Odpadne vode

Bodi junak, ne zamenjaj školjke za smetnjak! Vlažilni robčki niso toaletni papir Kaj ne sodi v kanalizacijo

Odvajanje in čiščenje odpadnih vod je ena od osnovnih dejavnosti podjetja. Dejavnost na območju občine Kočevje ureja Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Kočevje (Ur. l. RS, št. 50/2015).

Sistem odvajanja (kanalizacijski sistem) in čiščenja na čistilni napravi je zgrajen predvsem na območju mesta Kočevja in primestnih naselij na kočevskem polju, kjer se vode čistijo na centralni čistilni napravi v Kočevju.

Ostali kanalizacijski sistemi so zgrajeni le delno, tako, da večina bolj oddaljenih naselij sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih voda še nima. Na teh območjih se zbiranje odpadnih voda izvaja v obstoječih greznicah oziroma malih komunanih čističnih napravah. Komunala Kočevje, d.o.o. greznična blata s sodobno in okolju prijazno tehniko odvaža na čiščenje na centralno čistilno napravo v Kočevje.

V letu 2005 je bil v občini Kočevje sprejet operativni program izgradnje infrastrukture za področje ravnanja z odpadnimi vodami v občini Kočevje, ki določa vrsto in zaporedje izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda po naseljih do konca leta 2015. Program je bil noveliran v letu 2016 (Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode).

V naseljih, ki po programu niso predvidena za opremljanje s kanalizacijo ali skupno čistilno napravo, morajo stanovanjske enote zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na mali komunalni čistilni napravi (MKČN). Seznam MKČN, ki izpolnjujejo zahteve obratovanja in so primerne za vgradnjo, najdete na spletni strani Zbornice komunalnega gospodarstva. Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode  (Ur. l . RS, št. 98/2015) mora uporabnik 6 mesecev po vgradnji in obratovanju  MKČN pri akreditiranemu laboratoriju (npr. NLZOH,…) naročiti izdelavo prvih meritev MKČN. Rezultate prvih meritev skupaj z Vlogo za pregled MKČN uporabnik dostavi izvajalcu javne službe (Komunala Kočevje, d.o.o.),  ki nato opravi pregled delovanja MKČN. Pozitiven pregled delovanja je pogoj za znižanje okoljske dajatve zaradi obremenjevanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Obstoječe naprave spremlja izvajalec javne službe (Komunala Kočevje, d.o.o.), ki izvede pregled na vsake 3 leta. Pozitiven pregled delovanja je pogoj za ohranitev znižane okoljske dajatve zaradi obremenjevanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

AKTUALNO – Obvezno čiščenje greznic po programu

Nosilci MID kmetijskega gospodarstva so lahko na podlagi pozitivno rešene Vloge za oprostitev plačila storitve praznjenja grezničnih gošč oz. blata iz MKČN in njej pripadajoče Izjave o ustrezni obdelavi grezničnih gošč oz. blata iz MKČN do 50 PE oproščeni izvajanja in plačevanja storitve praznjenja greznic oz. MKČN.

PROGRAM PRAZNJENJA GREZNIC 2018 – 2020

174_ciscenje_na_ccn_kocevje 175_vozilo_za_prevoz_blat