Obrazložitev postavk na položnici

Slovar Izrazov

Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja občina zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu. Pri zagotavljanju javnih dobrin je pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju javnih potreb. Načini in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb so določene s splošnim zakonom (Zakon o gospodarskih javnih službah), posamezna področja pa podrobneje urejajo področni zakoni (Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o komunalni dejavnosti, Energetski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih, itd.). Gospodarske javne službe delimo na obvezne in izbirne. Obvezne gospodarske javne službe se določijo z zakoni s področja energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva, in gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva, varstva okolja ter z zakoni, ki urejajo druga področja gospodarske infrastrukture. Izbirne lokalne javne službe se oblikujejo predvsem, kadar gre za dobrine, ki morajo biti na razpolago vsem občanom; dobrine, ki jih ni mogoče kupiti, morajo pa biti na razpolago vsem; dobrine pri katerih ni možno ugotoviti njihovega koristnikain obseg porabe in če se pokaže, da je tak interes občine. Pred odločitvijo, kaj bo štelo kot izbirna lokalna gospodarska javna služba, občina samostojno oceni, katera dejavnost ima po svoji naravi tak značaj, da je njeno opravljanje nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov v občini, take dejavnosti pa ni mogoče zadovoljivo zagotavljati in usklajevati samo na področju delovanja tržnih zakonitosti. Vse odločitve v zvezi z gospodarskimi javnimi službami (področja urejanja, oblike, način izvajanja, itd.) sprejema občinski svet posamezne občine na podlagi odloka.<br>V Občini Kočevje so gospodarske javne službe urejene z Odlokom o gospodarskih javnih službah vObčini Kočevje (Uradni list RS, št. 2/2015), posamezne gospodarske javne službe pa s področnimi odloki.

Primeri položnic z obrazložitvami

Izberite vrsto položnice in kliknite na za obrazložitev.