Vabilo na otvoritev zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Mozelj

Spoštovani uporabniki!

V torek, 16.10.2018, vas vabimo na otvoritev zaprtega odlagališča v Mozlju. Sestali se bomo ob 16. uri na lokaciji Zbirnega centra in se skupaj sprehodili ob odlagališču do novozgrajenega nadstreška za ločeno skladiščenje odpadkov.

Ob krajši slovesnosti z nagovorom župana Občine Kočevje vam bomo predstavili preteklo delovanje, potek zapiranja in prihodnost lokacije, ki je ključnega pomena za ravnanje z odpadki v naši občini.

ortofoto_10102018

 

Lokacija v Mozlju je za Komunalo Kočevje in naše uporabnike ključnega pomena. Sestavlja jo več delov, in sicer odlagališče v zapiranju, novo razširjena nadstrešnica za skladiščenje in pretovor odpadkov, kompostarna za predelavo bioloških odpadkov ter zbirni center, kjer nam uporabniki lahko predajo svoje odpadke v nadaljnje ravnanje. Lokacija v zadnjem obdobju pospešeno pridobiva novo podobo, za kar se lahko zahvalimo tesnemu sodelovanju z Občino Kočevje ter financiranju v prepotrebne izboljšave.

Območje v Mozlju je namenjeno zbiranju oziroma odlaganju odpadkov že vse od leta 1973, ko se je pričelo odlagati odpadke v kraški vrtači. Najprej je delovalo neformalno, nato pa že kot uradno odlagališče odpadkov. Dovoljenje za obratovanje je pridobilo v letu 2004, vendar le do leta 2009, ko je bilo zaradi zakonodaje nadaljnje obratovanje odlagališč na kraškem terenu ustavljeno. V letu 2013 je bilo odlaganje odpadkov v Mozlju dokončno prepovedano, v letu 2017 pa smo pridobili okoljevarstveno dovoljenje za zapiranje z nalogo, da odlagališče zapremo do leta 2020.

Trenutno je odlagališče, kjer je iz začetne lokacije kraške vrtače nastala že manjša vzpetina, blizu popolnega zaprtja po normativih, ki so bili predpisani s strani Agencije Republike Slovenije za okolje.  Za zapiranje je bilo v projektantskem popisu predvidenih 1,8 milijona evrov stroškov, vendar smo z vlaganjem lastnega dela, učinkovito koordinacijo podizvajalcev in ustreznim materialom (zemljo) za zapiranje, ki smo ga pridobili pri gradnji železniške proge in Yaskawe, strošek zapiranja zmanjšali na 350.000 €. Tako bo odlagališče na skupni površini 2,4 ha še v letošnjem letu v celoti zaprto – leto pred predpisanim datumom ter z nekajkrat manjšimi stroški od prvotno predvidenih. Po uradnem zaprtju odlagališča se v skladu z zakonodajo na območju odlagališča naslednjih 30 let ne sme graditi ali izvajati drugih dejavnosti razen rednega vzdrževanja zatravljene površine zaprtega odlagališča.

prerez odlagališča_dopolnjeno

Pomembno je vedeti, da bo lokacija v Mozlju tudi po zaprtju odlagališča še naprej predstavljala ključno lokacijo za nadaljnje delo, tako za stik Komunale z uporabniki v Zbirnem centru kot za delo na kompostarni in skladiščenje ločeno zbranih odpadkov za pretovor v nadaljnje postopke obdelave.

V začetku meseca junija je bila v Zbirnem centru Mozelj v uporabo  predana nadstrešnica za odpadke, ki lahko nudi prostor za ločeno skladiščenje 10 vrst odpadkov.

Okoljska zakonodaja postaja čedalje ostrejša, kar je v času, ko se vsi zavedamo pomembnosti čiste in neoporečne narave, ki nas obdaja, tudi edino pravilno. Tako se tudi na področju ravnanja z odpadki postavljajo nova merila, nova pravila in vedno višji standardi. Temu skušamo slediti tudi v Komunali Kočevje, zato smo veseli, da sta Občina Kočevje in lokalna skupnost prepoznali nujnost in smotrnost postavitve nadstreška za skladiščenje odpadkov.

Nekaj informacij o nadstrešku:

  • njegova površina je cca. 1.100 m2, kar je toliko kot dve in pol košarkarski igrišči ali šestina nogometnega igrišča v Gaju,
  • nudi prostor za ločeno skladiščenje 10 vrst odpadkov v skupnem volumnu cca 3.300 m3,
  • največji boks sprejme 520 m3 mešane embalaže, zapolni se v 6 dneh,
  • dela so potekala od septembra 2017 do vključno aprila 2018, izvajalec del je bila Obnova Kočevje d.o.o.,
  • vrednost del je znašala 427.500 € z DDV,
  • vgrajeni so senzorji za zaznavanje naraščanja temperature in javljalniki požara,
  • pod nadstrešek odpadke dovažajo naša smetarska vozila,
  • tu odpadke nalagamo na tovorna vozila prevzemnika, ki odpadke odpelje v obdelavo,
  • asfaltiranih je bilo tudi 1.200 m2 manipulativne površine z nakladalno rampo,
  • tla so vodotesna, izcedna voda se zajema v nepropustno cisterno.

S postavitvijo nadstreška smo dosegli manj raznosa lahkih frakcij (npr. vrečk) v bližnjo okolico skladišča odpadkov. Zagotovili smo, da so odpadki, ki lahko predstavljajo obremenitev z okolje, ustrezno skladiščeni in tako zaščiteni pred padavinami. Prav tako ne nastaja toliko izcedne vode, zmanjšani so škodljivi vplivi na okolje, hkrati pa se odpadki, za katere plačujemo stroške predelave ali odstranjevanja, ne namakajo na dežju in snegu ter tako po nepotrebnem ne pridobivajo na teži.