Odpadne vode – čiščenje

Cenik javne službe čiščenja odpadne vode v občini Kočevje, veljaven od 1.6.2023:

(1) Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne vode za vodomer DN 20 znaša 2,1383 €/ mesec brez DDV.

Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

(2) Cena izvajanja javne službe čiščenja komunalne odpadne vode znaša 0,6716 €/m3 dobavljene pitne vode brez DDV.

Cenik javne službe za storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami: omrežnina za vodomer DV 20 znaša 2,1383 €/mesec brez DDV, cena izvajanja javne službe znaša 0,7200 € brez DDV/m3 dobavljene vode

Občina Kočevje bo storitev obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Kočevje za gospodinjstva v letu 2023 subvencionirala v višini 5 %.

Cenik javnih služb v občini Kočevje

Sklep o določitvi cen javne službe čiščenja odpadne vode

Cenik čiščenja greznic za občino Kostel

Cenik čiščenja greznic za občino Kostelbrez DDVz 9,5% DDV
praznjenje in odvajanje odplak118,37 €/uro129,62 €/uro
prečiščevanje grezničnih muljev 7,62 €/m38,34€/m3