Vzdrževanje in obratovanje

Centralna čistilna naprava je v letu 2015 delovala vseh 365 dni.

Tehnologija čiščenja obstoječe CČN:

Obstoječa CČN je sestavljena iz:

  • črpališča s predčiščenjem
  • čistilnega bloka, ki ga sestavljajo primarni usedalnik z zgoščevalcem, oksidacijski bazen in sekundarni usedalnik,
  • gnilišča
  • fekalna postaja

V letu 2015 je bilo prečiščeno 1.089.803 m3 odpadne vode, od tega 6.962 m3 grezničnih odplak. Pri čiščenju odpadne vode nastajajo naslednji odpadki:

  • odpadno mineralizirano blato, ki se v gniliščih najprej obdela anaerobno, po stiskanju pa se odvaža v aerobno predelavo na kompostarno Mozelj,
  • odpadek iz grabelj in sit (kjer se zaustavljajo večji delci iz kanalizacijskega sistema) in
  • padek iz peskolovov (pesek).

V letu 2015 je nastalo 632.800 kg blata.

Delovanje čistilne naprave je redno kontroliral Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, enota Novo mesto. V skladu z veljavno zakonodajo se je odpadna voda analizirala 12 krat letno.

V letu 2015 je bila izvedena zelo pomembna investicija, vgrajenje bil pralnik peska, s čimer pričakujemo večjo uporabnost opranega peska . Za pranje se kot tehnološka voda uporablja prečiščena odpadna voda. S to investicijo je narejeno veliko za okolje, pesek ni potrebno odvažati na odstranjevanje,v samem postopku čiščenja pa se ne uporablja pitna voda. Tako obdelan pesek je možno uporabiti v gradbeništvu za podlago cevem ali različna zasutja.

Kot stranski produkt čiščenja odpadnih voda nastaja tudi plin, katerega na centralni čistilni napravi v Kočevju uporabljamo za ogrevanje gnilišč pri obdelavi blata in za ogrevanje prostorov. V letu 2015 je bil vgrajen merilec plina, ki bo v pomoč pri nadaljnjih raziskovah in iskanju uporabnosti plina tudi v druge namene.