Pilotni projekt odvoza papirja in steklene embalaže od vrat do vrat v izbranih naseljih

PILOTNI PROJEKT ODVOZA PAPIRJA IN STEKLENE EMBALAŽE OD VRAT DO VRAT PRI UPORABNIKIH IN UKINITEV EKOLOŠKIH OTOKOV

Tako Občina kot Komunala Kočevje stremita k nenehnemu dvigovanju kvalitete življenja občanov. Del zagotavljanja javne higiene so tudi ekološki otoki, na katerih se zbirata papir in steklena embalaža, ponekod pa zraven stojijo še zabojniki za embalažo, zbiralniki odpadne elektronske opreme in zbiralniki odpadnega olja. Ekološki otoki po občini Kočevje pa žal vedno bolj predstavljajo problematične točke – so onesnaženi, na njih se odlagajo neprimerni odpadki, zasedajo zelene površine itd. In tako navkljub poskusom pogostejšega čiščenja močno kazijo podobo vasi ali naselja.

V sodelovanju in dogovoru z Občino Kočevje ter vaškimi skupnostmi smo se odločili za vpeljavo pilotnega projekta odvoza papirja in steklene embalaže od vrat do vrat. Za izvajanje pilotnega projekta so bila izbrana naselja Gornje Ložine, Dolnje Ložine, Nove Ložine, Mlaka pri Kočevju, Klinja vas ter celotno območje Strelišča. V sklopu pilotnega projekta bo vsako gospodinjstvo oz. odjemno mesto v brezplačen najem prejelo en zabojnik za papir in en zabojnik za stekleno embalažo. Zabojnike bomo odvažali po vnaprej določenem urniku od vrat do vrat. Odvoz bomo izvajali na povsem enak način, kot že sedaj izvajamo odvoz mešanih komunalnih odpadkov in embalaže, ki ostane nespremenjen.

Po 1. novembru 2021 bomo z ekoloških otokov umaknili vse zabojnike za papir, stekleno embalažo in embalažo, kjer je ta nameščen. Ostali  bodo zbiralniki odpadne elektronske in električne opreme ter odpadnega jedilnega olja.

Zaradi manjše količine papirja in steklene embalaže bo odvoz teh odpadkov potekal redkeje. Morebitne viške in druge vrste odpadkov pa lahko kot do sedaj brezplačno pripeljete v Zbirni center Mozelj vsak delovni dan med 7. in 19. uro (v zimskem času med 7. in 17. uro) ter vsako soboto med 9. in 13. uro.

Dodatni odvoz papirja in steklene embalaže izpred vaših domov za uporabnike NE BO pomenil nikakršnega dodatnega stroška! Strošek zbiranja teh dveh vrst odpadkov je namreč že vključen v vašo obstoječo ceno storitve po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19).

Za vsa pojasnila in dodatne informacije so vam na voljo predstavniki vaše vaške skupnosti in zaposleni na Komunali Kočevje na telefonski številki 01 8950 340 ali preko elektronske pošte odpadki@komunala-kocevje.si.

navodila za ločevanje papirja in steklene embalaže