Obračun storitev

OBRAČUN ZA GOSPODINJSTVA

Občani plačujejo storitev odvoza in odlaganja odpadkov na območju občin Kočevje in Kostel na podlagi evidenc prebivalstva po gospodinjstvih. Storitev se obračunava za občane enkrat mesečno. Osnova za izračun je povprečna količina zbranih odpadkov na osebo v preteklem letu, izražena v kg.

OBRAČUN ZA GOSPODARSTVO

Obračun za poslovne subjekte na območju občine Kočevje se izvede na podlagi metodologije, ki je oblikovana na spodnjih določbah:

 • Pravne osebe so razdeljene v skupine glede na dejavnost, ki jo v občini Kočevje dejansko opravljajo (uradno objavljen SKD glavne dejavnosti se lahko korigira s podatki, ki so pridobljeni na terenu in izkazujejo, kaj pravna oseba dejansko opravlja): razdelitev v dejavnosti po SKD
 • Cena temelji na izhodiščni ceni skupine in številu oseb, ki opravljajo delo na dejavnosti: obračunski volumni po posamezni skupini
 • Cena za skupino prenočišča temelji na številu oseb, ki opravljajo delo na odjemnem mestu, in na dejanski realizaciji (tj. mesečno plačanih turističnih taksah).
 • Društvom se cena izračuna le na podlagi prihodkov v preteklem koledarskem letu.
 • Pravnim osebam, ki opravljajo več različnih dejavnosti in so na tej podlagi razdeljene v več različnih skupin, so obračunane storitve v vsaki skupini posebej, in sicer glede na oceno deleža, kot ga predstavlja opravljanje dejavnosti po posamezni skupini.
 • Dodatni izredni odvozi niso vključeni v ceno rednega odvoza odpadkov, ki je formirana na podlagi zgoraj navedenih podatkov.
 • V kolikor je na lokaciji odjemnega mesta to izvedljivo, se lahko poslovni subjekti dogovorijo za drugačno frekvenco odvoza.

Informativni prikaz obračuna za pravne osebe v občini Kočevje

POJASNITEV:

1.7.2021 je stopila v veljavo sprememba Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Kočevje (Uradni list RS, št. 100/2021). Odlok in njegovi dopolnitvi (Ur. l. RS, št. 204/2021 in 82/2022) vsebujejo novo metodologijo za obračun storitev ravnanja z odpadki za vse poslovne subjekte, ki poslujejo na območju občine Kočevje oziroma imajo na tem območju sedež ali poslovno enoto. Cena vključuje odvoz mešanih komunalnih odpadkov, embalaže, papirja in steklene embalaže po sistemu od vrat do vrat. Zabojnike si morajo zagotoviti uporabniki sami. Nakup le-teh je možen tudi na Komunali Kočevje. V kolikor so kupljeni drugje, morajo ustrezati mehanizmom za dviganje na vozilih za prevoz odpadkov (SIST-EN 840).

Obračun storitev ravnanja z odpadki za vse poslovne subjekte v občini Kočevje temelji na podatkih, ki so pridobljeni v uradnih evidencah (AJPES; za obračun v tem obračunskem letu so uporabljeni podatki za preteklo koledarsko leto) in na terenu.

Odlok dopušča spodnje izjeme oziroma oprostitve:

 • V kolikor poslovni uporabnik storitev ravnanja z odpadki za svojo dejavnost koristi drugje (npr. preko drugega poslovnega subjekta, v drugi občini ipd.), mora za oprostitev plačila o tem predložiti potrdilo oziroma izjavo.
 • Vsi poslovni uporabniki, ki za preteklo poslovno leto izkazujejo prihodke pod 5.000 €, so za tekoče leto oproščeni plačila za storitev ravnanja z odpadki. Za uveljavljanje oprostitve plačila mora poslovni uporabnik predložiti ustrezen formaliziran izkaz stanja prihodkov za preteklo leto (npr. obrazec Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, DDD obrazec).
 • V kolikor poslovni uporabniki uporabljajo skupne zabojnike na skupnih zbirnih mestih, se v skladu z oceno, ki jo izvajalec javne službe naredi na terenu, lahko za posameznega poslovnega uporabnika obračunajo različne frekvence odvoza.
 • Plačila za tekoče leto je oproščen poslovni uporabnik iz skupine Društva, v kolikor zagotovi dokazilo, iz katerega izhaja, da je bila več kot polovica prihodkov namenjenih v dobrodelne in humanitarne namene. Prihodki, ki so društvom dodeljeni z državnimi ali lokalnimi transferji, se ne upoštevajo.
 • Plačila so oproščeni poslovni uporabniki, ki kot dejavnost proizvajajo električno energijo iz obnovljivih energetskih virov.
 • Poslovnim uporabnikom, ki so razvrščeni v skupino Intelektualne storitve, so samozaposleni in ne zaposlujejo drugih delavcev, se obračuna ena tretjina določenega minimalnega mesečnega obračunskega volumna.

Dokazila za posamezno oprostitev oziroma morebitne popravke podatkov, na katerih temelji obračun, se lahko posredujejo na elektronski naslov info@komunala-kocevje.si ali na naslov Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje (v kolikor nimate možnosti pošiljanja po elektronski pošti).

Dodatne informacije so na voljo preko telefonske številke 01 895 03 40 ali elektronske pošte info@komunala-kocevje.si.

Obračunavanje stroškov ravnanja z odpadki za poslovne subjekte v občini Kostel se izvaja na podlagi sklenjenih pogodb o odvozu in ravnanju z odpadki po mesečnih odvozih ali po dejansko odpeljanih odpadkih v enem mesecu na podlagi naročila stranke. Osnova za obračun je količina izražena v kg.

Celoten cenik javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je dostopen na tej povezavi.