Projekti

STOP SMETEM – PROMOCIJSKA KAMPANJA

Najpomembnejši cilj projekta je osveščanje, informiranje in izobraževanje lokalnega prebivalstva ter obiskovalce o pomenu ločenega zbiranja odpadkov, o tem, da se odpadki ne mečejo v gozd ali kraške jame (kar je v nasprotju z zakonodajo), da se jih ne meče skozi okna avtomobilov ipd. S takšnim informiranjem se ljudi ozavešča, da so odpadki velika nevarnost za okolje; z njihovim nekontroliranim odlaganjem v naravo se ogroža živalske in rastlinske vrste, s takim vedenjem negativno vplivamo na zdravje ljudi (ogroženost podzemnih voda na krasu), kot tudi na estetski izgled kraja in krajine, posledično se zmanjšuje kakovost življenja prebivalcev in obiskovalcev. Z oblikovanjem celostne grafične podob (CGP) in sistematične dvoletne kampanje se bo ozavestilo ljudi in prispevalo k zmanjšanju količin odvrženih odpadkov v naravo, vzdolž pešpoti in ob cestah, posledično bo to prispevalo k čistejši podtalnici in pitni vodi. Oblikovana CGP in slogani za preprečevanje odlaganja odpadkov v naravo se bodo uporabljali več let v okviru različnih aktivnosti Občine Kočevje ter rednega dela Komunale Kočevje, d.o.o., s kampanjo se bodo zasidrali v prepričanja ljudi in posledično spremenili njihovo prepričanje in ravnanje, s tem pa se zagotavlja tudi trajnost operacije. Slednje se bo zagotavljalo tudi z izdelavo Strategije ravnanja z odpadki. Z aktivnostmi nakup in postavitev opreme ter čiščenje jam pa projekt prispeva k urejenemu okolju, s tem dviga kakovost življenja, kar se izraža tudi z novimi produkti (zamenjava  koškov na 24 lokacijah, postavitev pitnika, očiščenimi 3 jamami). V projekta se bo kupilo 3 komplete lično izdelanih mobilnih zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov, ki jih bodo uporabljali organizatorji prireditev na mestni ploščadi, tržnici, stadionu, kar bo prispevalo k lepšemu in urejenemu bivalnemu okolju.

Celotna vrednost projekta znaša 146.828,43 EUR, od tega bo s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja sofinanciran v višini 79.945,79 EUR.

Kontakt: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, T:+386(0)1 8938 226, www.kocevje.si, E: obcina@kocevje.si

Način sofinanciranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

1570619261360_Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja logo.jpg

Povezave:
Program razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe: http://las-ppd.si/

SVET PONOVNE UPORABE

S preureditvijo poslovnega prostora se bo zagotovil prostor za delovanje centra ponovne uporabe Podstrešn’ca in oživelo mestno jedro, z nakupom in postavitvijo šotora v Zbirnem centru Mozelj pa zagotovilo prostor za hranjenje odvrženih, a še uporabnih predmetov, ki se jih bo preko spletne aplikacije preuredilo in prodalo. Z izvajanjem različnih delavnic se bo udeležence ozaveščalo o pomenu zmanjševanja in ločevanja odpadkov ter jim pokazalo možnost za ponovno uporabo različnega odpadnega materiala, ki se ga lahko uporabi doma, ali pa tovrstno znanje nudi možnost dodatnega zaslužka ali zaposlitve. Z organizacijo prireditev  bo omogočeno mreženje različnih ciljnih skupin, ponudnikov starin oz. materiala za ponovno uporabo, umetnikov, kreativcev, restavratorjev ter popestrilo dogajanje v lokalnem okolju, hkrati pa mrežilo tudi različne zavode in društva. Z aktivnim sodelovanjem in zavezo za skupno delo  med Občino, Podstrešn’co, Komunalo Kočevje in »Društvom kreativcev« in Zadrugo Festival lesa se bo razvilo partnerstvo med javnim, gospodarskim in nevladnim sektorjem za ustvarjanje zaposlitvene možnosti. Z razvojem nove spletne aplikacije za zbiranje, obnavljanje in prodajo predelanih ali restavriranih izdelkov iz odpadnega materiala se bo ustvarilo inovativno aplikacijo, ki bo omogočala nov marketinški pristop, ki bo vključeval odgovornost do varovanja okolja, t.i. družbeni marketinški  koncept, po katerem se bo določilo potrebe, želje in interese ciljnih trgov, ki jih bo bolj uspešno in kakovostno zadovoljil kot konkurenti, hkrati pa ohranil dobrobit potrošnika in družbe. Z novim pristopom se bo prispevalo k ohranjanju okolja, in sicer: 1. že sama dejavnost Podstrešn’ce prispeva k zmanjševanju količine odpadkov 2. z aktivnostmi (delavnice, izobraževanja, predavanja) se bo ozaveščalo o pomenu zmanjševanja in ločevanja odpadkov ter o možnostih njihove ponovne uporabe 3. z novim marketinškim pristopom se bo pokazalo, da je naravno okolje enakopraven soudeleženec v menjavi (trženju), ne pa zgolj sredstvo za doseganje ciljev.

Celotna vrednost projekta znaša 91.673,97 EUR, od tega bo s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja sofinanciran v višini 74.169,65 EUR.

Kontakt: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, T:+386(0)1 8938 226, www.kocevje.si, E: obcina@kocevje.si

Način sofinanciranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

1570619261360_Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja logo.jpg

Povezave:
Program razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe: http://las-ppd.si/

 

 

ENA KAPLJICA LAHKO REŠI SVET – OZAVEŠČANJE O ZBIRANJU ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA

Danes gospodinjstva reciklirajo odpada olja in maščobe na način, da jih zbirajo v posode in odlagajo na zbirnem centru v Mozlju. Ker pa v gospodinjstvih tovrstni odpadki nastajajo vsakodnevno, je takšna ureditev nepraktična. Gospodinjstva v krajih z urejenim kanalizacijskim sistemom zato olja in maščobe večinoma odlivajo v odtoke, maščoba se nabira v ceveh, posledično se zamašijo vertikalne odtočne cevi. Na podeželju, kjer kanalizacijskega sistema ni, se jedilna olja največkrat zlivajo v greznice ali neposredno v naravo (kompostniki). Jedilno olje predstavlja 3500-krat večjo obremenitev okolja kot komunalne vode. Ena kapljica jedilnega olja onesnaži 1000 l vode,  zato so aktivnosti v zvezi z zbiranjem odpadnega okolja izredno pomembne za ohranjanje narave, živalskih in rastlinskih vrst, hkrati pa preprečujejo škodo na objektih.

S projektom bomo reševali prej opisani problem z aktivnostmi, ki bodo dosegle čim širšo ciljno publiko na območju LAS. Z nakupom posod za zbiranje odpadnega olja in ureditvijo zbirnih mest, kjer bodo posode postavljene, bodo vzpostavljeni osnovni pogoji za zbiranje odpadnega olja, saj tovrstne »infrastrukture« na obravnavanem območju še ni. Z nakupom posodic za zbiranje odpadnega olja in razdelitvijo med različno ciljno publiko ter podučitvijo prebivalcev o načinu zbiranja odpadnega olja po gospodinjstvih, se bo vzpostavil temelj za zbiranje tovrstnih odpadkov. Z delavnicami o možnosti uporabe odpadnega olja (izdelava sveč) se bo prebivalce seznanilo o možnostih uporabe odpadnega olja na domu. Z ostalimi motivacijskimi delavnicami, predavanji, izdelavo in razširjanjem brošur/letakov na različnih prireditvah in predvajanjem izdelanega promocijskega videa, ki se bo vrtel na javnih mestih in pred kino predstavami, se bo skušalo izobraziti ljudi o pomenu zbiranja odpadnega olja, saj problem prinaša gospodarsko škodo javni in zasebni infrastrukturi, posledično pa se bo vplivalo na spremembo obnašanja prebivalcev.

Cilj projekta je osveščanje, informiranje in izobraževanje prebivalcev območja LAS o pomenu varovanja okolja, predvsem voda.  Z nakupom ustrezne opreme za zbiranje odpadnih olj se bo izboljšala okoljska infrastruktura in oprema, posledično pa se bo izboljšalo ravnanje z odpadki, ohranila se bo biotska/krajinska raznovrstnost, saj odpadna olja na domu ne bodo več ogrožala okolja/voda, od katere so odvisne številne živalske in rastlinske vrste. V projektu bo kot partner sodelovala Komunala Kočevje, d.o.o., ki bo kot strokovna služba skrbela za namestitev in uporabo opreme ter zagotavljala odvoz odpadnega olja, hkrati pa bo, po preteku projekta, zagotavljala trajnost operacije.

Celotna vrednost projekta znaša 105.487,80 EUR, od tega bo s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja sofinanciran v višini 76.173,72 EUR. Projekt se bo izvajal od septembra 2020 do septembra 2021.

Kontakt: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, T:+386(0)1 8938 226, www.kocevje.si, E: obcina@kocevje.si

Način sofinanciranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

1570619261360_Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja logo.jpg

Naziv ukrepa: Podukrep 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Povezave:
Program razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe: http://las-ppd.si/

 

SRCE SOSESKE – PRENOVA OTROŠKEGA IGRIŠČA V VEČGENERACIJSKI PROSTOR

srce

Mlade in srednje generacije so danes generacije računalnikov in telefonov, ki se raje zadržujejo v svojih prostorih, kot da bi se gibali v naravi. Posledica tega je povečana telesna teža pri vseh generacijah, vse manj je neposrednih stikov med mladimi, kot tudi med mlado in starejšo generacijo, s čimer se onemogoča prenos znanj. Mladi, predvsem otroci, tako težje spoznajo sebe in svoje sposobnosti, svet in svoj odnos do njega.

Otroško igrišče v Kidričevi ulici se nahaja sredi široke blokovske soseske, kjer prebivajo različne generacije, ki se rade zadržujejo na igrišču, a jim ta ne ponuja dovolj možnosti za aktivnosti. Igrišče je sedaj neurejeno, z zastarelimi igrali, ki mladim obiskovalcem ne nudijo kvalitetnega gibanja in učenja. Z novo ureditvijo in organiziranimi aktivnostmi bomo pritegnili na igrišče in k aktivnemu preživljanju tiste otroke, ki sedaj večino časa preživijo pred TV ekrani in računalniki, pa tudi starejše, ki se prav tako premalo gibljejo in na splošno ne igrajo več. Na voljo bodo na primer miza za šah in namizni tenis, človek ne jezi se ipd.

Novo urejeno igrišče bo predstavljalo vzorčen primer večgeneracijskega parka, ki bo nudil prostor za druženje in rekreacijo različnim generacijam. S sodobnimi igrali in vodenimi aktivnostmi kot so delavnice, bralni večeri, ure gibanja, igranja iger z žogo, organizirana vadba, ipd., bomo povečali gibljivost vseh generacij, hkrati pa povečali tudi medsebojno komunikacijo. Med drugim je cilj projekta (z izvedenimi delavnicami), da se uporabnike igrišča nauči spet igrati in vzpostavljati medsebojne stike.

Srce soseske torej ne bo klasično igrišče – to bo prostor za druženje, ki poleg prostora za otroško igro in vzpodbujanja otroških motoričnih sposobnosti, ohranja parkovni značaj prostora in spodbuja tudi k spoznavanju naravnih materialov in različnih rastlin, ki jih najdemo v lokalnem okolju.

Povezave:

https://www.eu-skladi.si

Logo ESRRlogo MGRT

Podatki o financiranju
Investicija je bila potrjena na 2. javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.