Obračun storitev in dajatev

Občani plačujejo storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Kočevje na podlagi evidenc o priključitvi na kanalski sistem in porabljeni vodi po odjemnih mestih. K storitvi se obračuna tudi omrežnina, ki je odvisna od velikosti vodomera (priključka za pitno vodo).  Storitev se obračunava za občane enkrat mesečno. V končni obračun je vključena tudi okoljska dajatev zaradi onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Cena m3 je določena na podlagi državnega predpisa o metodologiji za oblikovanje cen gospodarskih javnih služb.

Vrednost okoljske dajatve je odvisna od tega ali se odpadne vode odvajajo:

  • v pretočno greznico,
  • v kanalizacijo, ki ni vezana na čistilno napravo,
  • v kanalizacijo in čistijo na čistilni napravi,
  • v malo čistilno napravo, oz.
  • če objekt nima merjene porabe pitne vode.

Pri izračunu okoljske dajatve se upošteva formulo iz Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 80/2012):

1 / 50 m3 x 26,4125 = 0,5283 €/m3.

Omenjena cena se uporablja pri uporabnikih, pri katerih se odpadna voda zbira v greznicah ter nimajo urejenega prečiščevanja odpadne vode z neposredno vezavo na čistilno napravo (bodisi centralno ali malo komunalno). V primeru, da uporabnik ima urejeno prečiščevanje (vezava na kanalizacijo na centralno čistilno napravo ali vgradnja male komunalne čistilne naprave MKČN) in naprava dosega z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015) predpisane rezultate, se okoljska dajatev zniža za 90 %.

Če v stanovanjski enoti ni vgrajenega števca za merjenje porabe pitne vode, se okoljska dajatev zaračuna kot pavšal na osebo po naslednji formuli:

26,4125 / 12 = 2,2010 €/osebo mesečno.