Poslovne usmeritve

Ciljna usmeritev družbe je uspešno, kakovostno, zanesljivo in strokovno opravljanje storitev, ki so mu bile podeljene v opravljanje na podlagi odločitve pristojnih občinskih organov. Med seboj dopolnjujoče si dejavnosti je potrebno opravljati v interesu strank in prijazno okolju. Poslovanje mora težiti k pozitivnemu poslovnemu izidu, ki ga je potrebo doseči ob upoštevanju specifik, da gre za javne storitve, katerih prvotni namen ni ustvarjanje dobička, hkrati pa je potrebno s ponudbo dopolnilnih storitev in ustreznimi kalkulativnimi elementi zagotoviti pozitivni izid in razvoj podjetja.

V sklopu poslovanja je potrebo zagotoviti:

 • povečanje učinkovitosti in uspešnosti poslovanja na osnovi konkurenčnosti, s poudarkom na zanesljivosti ter varstvu okolja,
 • zagotoviti pogoje za izvajanje vseh dejavnosti, za katere je podjetje pristojno po obstoječih aktih, oz. jih opravlja že danes,
 • povečati kvaliteto komunalnih in drugih storitev in s tem boljše zadovoljevanje njihovih potreb, želja in pričakovanj (zadovoljstvo uporabnikov),
 • nadgraditi motivacijo zaposlenih tudi z nematerialnimi oblikami motivacije (zadovoljstvo zaposlenih),
 • dograditi poslovni objekt za boljše pogoje zaposlenih in zagotavljanje prijaznejšega okolja za uporabnike,
 • projektno vodenje,
 • stalno strokovno usposabljanje zaposlenih in posodabljanje informacijske opreme,
 • uvajanje spletnih tehnologij in standardizacija elektronskih dokumentov,
 • stalne in korektne odnose z javnostjo,
 • stalno kadrovsko rast podjetja na podlagi prevzemanja novih nalog,
 • ohranjati in izboljševati sodelovanje z lastniki, partnerji in drugimi javnimi podjetji.

Prednostno morajo biti v podjetju obravnavane naloge, ki jih izvajamo v okviru obvezne lokalne službe. V ta namen moramo v popolnosti servisirati lokalno skupnost v pogledu strokovnosti in vodenja teh področij. V okviru teh dejavnosti je potrebno prevzeti v celoti ali pa vsaj voditi postopke rekonstrukcij in izgradnje ustreznih sistemov (dopolnilna dejavnost podjetja), ki jih financirata lokalna skupnost ali pa privatni kapital. Na tem področju je cilj ustvariti 10 % vseh prihodkov družbe.

Družba mora nadaljevati s kadrovskimi in tehničnimi okrepitvami za prevzemanje in kakovostno izvajanj nalog, strateško se mora povezovati z večjim številom lokalnih skupnosti in drugimi izvajalci komunalnih dejavnosti.