Pričel veljati nov občinski Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Kočevje

S 1.7.2021 je pričel veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Kočevje (Uradni list RS št. 100/2021).

Nova metodologija za obračun storitve ravnanja z odpadki za poslovne subjekte je bila postavljena predvsem z namenom izenačitve obravnave fizičnih in poslovnih subjektov.

Poslovni subjekti so uvrščeni v posamezne skupine, pri oblikovanju minimalnega obračunskega volumna za posamezno skupino pa so že upoštevane karakteristike dejavnosti, ki bi lahko vplivale na količino nastalih komunalnih odpadkov. Obračunski volumen je pri vseh skupinah z izjemo skupine Društva izračunan na podlagi oseb, ki v dejavnosti delajo, kar vključuje vse oblike dela – pogodba o zaposlitvi, študentsko delo, podjemna pogodba, avtorska pogodba itd. V primeru, da podatki, ki so podlaga za obračun, niso točni, mora poslovni uporabnik izvajalcu javne službe sporočiti pravilne podatke, ki se bodo kot podlaga za obračun upoštevali z naslednjim mesecem po sporočeni spremembi.

Predvsem je treba poudariti, da gre za vključitev v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki – mešani komunalni odpadki, embalaža, papir in steklo. Za druge odpadke iz dejavnosti odvoz od vrat do vrat ne moremo omogočiti.

Poleg upoštevanja karakteristik posamezne skupine pa so v odloku določeni tudi pogoji za oprostitev plačila storitve.

Plačila so oproščeni:

  • vsi poslovni uporabniki, ki za preteklo poslovno leto izkazujejo prihodke pod 5.000 €,
  • vsi poslovni uporabniki, ki storitev ravnanja z odpadki za svojo dejavnost koristijo drugje (npr. preko drugega poslovnega subjekta, v drugi občini ipd.)
  • društva, ki več kot polovico prihodkov namenijo v dobrodelne in humanitarne namene.

Za uveljavljanje oprostitev morajo uporabniki predložiti:

  • ustrezen formaliziran izkaz stanja prihodkov za preteklo leto (izkaz prihodkov, obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti ipd.)
  • potrdilo o plačilu za ravnanje z odpadki, najemno pogodbo ali izjavo, s čimer se dokazuje, da storitev ravnanja z odpadki koristijo drugje
  • izkaz porabe prihodkov v dobrodelne ali humanitarne namene za skupino Društva

 

Povezava na Uradni list RS:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2181/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-ravnanju-s-komunalnimi-odpadki-v-obcini-kocevje