Zbiranje in odvoz

Zbiranje in odvoz odpadkov se izvaja skladno z odlokom o ravnanju z odpadki iz vseh naselij v občini Kočevje in občini Kostel, po veljavnem urniku.

Odvoz odpadkov se opravlja s tremi smetarskimi vozili in ustreznimi ekipami, kosovne odpadke in odpadke iz industrije ter storitev pa še dodatno s tovornim vozilom za odvoz kontejnerjev in vozilom z avtodvigalom. V proces ravnanja z odpadki sta vključena še nakladač ter cisterna za odvoz odpadnih voda iz odlagališča in kompostarne Mozelj.

Na tem mestu povzemamo tudi pojmovanje nekaterih izrazov, ki so v pogovorih in objavah večkrat uporabljeni :

  • Zbirno mesto mesto je stalno mesto, praviloma na zasebni površini ali v zasebnih prostorih pri uporabnikih, namenjeno zbiranju komunalnih odpadkov in hranjenju zbranih odpadkov med prevzemi.
  • Prevzemno mesto je začasno mesto, namenjeno prevzemu komunalnih odpadkov. Prevzemno mesto mora biti določeno tako, da izvajalcu javne službe omogoča prevzem in odvoz komunalnih odpadkov. Praviloma je na javni površini.  Če prevzemnega mesta ni mogoče določiti na javni površini, se ga lahko določi tudi na zasebnem zemljišču uporabnika. Prevzemno mesto je lahko od roba prometne poti vozila za prevoz odpadkov oddaljeno največ 3 m. Uporabnik mora zabojnike pred odvozom pripeljati iz zbirnega na prevzemno mesto najkasneje do 6. ure na dan odvoza in jih po odvozu, v najkrajšem možnem času, najkasneje pa naslednji dan, odpeljati nazaj.
  • Zbirno in prevzemno mesto sta lahko na isti lokaciji. V tem primeru je prevzemno mesto stalno mesto, namenjeno za postavitev zabojnikov za zbiranje in prevzem komunalnih odpadkov. Pri njegovi postavitvi je treba upoštevati funkcionalne, estetske, higiensko-tehnične in požarno-varstvene predpise, tako določena prevzemna mesta pa ne smejo ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah.
  • Do prevzemnega mesta mora biti zagotovljen dostop smetarskim vozilom dolžine 9,8 m, širine 3 m in višine 4 m. Če je dostopna pot ravna, mora biti široka najmanj 3,5 m, svetla višina mora znašati najmanj 4 m, dostopna pot z ovinkom pa mora biti široka najmanj 4 m.
  • Mesto praznjenja zabojnikov je prostor, praviloma na vozišču ceste, kjer med praznjenjem zabojnikov stoji smetarsko vozilo. Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja zabojnikov ne sme biti stopnic, robnikov ali drugih ovir.

Občani imajo možnost, poleg EKOLOŠKIH OTOKOV odpadke odpeljati tudi v ZBIRNI CENTER V  Mozlju, v katerem lahko odpadke razvrstijo skladno z navodili. Brezplačno občani lahko oddajo embalažo, papir, steklo, bio odpadke, ostanke odpadkov (mešane komunalne odpadke), plastiko, tekstil, les, kovine in ostale kosovne odpadke, gradbene odpadke (do 3,5 t letno na gospodinjstvo), električno in elektronsko opremo, vse nevarne odpadke, izrabljene avtomobilske gume. Oddaja gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest (azbestne kritine) poteka proti plačilu.

Odvoz kosovnih odpadkov je organiziran po naročilu in dogovoru s Komunalo. Gospodinjstvo, ki plačuje storitev ravnanja z odpadki, ima možnost izkoristiti brezplačen odvoz kosovnega  odpadka v količini do 3 m3 1- krat letno. Brezplačne odvoze izvajamo od 1. aprila do 15. junija ter od 1. septembra do 10. novembra. Za odvoz kosovnih odpadkov lahko, proti plačilu, naročite tudi kontejner.

Dvakrat letno – v marcu in septembru – se organizira odvoz nevarnih odpadkov, ki ga izvrši za to pooblaščena organizacija. Termini so pravočasno objavljeni v lokalnem časopisu in preko radia Univox ter na spletni strani podjetja v zavihku Nevarni odpadki.

Odvoz kosovnih odpadkov in nevarnih odpadkov je za občane vključen v ceno komunalne storitve.

 

Skupni cilj je zmanjšati količino nastalih odpadkov. Zato na predmet, ki ga ne potrebujemo več, ne smemo gledati samo kot odpadek, temveč mu omogočiti daljši življenjski cikel tako, da ga podarimo, prodamo, zamenjamo,… Sprehodite se do Centra ponovne uporabe na Ljubljanski 5 v Kočevju, veseli bodo tudi drobnih predmetov.

Zmotno je mišljenje, da boste prihranili, če boste svoje nesortirane odpadke, ki na ekološki otok ne sodijo, odpeljali na najbližji ekološki otok. Tudi od tu jih je potrebno odpeljati in jih predati v ustrezno nadaljnje ravnanje, kar seveda ni brezplačno. Čarobne paličice in dobrih vil ni. So samo roke naših pridnih ekip, ki pospravljajo za brezvestneži in packi.

Ste tudi vi med tistimi, ki svoje odpadke odlagate poleg ekoloških otokov, jih odvažate pred bloke, na pokopališča,..? Prepoznate vašo vrečko ali škatlo?

20140922_123126 ljubljanska-1_27092016 za-namo_27092016 kidriceva_blok podgorska

20161005_170409 20160928_180929

Nekaj primerov neustreznega zbiranja odpadkov, npr. biološki odpadki v zabojniku za steklo ali v zabojniku za embalažo, embalaža v mešanih komunalnih odpadkih,… prikazujemo na spodnjih slikah. Zagotovo to ni pravi način za ohranjanje narave in njenih virov. Zakaj ne bi omogočili izdelavo novega izdelka iz predelane plastike in tako prihranili nekaj litrov nafte? Nekaj boste prihranili tudi, če boste svojo voluminozno embalažo pridno stiskali.

image2 dsc_0270 dsc_0269 dsc_0268 dsc_0267