Objava prostih delovnih mest

Razpisujemo prosti delovni mesti:

I. VODJA RAVNANJA Z ODPADNIMI VODAMI – M/Ž

Delo je za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.

Rok za prijavo kandidatov: 30.9.2022

Kontakt: Marko Kljun, 01 89 50 340, info@komunala-kocevje.si

Delovne naloge bodo obsegale:

 • operativno vodenje dela (načrtovanje, organiziranje, izvajanje, spremljanje in nadziranje) v enoti,
 • razreševanje problematike in podajanje predlogov za izboljšave,
 • sodelovanje pri načrtovanju, organiziranju in izvajanju delovnega procesa ter koordiniranje dela z drugimi enotami,
 • izdelava poročil in operativnih programov odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
 • sodelovanje pri izdelavi letnega plana in letnega poročila,
 • izdelava letnega plana praznjenja greznic in načrta ravnanja z odpadki, nastalimi pri čiščenju odpadnih voda in spremljanje izvedbe,
 • spremljanje stroke in novosti ter zakonodaje s področja dela ter prilagajanje zakonodaji,
 • sodelovanje pri pripravi aktov, pravilnikov in standardov,
 • sodelovanje pri izdaji soglasij vezano na področje odpadnih voda,
 • nadzor nad izvajanjem predpisov,
 • sodelovanje pri dogovarjanju in prevzemanju del,
 • vodenje in motiviranje sodelavcev (načrtovanje, organiziranje, spremljanje in nadziranje njihovega dela)
 • skrb za objekte, čistilne naprave in delovna sredstva ter njihovo delovanje,
 • nabava materialov, rezervnih delov, opreme za potrebe enote,
 • opravljanje enostavnih analiz na čistilnih napravah,
 • kontroliranje rezultatov čiščenja,
 • vodenje evidence uporabnikov storitev in evidence okoljskih dajatev za obremenjevanje okolja zaradi nastajanja odpadnih voda, izračun, poračun in izdelava mesečnih poročil za carinsko službo,
 • sodelovanje pri pripravi javnih naročil,
 • reševanje reklamacij,
 • načrtovanje izvedbe dežurne službe v enoti.

Zahtevan je vozniški izpit B kategorije in delovne izkušnje 3 let.

Zahtevana so računalniška znanja:

urejevalniki besedil – 1 – osnovno

delo s preglednicami – 2 – zahtevno

računalniško oblikovanje – 1 – osnovno

delo z bazami podatkov – 2 – zahtevno

poznavanje računalniških omrežij – 1 – osnovno 7 – poznavanje operacijskih sistemov – 1 – osnovno

II. VODJA ČISTILNIH NAPRAV – M/Ž

Delo je za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.

Rok za prijavo kandidatov: 30.9.2022

Kontakt: Marko Kljun, 01 89 50 340, info@komunala-kocevje.si

Delovne naloge bodo obsegale:

 • operativno vodenje del (načrtovanje, organiziranje, izvajanje, spremljanje in nadziranje) v enoti,
 • spremljanje stanja objektov, naprav in delovnih sredstev, nadzorovanje njihovega delovanja in vzdrževanja ter poročanje vodji,
 • sodelovanje pri razreševanju problematike in dajanje navodil za izvajanje procesa čiščenja odpadnih voda, vezano na analize vode ali blata,
 • dnevno vzorčenje in analiziranje odpadnih voda na CČN in v črpališčih ter MKČN, priprava ocene delovanja,
 • dnevna kontrola sušine blata,
 • vodenje dnevnika stanja voda,
 • sodelovanje s pooblaščenim laboratorijem pri analiziranju odpadnih voda, ter pridobivanje vseh podatkov za izdelavo monitoringa odpadnih voda,
 • vodenje operativnega dnevnika delovanja CČN,
 • sodelovanje pri izvedbi programa praznjenja greznic in sprejem naročil praznjenja,
 • vodenje evidenc, povezanih z delovanjem CČN ter priprava ustreznih poročil in navodil za praznjenje MKČN spremljanje zakonodaje s področja dela,
 • sodelovanje pri izdelavi operativnih programov čiščenja odpadnih voda, praznjenja greznic, ravnanja z odpadki nastalimi pri čiščenju odpadnih voda,
 • naročanje opreme in materiala ter vodenje evidence materiala,
 • sodelovanje pri pripravi javnih naročil,
 • priprava dokumentacije (evidence uporabnikov storitev, dnevniki, evidence prisotnosti na delu, evidence opravljenih delovnih ur, evidence porabe materiala, potek izvedenih del, dodatna dela …),
 • strokovna podpora uporabnikom,
 • sodelovanje pri reševanju reklamacij in načrtovanju dežurne službe.

Zahtevan je vozniški izpit B kategorije in delovne izkušnje 1 leta.

Zahtevana so računalniška znanja:

urejevalniki besedil – 1 – osnovno

delo s preglednicami – 2 – zahtevno

računalniško oblikovanje – 1 – osnovno

delo z bazami podatkov – 2 – zahtevno

programiranje – 1 – osnovno

poznavanje računalniških omrežij – 1 – osnovno

poznavanje operacijskih sistemov – 1 – osnovno

III. DELOVODJA RAVNANJA Z ODPADNIMI VODAMI – M/Ž

Delo je za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.

Rok za prijavo kandidatov: 29.9.2022

Kontakt: Marko Kljun, 01 89 50 340, info@komunala-kocevje.si

Delovne naloge bodo obsegale:

 • dnevni pregled strojev in naprav – evidentiranje stanja in delovnih ur obratovanja kot osnova za redno vzdrževanje,
 • vodenje obratovalnih in vzdrževalnih dnevnikov naprav za čiščenje in odvajanje odpadnih voda,
 • izvajanje dnevnega vzdrževanja strojev in opreme,
 • nastavitev opreme za optimalno delovanje,
 • upravljanje s stroji in napravami (zgoščanje, dehidracija, pralnik peska, sistem tehnološke vode itd…),
 • skrb za kotlovnico in kotlovsko opremo,
 • regulacija ventilov, črpalk in mešal v gniliščih,
 • pomoč vodji pri kontroli delovanja MKČN v lasti Občine,
 • jemanje vzorcev, dovoz aktivnega blata, kontrola delovanja, pomoč uporabnikom MKČN pri vzpostavitvi procesa čiščenja in manjših vzdrževalnih del,
 • sodelovanje pri izdelavi letnega plana vzdrževanja,
 • vodenje zalog materialov, rezervnih delov in opreme,
 • razporejanje dela vzdrževalcev,
 • sodelovanje pri servisiranju zunanjih izvajalcev in nadzor nad opravljenim delom,
 • prevzem grezničnih odplak in nadziranje dela rotomata za izločanje odpadkov (ex cona),
 • vzdrževanje objektov in okolice,
 • delo v dežurnih službah podjetja razen pogrebne službe,
 • kontrola delovanja objektov in naprav na kanalizacijskih sistemih,
 • po potrebi opravljanje del, pri katerih se uporabljajo posebna zaščitna sredstva v skladu s predpisi,
 • po potrebi opravljanje umazanih in težkih del, pri katerih je delavec izpostavljen negativnim vplivom okolja

Zahtevan je vozniški izpit B in F kategorije in delovne izkušnje 2 leti.

Vabljeni k oddaji vlog!