Širitev pilotnega projekta odvoza papirja in steklene embalaže od vrat do vrat

NADALJEVANJE PILOTNEGA PROJEKTA ODVOZA PAPIRJA IN STEKLENE EMBALAŽE OD VRAT DO VRAT PRI UPORABNIKIH IN UKINITEV EKOLOŠKIH OTOKOV

Tako Občina kot Komunala Kočevje stremita k nenehnemu dvigovanju kvalitete življenja občanov. Del zagotavljanja javne higiene so tudi ekološki otoki, na katerih se zbirata papir in steklena embalaža, ponekod pa zraven stojijo še zabojniki za embalažo, zbiralniki odpadne elektronske opreme in zbiralniki odpadnega olja. Ekološki otoki po občini Kočevje pa žal vedno bolj predstavljajo problematične točke – so onesnaženi, na njih se odlagajo neprimerni odpadki, zasedajo zelene površine itd. In tako navkljub poskusom pogostejšega čiščenja močno kazijo podobo vasi ali naselja.

V sodelovanju in dogovoru z Občino Kočevje ter Krajevno skupnostjo sta bili za razširitev in nadaljevanje pilotnega projekta odvoza papirja in steklene embalaže od vrat do vrat izbrani Podgorska in Grajska ulica. V sklopu pilotnega projekta bo vsako gospodinjstvo oz. odjemno mesto v indivudualni stanovanjski stavbi v brezplačen najem prejelo en zabojnik za papir in en zabojnik za stekleno embalažo. Zabojnike bomo odvažali po vnaprej določenem urniku od vrat do vrat. Odvoz bomo izvajali na povsem enak način, kot že sedaj izvajamo odvoz mešanih komunalnih odpadkov in embalaže, ki ostane nespremenjen. Večstanovanjski objekti v tej fazi v pilotni projekt ne bodo vključeni.

Z dveh ekoloških otokov se bodo odstranili zabojniki za papir in stekleno embalažo. Ostal  bo zbiralnik odpadnega jedilnega olja.

Zaradi manjše količine papirja in steklene embalaže bo odvoz teh odpadkov potekal redkeje. Morebitne viške in druge vrste odpadkov pa lahko kot do sedaj brezplačno pripeljete v Zbirni center Mozelj vsak delovni dan med 7. in 19. uro (v zimskem času med 7. in 17. uro) ter vsako soboto med 9. in 13. uro.

Dodatni odvoz papirja in steklene embalaže izpred vaših domov za uporabnike NE BO pomenil nikakršnega dodatnega stroška! Strošek zbiranja teh dveh vrst odpadkov je namreč že vključen v vašo obstoječo ceno storitve po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19).

Za vsa pojasnila in dodatne informacije so vam na voljo predstavniki vaše Krajevne skupnosti in zaposleni na Komunali Kočevje na telefonski številki 01 8950 340 ali preko elektronske pošte odpadki@komunala-kocevje.si.

 

navodila za ločevanje papirja in steklene embalaže