Zgodovina

V Kočevju so se potrebe po večji in širši organiziranosti na področju komunalne dejavnosti pokazale v letu 1951, ko je bilo ustanovljeno Komunalno podjetje Kočevje, ki je upravljalo z vsemi takratnimi objekti in napravami. Glavne dejavnosti so bile odstranjevanje posledic vojne, urejanje okolja, čiščenje, javna razsvetljava in pogrebna dejavnost. Podjetje se leto dni kasneje reorganizira v ustanovo Snaga.

Leta 1961 staro podjetje preneha delovati in ustanovi se podjetje komunalnih dejavnosti Kočevja: »KOMUNALA«, s sedežem v Tomšičevi ulici. Dejavnost podjetja se razširi saj med drugim dodajo še gradbeništvo, odvajanje odplak in meteornih vod, prevozništvo, upravljanje s kopališči, zemljišči, trgi, kamnolomi in peskokopi. Kasneje dodajo še pralnico in prodajo lastnih cementnih izdelkov.

Podjetje se je nato še večkrat reorganiziralo v letih 1974, 1978 in 1984. Nekatere dejavnosti so ukinili, nekatere prepustili drugim podjetjem. Zadnje večje spremembe so se zgodile leta 1997, ko se je podjetje preoblikovalo v Javno komunalno podjetje KOMUNALA Kočevje, d.o.o., leta 2002, ko je na osnovi sporazuma o razdelitvi skupnega premoženja med Občino Kočevje in Občino Kostel slednja vstopila v lastništvo družbe in leta 2004, ko se je na podlagi Družbene pogodbe podjetje dokapitaliziralo in je v lastništvo vstopila še Republika Slovenija.

V vsakem podjetju, ki ima za seboj pol stoletno zgodovino se naberejo tudi žalostni, veseli in včasih tudi zgodovinski trenutki. Med te prav gotovo spada sestanek najpomembnejših akterjev Slovenske osamosvojitve, 23. avgusta 1990-tega leta, ko so v upravni stavbi kočevske Komunale sprejeli enega najpomembnejših dokumentov osamosvajanja; organizacijski načrt in načrt Manevrske strukture narodne zaščite.