Obračun storitev in dajatev

Občani plačujejo storitev odvoza in odlaganja odpadkov na območju občin Kočevje in Kostel na podlagi evidenc prebivalstva po gospodinjstvih. Storitev se obračunava za občane enkrat mesečno. V obračun je vključena tudi okoljska dajatev za odlaganje odpadkov. Osnova za izračun je povprečna količina odpeljanih odpadkov na osebo v preteklem letu, izražena v kg.

Obračunavanje povračila stroškov ravnanja z odpadki za poslovne subjekte se izvaja na podlagi sklenjenih pogodb o odvozu in ravnanju z odpadki. Obračun se izvaja po mesečnih odvozih ali po dejansko odpeljanih odpadkih v enem mesecu na podlagi naročila stranke. Tudi tu je osnova za obračun količina izražena v kg. V obračun je vključena tudi okoljska dajatev za odlaganje odpadkov.

Celoten cenik javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je dostopen pod zavihkom Ceniki.