Odpadne vode – odvajanje

Cenik javne službe odvajanja odpadne vode v občini Kočevje, veljaven od 1.1.2019:

(1) Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne vode za vodomer DN 20 znaša 3,0813 €/na mesec brez DDV.

Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

(2) Cena izvajanja javne službe odvajanja komunalne odpadne vode znaša 0,2696 € brez DDV/m3 dobavljene pitne vode.

Cenik gospodarskih javnih služb v občini Kočevje

Cenik okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadne vode v občini Kostel