Informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja organa (podatki, ki naj jih katalog vsebuje) – z dne 28.11.2016

1. Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv organa:
Javno komunalno podjetje KOMUNALA Kočevje d.o.o.

Odgovorna uradna oseba za katalog: direktor:
Marko Kljun

Datum objave kataloga oziroma datum zadnje spremembe:
Datum prve objave kataloga: 01.12.2006
Datum zadnje spremembe: 28.11.2016

Katalog je dostopen na svetovnem spletu:

www.komunala-kocevje.si

Druge oblike kataloga:

Tiskana oblika je dostopna na sedežu družbe.

Naslov: Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje
Telefon: 01 895 12 60
Faks: 01 895 16 97
Elektronski naslov: info@komunala-kocevje.si

Matična številka: 5067804000

Davčna številka: SI10626271

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga, kar obsega:

 

a) Organigram in podatki o organizaciji organa, ki obsega:

Organigram organa:

ORGANIZACIJA PODJETJA - organigram

Seznam vseh večjih notranjih organizacijskih enot:

Delovni proces v podjetju je organiziran v finančno splošnem sektorju, ki opravlja upravna, finančna in organizacijsko dejavnost podjetja ter v tehničnem sektorju, kjer se izvaja osnovna dejavnost podjetja. Tu so organizirane naslednje enote:

 • tehnične enote, vodja Dragan Arh, 01/89 39 551
 • ravnanje z odpadki, vodja Saša Kljun, 01/89 39 554
 • odvajanje in čiščenje odpadnih voda, vodja Bojana Klepac, naslov enote Cesta v Mestni log 2a, 1330 Kočevje, 01/89 52 395
 • energetika, vodja Marin Radovčič, 01/89 39 549
 • pogrebna dejavnost, vodja Jerko Babič, naslov enote Črnomeljska cesta 26, 1330 Kočevje, 01/89 51 205

 

b) Kontaktni podatki uradne osebe oziroma oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja:

Kontaktna oseba: Nejc Zemljak, univ. dipl. pravnik
Delovno mesto: pravnik
Elektronska pošta: nejc.zemljak@komunala-kocevje.si
Telefon: 01/89 39 555

 

c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa

Predpisi EU:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Državni predpisi:
http://www.pisrs.si/Pis.web/

Lokalni predpisi:
http://www.kocevje.si/obcina-kocevje/veljavni-obcinski-akti

 

 • Odlok o pokopališčih in pokopališkem redu na območju Občine Kocevje (Uradni list RS, št. 26/1985)
 • Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Kočevje (Uradni list RS, št. 2/2015)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje d.o.o. (Uradni list RS, št. 8/2003, 73/04)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje d.o.o. (Uradni list RS, št.9/2015)
 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 50/2015)
 • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na področju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 50/15)
 • CENIK vzdrževanja cest in javnih površin – letna in zimska služba
 • CENIK izdaje projektnih pogojev in soglasij
 • CENIK mehanizacije
 • CENIK najema, postavitve in odstranitve panojev in plakatiranja v predvolilnem času
 • CENIK prometne signalizacije in opreme
 • CENIK režijske ure delovne sile
 • Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Kočevje (Uradni list RS, št. 109/2013)
 • Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 97/2014)
 • Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 97/2014)
 • Sklep o določitvi cen storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje, čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje ter ceno storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave (Uradni list RS, št. 97/2014)
 • Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje ter čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 97/2014)
 • Pravilnik o dodelitvi nepovratnih sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 40/2015)
 • Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje kurilne naprave za ogrevanje eno- in večstanovanjskih stavb oziroma posameznih stanovanj na območju Občine Kočevje (Uradni list RS št. 18/2016)
 • Odlok o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti občine Kočevje (Uradni list RS, št. 50/2015)
 • Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 25/2015)
 • TRŽNI RED za prodajo blaga na Tržnici Kočevje, na mestnem pokopališču Kočevje in drugih pokopališčih v upravljanju Komunala Kočevje d.o.o.
 • Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 25/2015)
 • Odlok o občinskih taksah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 8/10)
 • Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju občine Kočevje (Uradni list RS, št. 45/2014)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o obcinskih javnih cestah ter urejanju javnih povrsin na obmocju Obcine Kocevje.pdf (Uradni list RS, št. 47/2016)
 • Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 2/2016)

 

č) Seznam predlogov predpisov:

 

Lokalni predpisi v postopku javne obravnave:
http://www.kocevje.si/obcina-kocevje/dokumenti-v-javni-obravnavi

Lokalni predpisi v postopku obravnave na občinskem svetu:

http://www.os-kocevje.si/

 

d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumenti po vsebinskih sklopih (6. člen uredbe) ali link na zavihek spletne strani organa »Pomembni dokumenti«.

Sprejeti programi, strategije, stališča, mnenja in analize se nahajajo na povezavi:
http://www.kocevje.si/obcina-kocevje/veljavni-obcinski-akti

 • Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne vode v Občini Kočevje
 • Strateški načrt za pospeševanje konkurenčnosti gozdno-lesne predelave na Kočevskem (socialno ekonomski program)

 

e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom:

 • Izdaja soglasij projektnih pogojev in soglasij za priključitev skladno z ZGO-1 v okviru izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda.
 • Postopki javnih naročil

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ:

»Organ ne upravlja javnih evidenc«

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

Seznam je dostopen na povezavi:

http://www.komunala-kocevje.si/wp-content/uploads/Metapodatkovni_opis-obrazec-Komunala-Kocevje-ver-0.3.pdf

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja pri organu;

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletu www.komunala-kocevje.si v html formatu. Za dostop je potreben internetni brskalnik.

Za informacije v tiskani obliki in informacije, ki niso javno objavljene, prosilci lahko zaprosijo s pisno vlogo pri uradni osebi, pristojni za posredovanje informacij javnega značaja. Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na upravi Komunale Kočevje v času uradnih ur ali v predhodno dogovorjenem času.

 

4. Stroškovnik;

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), 16., 17. in 18. člen in link na uredbo v Pravno informacijskem sistemu RS
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

 

 

5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali druge pogoje za ponovno uporabo informacij javnega značaja;

Zaračunavanje mejnih stroškov in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe je določeno v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v členih 20 do 26.

 

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov.

 

7. Dogovorjena izplačila mesečnih prejemkov direktorja

Izplačila prejemkov poslovodne osebe ureja Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD). Višina mesečnih prejemkov znaša tri povprečne bruto mesečne plače izplačane v podjetju v preteklem letu. Povprečna bruto plača ZA LETO 2014 je znašala 1340,55 EUR, trikratnik tega zneska pa predstavlja mesečno bruto plačo direktorja.

Dogovorjena višina odpravnine znaša povprečna osnovna bruto plača iz obdobja treh mesecev pred odpoklicem za obdobje treh mesecev v kolikor direktor ostane v delovnem razmerju v podjetju Komunala Kočevje, d.o.o. ali v višini šestkratnika povprečne bruto plače, ki jo je dosegel v zadnjih treh mesecih, v kolikor mu po odpoklicu preneha delovno razmerje.

Marko Kljun, direktor, 4.021,65 EUR bruto mesečno v letu 2015; 30.393,75 EUR  neto prejemki v letu 2015.

Marko Kljun, direktor, 4.225,23 EUR bruto mesečno v letu 2016; 33.243,53 EUR  neto prejemki v letu 2016.

Marko Kljun, direktor, 4.277,25 EUR bruto mesečno v letu 2017.

Člani Nadzornega sveta (NS) Komunale Kočevje, neto izplačila v EUR v letu 2016:

Priimek in imeFunkcija v NSvišina sejnine za posamezno sejo v EURvišina sejnine za posamezno korenspondenčno sejo v EURneto prejemki v letu 2016 v EUR
MIHELIČ IGORpredsednik102,7951,40336,42
MAJCEN IRENApodpredsednica68,5234,26231,80
**BABIČ JERKOčlan68,5234,26236,08
KOVAČIČ JANEZčlan68,5234,26182,84
**LAVRIČ DANIJELčlan68,5234,26174,41
MARTIČ ANDREJAčlan68,5234,26179,27
PIRŠIČ MARKOčlan68,5234,26224,24
**RADOVČIČ MARINčlan68,5234,26224,24
*ŠERCER SAMOčlan68,5234,260,00
*ŠPEHAR ANDREJčlan68,5234,260,00
ZDRAVIČ NEŽIKAčlanica68,5234,26213,17
skupaj2.002,47

*  član NS od 11.10.2016

** je bil član NS do 8.10.2016

Člani Nadzornega sveta (NS) Komunale Kočevje, neto izplačila v EUR v letu 2015:

Priimek in imeFunkcija v NSvišina sejnine za posamezno sejo v EURvišina sejnine za posamezno korenspondenčno sejo v EURneto prejemki v letu 2015 v EUR
***MIHELIČ IGORpredsednik102,7951,40224,28
**MAJCEN IRENApodpredsednica68,5234,26650,54
BABIČ JERKOčlan68,5234,26497,10
****FICKO ZLATKOčlan68,5234,26238,09
KOVAČIČ JANEZčlan68,5234,26495,83
LAVRIČ DANIJELčlan68,5234,26473,40
*MARTIČ ANDREJAčlan68,5234,26204,18
*PIRŠIČ MARKOčlan68,5234,26199,33
RADOVČIČ MARINčlan68,5234,26423,57
ZDRAVIČ NEŽIKAčlanica68,5234,26576,77
skupaj3.983,09

*  član NS od 20.5.2015

** opravljala funkcijo predsednice do 4.8.2015

*** član NS od 20.5.2015, opravlja funkcijo predsednika od 4.8.2015

**** je bil član NS do 20.5.2015

Člani Nadzornega sveta (NS) Komunale Kočevje, neto izplačila v EUR v letu 2014:

Priimek in imeFunkcija NSVišina sejnine za posamezno sejo v €Višina sejnine za posamezno korespondenčno sejo v €Neto prejemki v letu 2014 v €
* DOLINAR PETERpredsednik102,7951,40427,16
** MAJCEN IRENApodpredsednica68,5234,26311,83
BABIČ JERKOčlan68,5234,26267,42
FICKO ZLATKOčlan68,5234,26241,98
*** KOCJANČIČ MARKOčlan68,5234,26271,55
KOVAČIČ JANEZčlan68,5234,26266,65
LAVRIČ DANIJELčlan68,5234,26252,42
RADOVČIČ MARINčlan68,5234,26252,42
ZDRAVIČ NEŽIKAčlanica68,5234,26255,12
SKUPAJ:2.546,55

* je bil predsednik (in član) NS do 16.06.2014

** opravlja funkcijo predsednika NS od 16.06.2014

*** je bil član NS do 16.06.2014

Seznam pogodb po ZDIJZ_VZD

NAZIV IZVAJALCADATUM SKLENITVE POGODBENAZIV POGODBEŠTEVILKA POGODBEVREDNOST POGODBE TRAJANJENAKAZILO V €DATUM NAKAZILAVRSTA PREDMETA
PROKURATOR d.o.o.
Ulica XIV. Divizije 14
3000 Celje
TRR SI56 29000-0050666352
1.11.2012
aneks št. 1 z 12.12.2016
Pogodba o pravnem, davčnem, ekonomskem svetovanju upravišt. 5-PS/2012
aneks št. 1
250,00 € mesečno, zajema 4 svetovalne ure v mesečnem obdobju, dodatne storitve 90,00 €/urood 1.11.2012 za nedoločen čas (z enomesečnim odpovednim rokom), do 31.12.2018po seznamustoritev
ODVETNIŠKA DRUŽBA ČEFERIN o.p.
Taborska 13
1290 Grosuplje
TRR SI56 30000-0006488172
18.11.2008Pogodba o poslovnem sodelovanjuv Grosuplju, dne 18.11.2008mesečni pavšal 1.400 € brez DDVod 18.11.2008 do 30.11.2009, podaljšanje z aneksompo seznamustoritev
ALTUS CONSULTING d.o.o.
Zaloška cesta 69,
1000 Ljubljana
TRR SI56 30000-0009792671
10.2.2015Okvirni sporazum o svetovanju pri izvedbi postopkov javnih naročil in ostalem svetovanju s področja poslovodenja javnega podjetja v letih 2015 in 20162015-009 (Altus)
45/2015 (Komunala)
svetovanje s področja poslovodenja po urni postavki 60,00 € za vsakih pol ure začetnega dela;
svetovanje s področja JN 60,00 €/uro;
svetovanje v revizijskih postopkih: 90,00 €/uro
od 10.2.2015 do 31.12.2016po seznamustoritev
VZD o.p., d.o.o.
Trg OF 13, 1000 Ljubljana
TRR SI56 3300 0000 4223662
8.4.2015Odvetniške storitve v letu 2015naročilnica 113/20152.000,00 € brez DDVleto 2015po seznamustoritev
VZD o.p., d.o.o.
Trg OF 13, 1000 Ljubljana
TRR SI56 3300 0000 4223662
25.11.2014Svetovanje, pravno mnenje povečanja osnovnega kapitala iz bilančnega dobička, priprava pogodbe za poravnavo obveznosti do upnika Občine Kočevjenaročilnica 265/20148.000,00 € brez DDVleto 20147.679,6012.12.2014storitev
E-NET OKOLJE d.o.o.
Linhartova cesta 013
1000 Ljubljana
TRR SI56 30000-0000966932
13.11.2014Ponudba za izdelavo prijavne spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov na kompostarni Mozeljnaročilnica 255/2014800,00 € brez DDVleto 2014976,0019.11.2014storitev
E-NET OKOLJE d.o.o.
Linhartova cesta 013
1000 Ljubljana
TRR SI56 30000-0000966932
25.11.2014Izdelava vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za zapiranje odlagališča Mozelj in za čas po njegovem zaprtjunaročilnica 261/20145.200,00 € brez DDVleto 20146.217,124.2.2015storitev
INŠTITUT ZA JAVNE SLUŽBE
Slovenska cesta 54
1000 Ljubljana
TRR SI56 29000-0050747638
14.3.2014Strokovno svetovanje pri izdelavi elaboratov o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadkinaročilnica 80/20142.450,00 € brez DDVleto 20141.464,005.5.2014storitev
IEPRI D.O.O.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
TRR SI56 02013-0259091281
13.2.2014Izvedba javnega naročila za dobavo peščenih agregatov, nakupa tovornega vozila ter izvedbo monitoringovnaročilnica 56/20148.000,00 € brez DDVleto 20145.270,40 €1.8.2014storitev
ALTUS CONSULTING d.o.o.
Zaloška cesta 69,
1000 Ljubljana
TRR SI56 30000-0009792671
20.5.2013Okvirni sporazum o svetovanju pri izvedbi postopkov javnih
naročil in ostalem svetovanju s področja poslovodenja javnega podjetja v letih 2013 in 2014
št. 2013-031svetovanje s področja poslovodenja po urni postavki 60,00 € za vsakih pol ure začetnega dela;
svetovanje s področja JN 60,00 €/uro;
svetovanje v revizijskih postopkih: 90,00 €/uro
od 1.1.2013 do 31.12.2014po seznamustoritev
ODVJETNIK ŽELJKO MATIJEVIĆ
KORZO 4/III
51000 RIJEKA
TRR.ŠT.: HR 18236000-1101607997
15.9.2015ODVETNIŠKE STORITVE V LETU 2015
(VPIS NEPREMIČNINE - APARTMA V KLENOVICI, PARTIZANSKA 20, V ZEMLJIŠKO KNJIGO)
NAROČILNICA ŠT. 2015-2732.500,00 € BREZ DDVOD 15.9.2015 DO 31.12.2015po seznamustoritev
NOTAR BLAŽ HROVATIN
DUNAJSKA CESTA 056
1000 LJUBLJANA
TRR: SI56 0313 4100 0377 476
8.6.2016NOTARSKE STORITVE V LETU 2016NAROČILNICA ŠT.: 2016-1912.000,00 € BREZ DDVLETO 2016
po seznamustoritev
ODVETNIŠKA DRUŽBA VESEL,
ZUPANČIČ & DEVJAK O.P.,D.O.O.
TRG OSVOBODILNE FRONTE 13
1000 LJUBLJANA
TRR:SI56 3300 0000 4223 662
6.6.2016
POGODBA O PLAČILU ODVETNIŠKIH STORITEV
POGODBA ŠT.58/2016
urna postavka 90,00 € brez DDVpo seznamustoritev
NOTARKA MAG. NINA ČEŠAREK
TRG ZBORA ODPOSLANCEV 66
1330 KOČEVJE
9.8.2016NOTARSKE STORITVE V LETU 2016
NAROČILNICA ŠT. 240/2016
500,00 € BREZ DDVLETO 2016po seznamustoritev
MEDIOLABOR D.O.O.21.12.2015POGODBA O IZVAJANJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA PRI DELU PO ZAKONU O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU (ZVZD-1)
POGODBA ŠT. 149.1; 119/2016
OBRAČUN PO VELJAVNEM CENIKUOD 1.1.2016 DO 31.12.2018po seznamustoritev
DINAMIC D.O.O.16.6.2016POGODBA O REVIDIRANJUPOGODBA ŠT. 1REV-GP-2/16; 60/2016
REVIDIRANJE 427,91 € BREZ DDV; CENA STORITVE, OBLIKOVANJA V SKLADU S SMERNICAMI ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV REVIZIJSKIH STORITEV 61,13 €/URO16.6.2016 - 31.3.2017storitev
DINAMIC D.O.O.3.3.2016POGODBA O REVIDIRANJUPOGODBA ŠT. REV-GP-22/16;53/2016REVIDIRANJE 427,91 € BREZ DDV; CENA STORITVE, OBLIKOVANJA V SKLADU S SMERNICAMI ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV REVIZIJSKIH STORITEV 61,13 €/URO3.3.2016 - 31.3.2016storitev
DINAMIC D.O.O.6.7.2016POGODBA O REVIDIRANJU RAČUNOVODSKIH IZKAZOVPOGODBA ŠT.: REV-GP-1/16; 76/20165.428,00 € BREZ DDV6.7.2016 - storitev
ALENKA ROVAN30.6.2016IZDELAVA PROMOCIJSKO-OBVESTILNIH MATERIALOVNAROČILNICA ŠT.: 212/20165.350,00 € BREZ DDVJULIJ - AVGUST 2016storitev
ALENKA ROVAN27.9.2016PRIPRAVA ČLANKA ZA LOKALNI ČASOPIS IN IZDELAVA A4
INFORMACIJSKEGA PLAKATA
NAROČILNICA ŠT.: 289/2016520,00 € BREZ DDVSEPTEMBER 2016storitev
ALENKA ROVAN2.11.2016ZASNOVA OPOZORILNIH NALEPK IN SISTEMA OPOMINJANJANAROČILNICA ŠT.: 329/20161.100,00 € BREZ DDVOKTOBER - NOVEMBER 2016storitev
TEST IT23.2.2016UREDITEV PODROČJA VZPOSTAVITVE IN IZVAJANJE VIDEO NADZORA
NA LOKACIJI UPRAVE DRUŽBE + POTNI STROŠKI
NAROČILNICA ŠT.:96/2016605,00 € BREZ DDVMAREC 2016po seznamustoritev
TEST IT11.8.2016POSODOBITEV KATALOGA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJANAROČILNICA ŠT.:248/2016800,00 € BREZ DDVNOVEMBER 2016po seznamustoritev
ALENKA KRKOVIČ S.P.13.12.2016PREDAVANJE – na temo davčnih olajšav po Zakonu o davku
od dohodkov pravnih oseb in priznavanje prihodkov in
odhodkov po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb in
računovodskih predpisih
NAROČILNICA ŠT.:376/2016750,00 € BREZ DDVstoritev
BIRO PETKOVSKI D.O.O.24.4.2016POPIS IN DOLOČITEV PODROBNIH KARAKTERISTIK ELEMENTOV IN
TOPLOVODNEGA SISTEMA V KOČEVJU
NAROČILNICA ŠT.:161/201619.600 € BREZ DDVpo seznamustoritev
ALTUS CONSULTING d.o.o.
Zaloška cesta 69,
1000 Ljubljana.
10.1.2017OKVIRNI SPORAZUM O SVETOVANJU PRI IZVEDBI POSTOPKOV
JN IN OSTALEM SVETOVANJU S PODROČJA POSLOVODENJA
JAVNEGA PODJETJA LETIH 2017 IN 2018
POGODBA ŠT.: 001/2017; 4/2017> svetovanje s področja poslovodenja, po urni
postavki 60,00 € za vsakih pol ure začetnega dela
> svetovanje s področja JN: 60,00€ /uro
>svetovanje v revizijskih postopkih : 90,00€/uro
OD 10.01.2017 DO 31.12.2018po seznamustoritev
MIRIAM RAVNIKAR ŠURK S.P.
CELOVŠKA CESTA 269
1000 LJUBLJANA
17.2.2017PRIPRAVA JN VOZILA (3x)NAROČILNICA ŠT.: 86/20171.250,00 € brez DDVstoritev
MIRIAM RAVNIKAR ŠURK S.P.
CELOVŠKA CESTA 269
1000 LJUBLJANA
17.2.2017PRIPRAVA JN MATERIAL - OKVIRNI SPORAZUMNAROČILNICA ŠT.: 83/20171.650,00 € brez DDVstoritev
MIRIAM RAVNIKAR ŠURK S.P.
CELOVŠKA CESTA 269
1000 LJUBLJANA
17.2.2017PRIPRAVA JN BENTONITNI TEPIHNAROČILNICA ŠT.: 84/20171.250,00 € brez DDVstoritev
MIRIAM RAVNIKAR ŠURK S.P.
CELOVŠKA CESTA 269
1000 LJUBLJANA
17.2.2017PRIPRAVA JN - KURILNO OLJENAROČILNICA ŠT.: 85/20171.250,00 € brez DDVstoritev
APR, POSLOVNO SVETOVANJE, d.o.o.
POT V ZELENI GAJ 29 B
1000 LJUBLJANA
6.2.2017PRIPRAVA VLOGE ZA PRIJAVO NA RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
DALJINSKEGA OGREVANJA NA OVE 2016-2020 (DVA PROJEKTA)
NAROČILNICA ŠT.: 73/20171.400,00 € brez DDVpo seznamustoritev
NOTAR GREGOR MESAR
KOSOVELOVA 4B
6210 SEŽANA
28.9.2017OVERITEV PODPISA NA POGODBI O USTANOVITVI NEPRAVE STVARNE SLUŽNOSTI MDK D.O.O.NAROČILNICA ŠT.: 271/201728,00 € brez DDVpo seznamustoritev
PROJEKTNA ŠOLA GREGOR HAUC S.P.
JANEŽIČEVA 5
1000 LJUBLJANA
14.11.2017POGODBA ZA IZVEDBO PROJEKTA: PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV,
UVEDBA KAZALCEV PO BSC METODI IN PRIPRAVA NA PRVO CERTIFIKACIJO SISTEMA KAKOVOSTI 9001:2015
POGODBA ŠT.: 113/2017; 2017/05/00117.800,00 € brez DDVDO JUNIJA 2018storitev

Seznam javnih naročil po 21. členu ZJN-3

PREDMET NAROČILA- OPIS PREDMETAIZBRANI PONUDNIK - GOSPODARSKI SUBJEKTVRSTA PREDMETAVREDNOST NAROČILA V EUR BREZ DDV
Naročilnica: asfalterska dela meteorna kanalizacija Črnomeljska - PrešernovaCGP, d.d.
Ljubljanska cesta 36
8000 Nobo mesto
STORITEV12.000,00
Pogodba o plačilu odvetniških storitevOdvetniška družba Vesel, Zupančič in Divjak
Trg osvobodilne fronte 13
1000 Ljubljana
STORITEV15.600,00
Material po ponudbi 17-PP-0834 z dne 01.06.2017 in ostali material za projekt vročevoda Železniška postaja KočevjeCV-cevna tehnika. d.o.o.
Partizanska cesta 30
2000 Maribor
BLAGO13.225,44
Analiza in izdelava idejne rešitve problematike komunalnih odpadkov v občini Kočevje in oceno potenciala za JV regijo v kontekstu implementacije krožnega gospodarstvaUniverza v Novi Gorici
Poslovno-tehniška fakulteta
Vipavska cesta 13
5000 Nova Gorica
STORITEV14.900,00
Pogodba o izvedbi geodetskih storitev Terraplan d.o.o.
Šalka vas 148 a
1330 Kočevje
1330 KOČEVJE
STORITEV10.414,03
Okvrni sporazum o izvedbi vzdrževalnih dimnikarskih del na objektih sistema daljinskega ogrevanja s toploto v letu 2017Dimnikarstvo Lavrič, d.o.o.
Podgorska ulica 35
1330 Kočevje
STORITEV15.000,00
Okvirni sporazum o izvedbi menjave in popravila toplotne izolacije na zunanjih cevovodih na sistemu daljinskega ogrevanja v letu 2017GPS d.o.o.
Omerzova ulica 27
1330 Kočevje
STORITEV16.000,00
Pogodba o dobavi in odjemu toploteMelamin d.d.
Tomšičeva cesta 9
1330 Kočevje
STORITEV38.000,00
Okvirni sporazum o sukcesivni dobavi prometne signalizacije v letu 2017MIT Grnjak signalizacija d.o.o.
Pameče 167a
2380 Slovenj Gradec
BLAGO19.990,00
Okvirni sporazum o izvedbi elektro vzdrževalnih del na objektih Komunale Kočevje letu 2017PRO-VOLT, Neven Đolo s.p.
Lončarska ulica 26
1331 Dolenja vas
STORITEV19.990,00
Okvirni sporazum o izvedbi računalniškega sistema za vodenje in regulacijo sistema ogrevanja in vodenje kanalizacijskega sistema v Kočevju v letu 2017Miel inženiring d.o.o.
Efenkova 61
3320 Kočevje
STORITEV19.990,00
Okvirni sporazum o izvedbi elektro vzdrževalnih in obratovalnih del na napravah in objektih infrastrukture za odvajanje in čiščenje voda v letu 2017Avtomehanika Novak David s.p.
Reška cesta 13a
1330 Kočevje
STORITEV19.990,00
Okvirni sporazum o dobavi flokulanta v letu 2017Allies Water Solutions
Kardhegy 022, 1116 Budapest
BLAGO19.990,00
Okvirni sporazum o sukcesivni dobavi strojnih in elektro materialov, drobnega materiala, orodja, čistil za potrebe Komunale Kočevje v letu 2017KOVINAR TRGOVINA, d.o.o,
REŠKA CESTA 023,
1330 KOČEVJE
BLAGO19.990,00
Okvirni sporazum o izvedbi vzdrževalnih in obratovalnih del v kotlovnicah in na sistemu daljinskega ogrevanja s toploto v letu 2017VARILSTVO ŠKAPER, MILAN ŠKAPER S.P.KOČEVSKA CESTA 35, 1330 KOČEVJESTORITEV15.000,00
Aneks k pogodbi o poslovnem svetovanjuODVETNIŠKA DRUŽBA ČEFERIN IN
PARTNERJI O.P. D.O.O., TABORSKA CESTA 13, 1290 GROSUPLJE
STORITEV16.800,00
Okvirni sporazum o sodelovanju na področju javnih naročil in ostalem svetovanju s področja poslovodenja javnega podjetja v letih 2017 in 2018Altus consulting d.o.o., Šmartinska
cesta 130, 1000 Ljubljana
STORITEV19.990,00
Pogodba za opravljanje storitev iz varnosti pri delu in varstva pred požari za podjetje Komunala Kočevje, d.o.o.Gasilnik d.o.o.,
Jevnica 41, 1281 Kresnice
STORITEV12.780,00
Pogodba o vzdrževanju in servisiranju gospodarskih vozil št. 2Avtostoritve Rogelj d.o.o.,
Podpeč 9, 1352 Preserje
STORITEV19.990,00
Pogodba o poslovnem sodelovanju za leto 2017Menina proizvodnja pogrebne opreme, d.d.,
Šmarca, Trg padlih borcev 3, 1241 Kamnim
BLAGO19.990,00
Okvirni sporazum o sukcesivni dobavi vrtnega in gradbenega
orodja, gnojila in drugega vrtnarskega materiala, škropiv
ter drugega materiala iz prodajnega programa,
za potrebe Komunale Kočevje, d.o.o. v letu 2016 in 2017
KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA
RIBNICA Z.O.O., Škrabčev trg 019, 1310 Ribnica
BLAGO19.990,00
OKVIRNI SPORAZUM O IZVEDBI VZDRŽEVALNIH IN
OBRATOVALNIH DEL V KOTLOVNICAH IN NA SISTEMU
DALJINSKEGA OGREVANJA S TOPLOTO V LETU 2016
ŠKAPER MILAN s.p. VARILSTVO, KOČEVSKA CESTA 035,
1330 KOČEVJE
STORITEV39.990,00
POGODBA O POSLOVNEM SODELOVANJU ZA LETO 2016MENINA PROIZVODNJA POGREBNE OPREME, D.D.,
ŠMARCA, TRG PADLIH BORCEV 003, 1241 KAMNIK
BLAGO19.990,00
POGODBA O VZDRŽEVANJU IN SERVISIRANJU
GOSPODARSKIH VOZIL ŠT. 1
AVTOSTORITVE ROGELJ D.O.O. PE KOČEVJE,
KIDRIČEVA ULICA 006 A, 1330 KOČEVJE
STORITEV19.990,00
OKVIRNI SPORAZUM O IZVEDBI VZDRŽEVALNIH DIMNIKARSKIH
DEL NA OBJEKTIH SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA
S TOPLOTO V LETU 2016
DIMNIKARSTVO LAVRIČ, D.O.O.
PODGORSKA ULICA 35
1330 KOČEVJE
STORITEV19.990,00
OKVIRNI SPORAZUM O IZVEDBI ELEKTRO VZDRŽEVALNIH
IN OBRATOVALNIH DEL NA NAPRAVAH IN OBJEKTIH
INFRASTRUKTURE ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE VODA V LETU 2016
ELEKTROMEHANIKA NOVAK DAVID NOVAK S.P.
REŠKA CESTA 13 A
1330 KOČEVJE
STORITEV19.990,00
OKVIRNI SPORAZUM O SUKCESIVNI DOBAVI STROJNIH IN
ELEKTRO MATERIALOV, DROBNEGA MATERIALA, ORODJA,
ČISTIL ZA POTREBE KOMUNALE KOČEVJE V LETU 2016
KOVINAR TRGOVINA, d.o.o,
REŠKA CESTA 023,
1330 KOČEVJE
BLAGO19.990,00
KUPOPRODAJNA POGODBA ŠT. 617/2016SBS TRGOVINA d.o.o. DOLENJSKA CESTA 320,
1291 ŠKOFLJICA
BLAGO19.990,00
GOSTOVANJE IN VZDRŽEVANJE PIS KOMUNALA KOČEVJE
NA SVOJIH STREŽNIKIH
LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD D.D.
VEROVŠKOVA ULICA 064, 1001 LJUBLJANA
STORITEV16.800,00
OKVIRNI SPORAZUM O SUKCESIVNI DOBAVI PROMETNE
SIGNALIZACIJE V LETU 2016
MIT GRNJAK SIGNALIZACIJA D.O.O, PAMEČE 167 A,
2380 SLOVENJ GRADEC
BLAGO19.990,00
OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI FLOKULANTA V LETU 2016ALLIED WATER SOLUTIONS
KARDHEGY 022, 1116 BUDAPEST
BLAGO19.990,00
OKVIRNI SPORAZUM O IZVEDBI ELEKTRO VZDRŽEVALNIH
IN OBRATOVALNIH DEL NA NAPRAVAH DALJINSKEGA OGREVANJA S TOPLOTO V LETU 2016 IN 2017
VENMA ALBERT MRAK S.P., KONCA VAS 008,
1332 STARA CERKEV
STORITEV19.990,00
OKVIRNI SPORAZUMA O IZVEDBI MENJAVE IN POPRAVILA TOPLOTNE IZOLACIJE
NA ZUNANJIH CEVOVODIH NA SISTEMU DALJINSKEGA
OGREVANJA V LETU 2016
GPS d.o.o., OMERZOVA ULICA 027, 1330 KOČEVJESTORITEV19.990,00
OKVIRNI SPORAZUM O NAJEMU STROJNE OPREME (DROBLJENJE, MEŠANJE, OBRAČANJE, SEJANJE IN IZLOČANJE POSAMEZNIH FRAKCIJ) ZA POTREBE OBRATOVANJA KOMPOSTARNEROKS RECIKLIRANJE d.o.o. KAMNOGORIŠKA CESTA 006, 1000 LJUBLJANASTORITEV19.990,00
OKVIRNI SPORAZUM O SUKCESIVNI DOBAVI BETONSKE MEŠANICE ZA POTREBE IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB V LETU 2016 IN 2017O-PROJEKT d.o.o., KOČEVJE
TRG SVETEGA JERNEJA 004, 1330 KOČEVJE
BLAGO19.990,00
OKVIRNI SPORAZUM O IZVEDBI ELEKTRO VZDRŽEVALNIH DEL
NA OBJEKTIH KOMUNALE KOČEVJE V LETU 2016
PRO-VOLT, NEVEN ĐOLO S.P.
LONČARSKA ULICA 026, 1331 DOLENJA VAS
STORITEV19.990,00
OKVIRNI SPORAZUM O SUKCESIVNI IZVEDBI GEODETSKIH
STORITEV IN DELIH NA KATASTRU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA POTREBE IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB V LETU 2016.
TERRAPLAN d.o.o. ŠALKA VAS 148 A, 1330 KOČEVJESTORITEV19.990,00
MENJAVA ŽARNICE NA U.V. DEZINFEKTORJU ODPADNIH VODA.SAW D.O.O. KOPER, FERRARSKA ULICA 014,
6000 KOPER
STORITEV17.000,00
DELA PO PONUDBI 158/16 (POPIS IN DOLOČITEV PODROBNIH
KARAKTERISTIK ELEMENTOV IN KOMPONENT TOPLOVODNEGA SISTEMA V KOČEVJU)
BIRO PETKOVSKI D.O.O., BRNČIČEVA 025,
1231 LJUBLJANA - ČRNUČE
STORITEV19,600,00
DOBAVA TOPLOTNE ENERGIJE V LETU 2016 PO PONUDBI Z DNE 31.05.2016MELAMIN D.D. KOČEVJE,
TOMŠIČEVA CESTA 009,
1330 KOČEVJE
STORITEV19.900,00
INVESTICIJSKA POGODBA - SANACIJA VROČEVODNEGA KOTLA BHH 4500RAZVOJ D.O.O., BRASLOVČE
MALE BRASLOVČE 013A,
3314 BRASLOVČE
STORITEV38.353,00
REDNI LETNI SERVIS KOTLOVNICE NA BIOMASO TRATA (KURIŠČE, KOTEL, TRANSPORT GORIVA, ODVOD PEPELA IN ŽLINDRE,...)RAZVOJ D.O.O., BRASLOVČE
MALE BRASLOVČE 013A,
3314 BRASLOVČE
STORITEV17.000,00
DOBAVA TOPLOTNE ENERGIJE V LETU 2016 PO PONUDBI Z DNE 31.05.2016MELAMIN D.D. KOČEVJE,
TOMŠIČEVA CESTA 009,
1330 KOČEVJE
STORITEV19.900,00
DOBAVA SNEŽNIH KOLOVMUR LES UROŠ MURN S.P.BLAGO19.900,00
DOBAVA SEKANCEV IGLAVCEVLESOJ D.O.O.BLAGO25.500,00
DOBAVA VOZILA BERLINGO MULTISPACE SHINEAVTOCENTER VIDIC D.O.O., LJUBLJANSKA CESTA 91, NOVO MESTOBLAGO14.360,35

DONACIJE PODJETJA: v letu 2014 0 €, v letu 2015 0 €, v letu 2016 0 €

Vrsta poslaDatum sklenitvePogodbeni partnerPogodbena vrednostVrednost posameznih izplačilTrajanje posla
Donatorstvo22.2.2017Ustanova Županov sklad, Ljubljanska
cesta 10, 1330 Kočevje;
TRR: SI56 0232 0025 9199 040
200,00 €200,00 €Enkratni dogodek

Avtorski honorarji: v letu 2014 0 €, v letu 2015 0 €, v letu 2016 0 €

Seznam izplačil Prokurator d.o.o.-ju

datumznesek v €
1.12.2017250,00
2.11.2017250,00
4.10.2017250,00
1.9.2017250,00
3.8.2017250,00
30.6.2017250,00
2.6.2017250,00
4.5.2017250,00
31.3.2017250,00
2.3.2017250,00
3.2.2017250,00
3.1.2017250,00
5.12.2016250,00
3.11.2016250,00
3.10.2016250,00
1.9.2016250,00
2.8.2016250,00
1.7.2016250,00
6.6.2016250,00
4.5.2016250,00
1.4.2016250,00
2.3.2016250,00
4.2.2016250,00
31.12.2015250,00
3.12.2015250,00
30.10.215250,00
1.10.2015250,00
2.9.2015250,00
31.7.2015250,00
2.7.2015250,00
3.6.2015250,00
4.5.2015250,00
2.4.2015250,00
2.3.2015250,00
4.2.2015250,00
2.1.2015250,00
4.12.2014250,00
3.11.2014250,00
1.10.2014250,00
29.8.2014250,00
31.7.2014250,00
2.7.2014250,00
4.6.2014250,00
30.4.2014250,00
1.4.2014250,00
3.3.2014250,00
31.1.2014250,00
2.1.2014250,00

Seznam izplačil Odvetniški družbi Čeferin

datumznesek v €
28.4.20171.708,00
31.3.20171.708,00
2.3.20171.708,00
29.1.20171.708,00
29.12.20161.708,00
25.11.20161.708,00
28.10.20161.809,11
30.9.20161.708,00
26.8.20161.708,00
29.7.20161.708,00
30.6.20161.708,00
27.5.20161.708,00
29.4.20161.708,00
30.3.20161.708,00
28.2.20161.708,00
30.1.20161.708,00
30.12.20151.708,00
27.11.20151.708,00
30.10.20151.708,00
30.9.20151.708,00
30.8.20151.708,00
30.7.20151.708,00
26.6.20151.708,00
29.5.20151.708,00
30.4.20151.708,00
27.3.20151.708,00
27.2.20151.708,00
30.1.20151.708,00
31.12.20141.708,00
28.11.20141.708,00
30.10.20141.708,00
26.9.20141.708,00
29.8.20141.708,00
30.7.20141.708,00
27.6.20141.708,00
30.5.20141.708,00
30.4.20141.708,00
28.3.20141.708,00
28.2.20141.708,00
30.1.20141.708,00

Seznam izplačil Altus Consulting d.o.o.-ju

datumznesek v €
30.6.2017938,79
25.5.2017649,04
7.4.2017649,04
2.3.2017938,79
5.1.2017693,94
4.1.2017695,40
15.12.2016370,88
25.11.2016370,88
14.10.2016695,40
20.7.2016939,79
21.6.2016915,32
18.1.20162.359,46
30.12.2015136,87
27.10.20152.052,76
21.8.20151.932,24
10.7.20151.964,41
3.6.20151.997,16
2.1.20151.279,44
29.12.20141.901,10
5.12.20141.982,63
30.10.20142.982,63
3.10.20142.217,67
26.9.2014362,52
29.8.20141.537,20
30.1.20143.145,89

Seznam izplačil VZD o.p., d.o.o. -ju

datumznesek v €
1.12.20171.730,67
27.10.20171.647,60
6.10.20171.586,00
24.8.20171.636,40
28.7.20171.642,00
30.6.20171.680,73
26.5.20171.792,73
26.8.2016384,30
20.7.2016725,17
22.9.2015488,00
14.4.2015653,77
[table “32” not found /]

Seznam izplačil odvetniku Željku Matijeviću

datumznesek v €
1.10.2015985,97
17.9.2015747,20

Seznam izplačil Gradbenemu inštitutu ZRMK

datumznesek v €
12.2.20163.416,00

Seznam izplačil E-NET okolju

datumznesek v €
24.3.20163.733,20

Seznam izplačil Inštitutu za javno upravo

datumznesek v €
29.4.20161.000,00

Seznam izplačil Notar Blaž Hrovatin

datumznesek v €
19.5.2016509,96
25.11.2016520,94
17.6.20161.370,67

Seznam izplačil Inštitutu za daljinsko ogrevanje

datumznesek v €
11.8.20166.954,00

Seznam izplačil notarki mag. Nini Češarek

datumznesek v €
27.2.201763,12
25.1.201773,20
13.1.201756,12
22.12.2016146,40
14.10.201697,28
10.8.201690,28

Seznam izplačil Mediolabor d.o.o. - ju

datumznesek v €
3.11.2017169,50
1.9.201784,75
12.7.201723,00
9.6.201784,75
3.5.2017175,02
14.4.2017163,50
31.3.2017253,77
24.3.201790,00
23.3.2017642,00
17.2.201790,00
2.2.2017467,91
6.1.2017180,97
8.11.2016273,77
4.11.201686,37
16.9.201686,37
30.8.201686,37
30.8.2016172,74
21.6.2016501,36
10.6.2016189,12
3.5.201682,56
15.4.2016333,00
29.3.2016525,36
15.3.2016172,74
24.3.2016182,97
18.2.201691,20

Seznam izplačil Dinamic d.o.o. - ju

datumznesek v €
16.6.2017522,05
18.4.2017993,32
10.3.20172.648,86
19.10.20161.986,65
5.8.2016993,32
22.4.2016993,32
(REV-71/2015)
10.3.20162.648,86
REV-71/2015
12.5.2016522,05
REV-GP-22/16

Seznam izplačil Alenki Rovan

datumznesek v €
10.5.20174.830,00
15.11.20161.100,00
11.10.2016520,00
9.8.20165.329,32

Seznam izplačil Test it -tu

datumznesek v €
14.12.2016877,16

Seznam izplačil Alenki Krkovič s.p.

datumznesek v €
23.12.2016750

Seznam izplačil Biro-ju Petkovski

datumznesek v €
20.1.201723.912,00

Seznam izplačil Miriam Ravnikar Šurk

datumznesek v €
7.7.20171.525,00

Seznam izplačil APR, d.o.o. - ju

datumznesek v €
1.9.2017854,00

Seznam izplačil notarju Gregorju Mesarju

datumznesek v €
29.9.201734,16

Seznam izplačil Baker Tilly evidas d.o.o. - ju

datumznesek v €
29.11.20171.903,20