Pokopališča

Komunala Kočevje ima na območju Občine Kočevje v upravljanju naslednja pokopališča:

 • Kočevje
 • Dolga vas
 • Stara Cerkev
 • Kočevska Reka
 • Morava
 • Zajčje polje
 • Klinja vas
 • Videm
 • Koprivnik
 • Stari Log
 • Polom

V sklopu upravljanja pokopališč podjetje skrbi za urejanje pokopališč, kamor sodi košnja trave, sezonske zasaditve na skupnih površinah, obrezovanje drevja, urejanje poti, odvoz odpadnih nagrobnih sveč in drugih odpadkov, pluženje in posip poti, cest in parkirišč v sklopu pokopališč, vzdrževanje objektov in naprav ter oskrba z vodo in električno energijo.

Komunala Kočevje oddaja v najem grobove na pokopališčih, ki jih ima v upravljanju, na podlagi sklenjene najemne pogodbe. Najemnik groba je lahko samo ena fizična ali pravna oseba. Ob smrti najemnika groba se morajo dediči dogovoriti, kateri izmed njih bo prevzel pravico do najema groba. Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal stroške pogreba umrlega najemnika. Če dedič najemnika groba ne uveljavi pravice do najema groba v 90 dneh po smrti najemnika, izgubi pravico do najema groba.

Za najem groba se plačuje letna najemnina (grobnina) po Ceniku pogrebne in pokopališke dejavnosti v občini Kočevje. Od leta 2017 je svojce možno pokopavati tudi z raztrosom na prostoru za raztros, letna najemnina za najem prostora za nagrobno ploščico na skupnem nagrobniku ob prostoru za raztros je enaka kot letna najemnina za žarni grob. Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.

Cenik letne najemnine

Letna najemninaZnesek z davkom na dodano vrednost
za enojni grob21,90 €
za družinski grob37,89 €
za žarni grob13,38 €

Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred potekom mirovalne dobe, ki predstavlja čas od zadnjega pokopa s krsto na istem mestu v istem grobu, ki ne sme biti krajši od desetih let, mora plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.

Grob se najemniku odda v najem za nedoločen čas, najemno razmerje pa se lahko prekine v primeru neplačane najemnine, neustreznega vzdrževanja groba, ob opustitvi pokopališča ali kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.

Tako Komunala Kočevje, kot vsi najemniki grobov in obiskovalci smo odgovorni za red in čistočo na pokopališču in urejenost grobov. Vsi skupaj lahko poskrbimo, da bo pokopališče kraj mirnega počitka naših dragih. Zato se ob obisku pokopališč obnašajmo primerno, utišajmo mobilne telefone in pozabimo na zamere. Živali in prevozna sredstva ne sodijo v mesto mrtvih, zato jih pustimo zunaj in ob obisku pokopališča začutimo mir, saj bomo s tem izkazali največje spoštovanje do pokojnikov. Hkrati razmislimo o količini prižganih sveč, ki se nam zdi primerna, da z njo v zadostni meri počastimo spomin na pokojnika ob hkratni skrbi za čisto okolje.