Energetika

Tarifni sistemTarifna skupinaTarifna podskupinaVariabilni del cene
(toplota) EUR/MWh brez DDV
Fiksni del cene
(obračunska moč) EUR/MW/letno brez DDV
Variabilni del cene
(toplota) EUR/MWh z 22% DDV
Fiksni del cenež
(obračunska moč) EUR/MW/letno z 22% DDV
OgrevanjeGospodinjski odjemPodskupina I. - 0 < Pobr ≤ 0,050 [MW]58,000027.502,000070,760033.552,4400
OgrevanjeGospodinjski odjemPodskupina II. - 0,050< Pobr ≤ 0,300 [MW]58,000027.502,000070,760033.552,4400
OgrevanjeGospodinjski odjemPodskupina III. - Pobr> 0,300 [MW]58,000027.502,000070,760033.552,4400
OgrevanjeIndustrijski odjemPodskupina I. - 0 < Pobr ≤ 0,050 [MW]72,000027.502,000087,840033.552,4400
OgrevanjeIndustrijski odjemPodskupina II. - 0,050< Pobr ≤ 0,300 [MW]72,000027.502,000087,840033.552,4400
OgrevanjeIndustrijski odjemPodskupina III. - Pobr > 0,300 [MW]55,000019.955,000067,100024.345,1000
OgrevanjePoslovni in ostali odjemPodskupina I. - 0 < Pobr ≤ 0,050 [MW]72,000027.502,000087,840033.552,4400
OgrevanjePoslovni in ostali odjemPodskupina II. - 0,050< Pobr ≤ 0,300 [MW]72,000027.502,000087,840033.552,4400
OgrevanjePoslovni in ostali odjemPodskupina III. - Pobr > 0,300 [MW]72,000027.502,000087,840033.552,4400

Cenik velja od 1. 6. 2023 dalje.

V končno ceno je potrebno všteti še zakonsko predpisana prispevka, ki izhajata iz dveh uredb, in sicer:

  • Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 96/2014 in spremembe), ki določa višino prispevka za energetsko učinkovitost (krajše: prispevek URE), ki ga plačuje končni odjemalec električne energije, zemeljskega plina in toplote iz omrežja ter končni odjemalec trdnih, tekočih in plinastih goriv. Prispevek URE je za prejeto daljinsko toploto določen v višini 0,080 €c/kWh brez DDV. Končni odjemalci sredstva v obliki prispevka k ceni energije plačujejo  dobavitelju energije, le ta pa jih nakazuje Eko skladu.
  • Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 184/2021 in spremembe), po kateri  so končni odjemalci električne energije in končni odjemalci trdnih, tekočih, plinastih fosilnih goriv ali daljinske toplote za končno rabo zavezanci za plačevanje prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom (prispevek OVE+SPTE). Za odjemalce daljinske toplote ta prispevek znaša 0,99045 EUR/MWh.