Informacije javnega značaja

Seznam izplačil PRVA BONITETNA AGENCIJA

datum:znesek v €:
06.07.2022305,00
30.06.2022585,60
Katalog informacij javnega značaja organa (podatki, ki naj jih katalog vsebuje) – z dne 28.11.2016

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:
Javno komunalno podjetje KOMUNALA Kočevje d.o.o.

Odgovorna uradna oseba za katalog: direktor:
Marko Kljun

Datum objave kataloga oziroma datum zadnje spremembe:
Datum prve objave kataloga: 01.12.2006
Datum zadnje spremembe: 28.11.2016

Katalog je dostopen na svetovnem spletu:

www.komunala-kocevje.si

Druge oblike kataloga:

Tiskana oblika je dostopna na sedežu družbe.

Naslov: Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje
Telefon: 01 895 03 40
Faks: 01 895 16 97
Elektronski naslov: info@komunala-kocevje.si

Matična številka: 5067804000

Davčna številka: SI10626271

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga, kar obsega:

a) Organigram in podatki o organizaciji organa, ki obsega:

Organigram organa:

ORGANIZACIJA PODJETJA - organigram

Seznam vseh večjih notranjih organizacijskih enot:

Delovni proces v podjetju je organiziran v finančno splošnem sektorju, ki opravlja upravna, finančna in organizacijsko dejavnost podjetja ter v tehničnem sektorju, kjer se izvaja osnovna dejavnost podjetja. Tu so organizirane naslednje enote:

 • tehnične enote, 01/89 39 551
 • ravnanje z odpadki, vodja Saša Kljun, 01/89 39 554
 • odvajanje in čiščenje odpadnih voda, vodja Bojana Klepac, naslov enote Cesta v Mestni log 2a, 1330 Kočevje, 01/89 52 395
 • energetika, vodja Marin Radovčič, 01/89 39 549
 • pogrebna dejavnost, vodja Jerko Babič, naslov enote Črnomeljska cesta 26, 1330 Kočevje, 01/89 51 205

b) Kontaktni podatki uradne osebe oziroma oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja:

Kontaktna oseba: Saša Adlešič, univ. dipl. pravnik
Delovno mesto: pravnik
Elektronska pošta: info@komunala-kocevje.si
Telefon: 01/89 39 555

c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa

Predpisi EU:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Državni predpisi:
http://www.pisrs.si/Pis.web/

Lokalni predpisi:
https://www.kocevje.si/acts

 • Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Kočevje – pokopališki red (Uradni list RS, št. 93/2020)
 • Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Kočevje (Uradni list RS, št. 2/2015)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje d.o.o. (Uradni list RS, št. 8/2003, 73/04)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje d.o.o. (Uradni list RS, št.9/2015)
 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 50/2015)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 10/2017)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 93/2020)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje (Ur. l. RS, št. 100/2021)
 • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na področju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 50/15)
 • CENIK vzdrževanja cest in javnih površin – letna in zimska služba
 • CENIK izdaje projektnih pogojev in soglasij
 • CENIK mehanizacije
 • CENIK najema, postavitve in odstranitve panojev in plakatiranja v predvolilnem času
 • CENIK prometne signalizacije in opreme
 • CENIK režijske ure delovne sile
 • Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Kočevje (Uradni list RS, št. 109/2013)
 • Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 97/2014)
 • Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 97/2014)
 • Sklep o določitvi cen storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje, čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje ter ceno storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave (Uradni list RS, št. 97/2014)
 • Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje ter čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 97/2014)
 • Pravilnik o dodelitvi nepovratnih sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 40/2015)
 • Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje kurilne naprave za ogrevanje eno- in večstanovanjskih stavb oziroma posameznih stanovanj na območju Občine Kočevje (Uradni list RS št. 18/2016)
 • Odlok o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti občine Kočevje (Uradni list RS, št. 50/2015)
 • Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 25/2015)
 • TRŽNI RED za prodajo blaga na Tržnici Kočevje, na mestnem pokopališču Kočevje in drugih pokopališčih v upravljanju Komunala Kočevje d.o.o.
 • Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 25/2015)
 • Odlok o občinskih taksah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 8/10)
 • Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju občine Kočevje (Uradni list RS, št. 45/2014)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju Občine Kočevje.pdf (Uradni list RS, št. 47/2016)
 • Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 30/2021)

č) Seznam predlogov predpisov:

Lokalni predpisi v postopku javne obravnave:
https://www.kocevje.si/acts

Lokalni predpisi v postopku obravnave na občinskem svetu:

http://www.os-kocevje.si/

d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumenti po vsebinskih sklopih (6. člen uredbe) ali link na zavihek spletne strani organa »Pomembni dokumenti«.

Sprejeti programi, strategije, stališča, mnenja in analize se nahajajo na povezavi:
https://www.kocevje.si/acts

 • Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne vode v Občini Kočevje
 • Strateški načrt za pospeševanje konkurenčnosti gozdno-lesne predelave na Kočevskem (socialno ekonomski program)

e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom:

 • Izdaja soglasij projektnih pogojev in soglasij za priključitev skladno z ZGO-1 v okviru izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda.
 • Postopki javnih naročil

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ:

»Organ ne upravlja javnih evidenc«

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

Seznam je dostopen na povezavi:

http://www.komunala-kocevje.si/wp-content/uploads/Metapodatkovni_opis-obrazec-Komunala-Kocevje-ver-0.3.pdf

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja pri organu;

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletu www.komunala-kocevje.si v html formatu. Za dostop je potreben internetni brskalnik.

Za informacije v tiskani obliki in informacije, ki niso javno objavljene, prosilci lahko zaprosijo s pisno vlogo pri uradni osebi, pristojni za posredovanje informacij javnega značaja. Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na upravi Komunale Kočevje v času uradnih ur ali v predhodno dogovorjenem času.

4. Stroškovnik;

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), 16., 17. in 18. člen in link na uredbo v Pravno informacijskem sistemu RS
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali druge pogoje za ponovno uporabo informacij javnega značaja;

Zaračunavanje mejnih stroškov in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe je določeno v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v členih 20 do 26.

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov.

7. Dogovorjena izplačila mesečnih prejemkov direktorja

Izplačila prejemkov poslovodne osebe ureja Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD). Višina mesečnih prejemkov znaša tri povprečne bruto mesečne plače izplačane v podjetju v preteklem letu. Povprečna bruto plača za leto 2019 je znašala 1.615,04 EUR, trikratnik tega zneska pa predstavlja mesečno bruto plačo direktorja.

Dogovorjena višina odpravnine znaša povprečna osnovna bruto plača iz obdobja treh mesecev pred odpoklicem za obdobje treh mesecev v kolikor direktor ostane v delovnem razmerju v podjetju Komunala Kočevje, d.o.o. ali v višini šestkratnika povprečne bruto plače, ki jo je dosegel v zadnjih treh mesecih, v kolikor mu po odpoklicu preneha delovno razmerje.

Marko Kljun, direktor, 4.021,65 EUR bruto mesečno v letu 2015; 30.393,75 EUR  neto prejemki v letu 2015.

Marko Kljun, direktor, 4.225,23 EUR bruto mesečno v letu 2016; 33.243,53 EUR  neto prejemki v letu 2016.

Marko Kljun, direktor, 4.277,25 EUR bruto mesečno v letu 2017; 34.088,76 EUR neto prejemki v letu 2017.

Marko Kljun, direktor, 4.325,52 EUR bruto mesečno v letu 2018; 34.853,13 EUR neto prejemki v letu 2018.

Marko Kljun, direktor, 4.671,03 EUR bruto mesečno v letu 2019; 37.180,05 EUR neto prejemki v letu 2019.

Marko Kljun, direktor, 4.845,12 EUR bruto mesečno v letu 2020; 39.552,92 EUR neto prejemki v letu 2020.

Marko Kljun, direktor, 5.195,19 EUR bruto mesečno v letu 2021; 41.770,80 EUR neto prejemki v letu 2021.

Marko Kljun, direktor, 5.259,15 EUR bruto mesečno v letu 2022.

Člani Nadzornega sveta (NS) Komunale Kočevje, neto izplačila v EUR v letu 2021:

Priimek in imeFunkcija v NSvišina sejnine za posamezno sejo v EURvišina sejnine za posamezno korenspondenčno sejo v EURneto prejemki v letu 2021 v EUR
MIHELIČ IGORpredsednik102,7951,40336,42
BABIČ JERKOčlan68,5234,26180,34
HÖFERLE LUCIJAčlanica68,5234,26224,25
KALČIČ IRENAčlanica68,5234,26205,64
KOVAČIČ JANEZčlan68,5234,26180,04
MARTIČ ANDREJAčlanica68,5234,26177,66
ŠERCER SAMOčlan68,5234,26251,04
ŠPEHAR ANDREJčlan68,5234,26227,49
ZDRAVIČ NEŽIKAčlanica68,5234,2624,92
BRIŠKI ANDREJčlan68,5234,26176,42
skupaj1.984,22

Člani Nadzornega sveta (NS) Komunale Kočevje, neto izplačila v EUR v letu 2020:

Priimek in imeFunkcija v NSvišina sejnine za posamezno sejo v EURvišina sejnine za posamezno korenspondenčno sejo v EURneto prejemki v letu 2020 v EUR
MIHELIČ IGORpredsednik102,7951,40335,68
BABIČ JERKOčlan68,5234,26177,38
HÖFERLE LUCIJAčlanica68,5234,26224,25
KALČIČ IRENAčlanica68,5234,26255,47
KOVAČIČ JANEZčlan68,5234,26229,87
MARTIČ ANDREJAčlanica68,5234,26227,49
ŠERCER SAMOčlan68,5234,26242,09
ŠPEHAR ANDREJčlan68,5234,26226,41
ZDRAVIČ NEŽIKAčlanica68,5234,26250,09
skupaj2.168,73

Člani Nadzornega sveta (NS) Komunale Kočevje, neto izplačila v EUR v letu 2019:

Priimek in imeFunkcija v NSvišina sejnine za posamezno sejo v EURvišina sejnine za posamezno korenspondenčno sejo v EURneto prejemki v letu 2019 v EUR
MIHELIČ IGORpredsednik102,7951,40410,44
MAJCEN IRENAčlanica68,5234,26103,44
BABIČ JERKOčlan68,5234,26288,87
HÖFERLE LUCIJAčlanica68,5234,26174,41
KALČIČ IRENAčlanica68,5234,26221,27
KOVAČIČ JANEZčlan68,5234,26288,12
MARTIČ ANDREJAčlanica68,5234,26205,80
PIRŠIČ MARKOčlan68,5234,2699,66
ŠERCER SAMOčlan68,5234,26318,72
ŠPEHAR ANDREJčlan68,5234,26279,47
ZDRAVIČ NEŽIKAčlanica68,5234,26338,67
skupaj2.728,87

Člani Nadzornega sveta (NS) Komunale Kočevje, neto izplačila v EUR v letu 2018:

Priimek in imeFunkcija v NSvišina sejnine za posamezno sejo v EURvišina sejnine za posamezno korenspondenčno sejo v EURneto prejemki v letu 2018 v EUR
MIHELIČ IGORpredsednik102,7951,40299,04
MAJCEN IRENApodpredsednica68,5234,26203,11
BABIČ JERKOčlan68,5234,26205,25
KOVAČIČ JANEZčlan68,5234,26204,95
MARTIČ ANDREJAčlan68,5234,26202,57
PIRŠIČ MARKOčlan68,5234,26199,33
ŠERCER SAMOčlan68,5234,26192,28
ŠPEHAR ANDREJčlan68,5234,26201,49
ZDRAVIČ NEŽIKAčlanica68,5234,26225,17
skupaj1.933,19

Člani Nadzornega sveta (NS) Komunale Kočevje, neto izplačila v EUR v letu 2017:

Priimek in imeFunkcija v NSvišina sejnine za posamezno sejo v EURvišina sejnine za posamezno korenspondenčno sejo v EURneto prejemki v letu 2017 v EUR
MIHELIČ IGORpredsednik102,7951,40523,32
MAJCEN IRENApodpredsednica68,5234,26306,56
BABIČ JERKOčlan68,5234,26310,84
KOVAČIČ JANEZčlan68,5234,26310,23
MARTIČ ANDREJAčlan68,5234,26356,92
PIRŠIČ MARKOčlan68,5234,26348,83
ŠERCER SAMOčlan68,5234,26393,48
ŠPEHAR ANDREJčlan68,5234,26354,23
ZDRAVIČ NEŽIKAčlanica68,5234,26413,42
skupaj3.317,83

Člani Nadzornega sveta (NS) Komunale Kočevje, neto izplačila v EUR v letu 2016:

Priimek in imeFunkcija v NSvišina sejnine za posamezno sejo v EURvišina sejnine za posamezno korenspondenčno sejo v EURneto prejemki v letu 2016 v EUR
MIHELIČ IGORpredsednik102,7951,40336,42
MAJCEN IRENApodpredsednica68,5234,26231,80
**BABIČ JERKOčlan68,5234,26236,08
KOVAČIČ JANEZčlan68,5234,26182,84
**LAVRIČ DANIJELčlan68,5234,26174,41
MARTIČ ANDREJAčlan68,5234,26179,27
PIRŠIČ MARKOčlan68,5234,26224,24
**RADOVČIČ MARINčlan68,5234,26224,24
*ŠERCER SAMOčlan68,5234,260,00
*ŠPEHAR ANDREJčlan68,5234,260,00
ZDRAVIČ NEŽIKAčlanica68,5234,26213,17
skupaj2.002,47

*  član NS od 11.10.2016

** je bil član NS do 8.10.2016

Člani Nadzornega sveta (NS) Komunale Kočevje, neto izplačila v EUR v letu 2015:

Priimek in imeFunkcija v NSvišina sejnine za posamezno sejo v EURvišina sejnine za posamezno korenspondenčno sejo v EURneto prejemki v letu 2015 v EUR
***MIHELIČ IGORpredsednik102,7951,40224,28
**MAJCEN IRENApodpredsednica68,5234,26650,54
BABIČ JERKOčlan68,5234,26497,10
****FICKO ZLATKOčlan68,5234,26238,09
KOVAČIČ JANEZčlan68,5234,26495,83
LAVRIČ DANIJELčlan68,5234,26473,40
*MARTIČ ANDREJAčlan68,5234,26204,18
*PIRŠIČ MARKOčlan68,5234,26199,33
RADOVČIČ MARINčlan68,5234,26423,57
ZDRAVIČ NEŽIKAčlanica68,5234,26576,77
skupaj3.983,09

*  član NS od 20.5.2015

** opravljala funkcijo predsednice do 4.8.2015

*** član NS od 20.5.2015, opravlja funkcijo predsednika od 4.8.2015

**** je bil član NS do 20.5.2015

Člani Nadzornega sveta (NS) Komunale Kočevje, neto izplačila v EUR v letu 2014:

Priimek in imeFunkcija NSVišina sejnine za posamezno sejo v €Višina sejnine za posamezno korespondenčno sejo v €Neto prejemki v letu 2014 v €
* DOLINAR PETERpredsednik102,7951,40427,16
** MAJCEN IRENApodpredsednica68,5234,26311,83
BABIČ JERKOčlan68,5234,26267,42
FICKO ZLATKOčlan68,5234,26241,98
*** KOCJANČIČ MARKOčlan68,5234,26271,55
KOVAČIČ JANEZčlan68,5234,26266,65
LAVRIČ DANIJELčlan68,5234,26252,42
RADOVČIČ MARINčlan68,5234,26252,42
ZDRAVIČ NEŽIKAčlanica68,5234,26255,12
SKUPAJ:2.546,55

* je bil predsednik (in član) NS do 16.06.2014

** opravlja funkcijo predsednika NS od 16.06.2014

*** je bil član NS do 16.06.2014

Seznam pogodb po ZDIJZ_VZD

NAZIV IZVAJALCADATUM SKLENITVE POGODBENAZIV POGODBEŠTEVILKA POGODBEVREDNOST POGODBE TRAJANJENAKAZILO V €DATUM NAKAZILAVRSTA PREDMETA
PROKURATOR d.o.o.
Ulica XIV. Divizije 14
3000 Celje
TRR SI56 29000-0050666352
1.11.2012
aneks št. 1 z 12.12.2016
Pogodba o pravnem, davčnem, ekonomskem svetovanju upravišt. 5-PS/2012
aneks št. 1
250,00 € mesečno, zajema 4 svetovalne ure v mesečnem obdobju, dodatne storitve 90,00 €/urood 1.11.2012 za nedoločen čas (z enomesečnim odpovednim rokom), do 31.12.2018po seznamustoritev
ALENKA ROVAN2.11.2016ZASNOVA OPOZORILNIH NALEPK IN SISTEMA OPOMINJANJANAROČILNICA ŠT.: 329/20161.100,00 € BREZ DDVOKTOBER - NOVEMBER 2016storitev
DINAMIC D.O.O.3.3.2016POGODBA O REVIDIRANJUPOGODBA ŠT. REV-GP-22/16;53/2016REVIDIRANJE 427,91 € BREZ DDV; CENA STORITVE, OBLIKOVANJA V SKLADU S SMERNICAMI ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV REVIZIJSKIH STORITEV 61,13 €/URO3.3.2016 - 31.3.2016storitev
APR, POSLOVNO SVETOVANJE, d.o.o.
POT V ZELENI GAJ 29 B
1000 LJUBLJANA
6.2.2017PRIPRAVA VLOGE ZA PRIJAVO NA RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
DALJINSKEGA OGREVANJA NA OVE 2016-2020 (DVA PROJEKTA)
NAROČILNICA ŠT.: 73/20171.400,00 € brez DDVpo seznamustoritev
ODVETNIŠKA DRUŽBA VESEL,
ZUPANČIČ & DEVJAK O.P.,D.O.O.
TRG OSVOBODILNE FRONTE 13
1000 LJUBLJANA
TRR:SI56 3300 0000 4223 662
6.6.2016
POGODBA O PLAČILU ODVETNIŠKIH STORITEV
POGODBA ŠT.58/2016
urna postavka 90,00 € brez DDVpo seznamustoritev
DINAMIC D.O.O.6.7.2016POGODBA O REVIDIRANJU RAČUNOVODSKIH IZKAZOVPOGODBA ŠT.: REV-GP-1/16; 76/20165.428,00 € BREZ DDV6.7.2016 - storitev
VZD o.p., d.o.o.
Trg OF 13, 1000 Ljubljana
TRR SI56 3300 0000 4223662
8.4.2015Odvetniške storitve v letu 2015naročilnica 113/20152.000,00 € brez DDVleto 2015po seznamustoritev
NOTAR BLAŽ HROVATIN
DUNAJSKA CESTA 056
1000 LJUBLJANA
TRR: SI56 0313 4100 0377 476
8.6.2016NOTARSKE STORITVE V LETU 2016NAROČILNICA ŠT.: 2016-1912.000,00 € BREZ DDVLETO 2016
po seznamustoritev
NOTARKA MAG. NINA ČEŠAREK
TRG ZBORA ODPOSLANCEV 66
1330 KOČEVJE
9.8.2016NOTARSKE STORITVE V LETU 2016
NAROČILNICA ŠT. 240/2016
500,00 € BREZ DDVLETO 2016po seznamustoritev
ALTUS CONSULTING d.o.o.
Zaloška cesta 69,
1000 Ljubljana.
10.1.2017OKVIRNI SPORAZUM O SVETOVANJU PRI IZVEDBI POSTOPKOV
JN IN OSTALEM SVETOVANJU S PODROČJA POSLOVODENJA
JAVNEGA PODJETJA LETIH 2017 IN 2018
POGODBA ŠT.: 001/2017; 4/2017> svetovanje s področja poslovodenja, po urni
postavki 60,00 € za vsakih pol ure začetnega dela
> svetovanje s področja JN: 60,00€ /uro
>svetovanje v revizijskih postopkih : 90,00€/uro
OD 10.01.2017 DO 31.12.2018po seznamustoritev
ALTUS CONSULTING d.o.o.
Zaloška cesta 69,
1000 Ljubljana
TRR SI56 30000-0009792671
10.2.2015Okvirni sporazum o svetovanju pri izvedbi postopkov javnih naročil in ostalem svetovanju s področja poslovodenja javnega podjetja v letih 2015 in 20162015-009 (Altus)
45/2015 (Komunala)
svetovanje s področja poslovodenja po urni postavki 60,00 € za vsakih pol ure začetnega dela;
svetovanje s področja JN 60,00 €/uro;
svetovanje v revizijskih postopkih: 90,00 €/uro
od 10.2.2015 do 31.12.2016po seznamustoritev
TEST IT11.8.2016POSODOBITEV KATALOGA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJANAROČILNICA ŠT.:248/2016800,00 € BREZ DDVNOVEMBER 2016po seznamustoritev
Šolar Petra s.p.
Kidričeva ulica 12
1330 Kočevje
12.2.2019Objavljanje foto vsebin in teksta na FB v mesecu februarju 2019NAROČILNICA št.: 78/2019175,00 € brez DDVpo seznamustoritev
E-NET OKOLJE d.o.o.
Linhartova cesta 013
1000 Ljubljana
TRR SI56 30000-0000966932
13.11.2014Ponudba za izdelavo prijavne spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov na kompostarni Mozeljnaročilnica 255/2014800,00 € brez DDVleto 2014976,0019.11.2014storitev
ALENKA KRKOVIČ S.P.13.12.2016PREDAVANJE – na temo davčnih olajšav po Zakonu o davku
od dohodkov pravnih oseb in priznavanje prihodkov in
odhodkov po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb in
računovodskih predpisih
NAROČILNICA ŠT.:376/2016750,00 € BREZ DDVstoritev
IEPRI D.O.O.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
TRR SI56 02013-0259091281
13.2.2014Izvedba javnega naročila za dobavo peščenih agregatov, nakupa tovornega vozila ter izvedbo monitoringovnaročilnica 56/20148.000,00 € brez DDVleto 20145.270,40 €1.8.2014storitev
PROJEKTNA ŠOLA GREGOR HAUC S.P.
JANEŽIČEVA 5
1000 LJUBLJANA
14.11.2017POGODBA ZA IZVEDBO PROJEKTA: PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV,
UVEDBA KAZALCEV PO BSC METODI IN PRIPRAVA NA PRVO CERTIFIKACIJO SISTEMA KAKOVOSTI 9001:2015
POGODBA ŠT.: 113/2017; 2017/05/00117.800,00 € brez DDVDO JUNIJA 2018storitev
INŠTITUT ZA JAVNE SLUŽBE
Slovenska cesta 54
1000 Ljubljana
TRR SI56 29000-0050747638
14.3.2014Strokovno svetovanje pri izdelavi elaboratov o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadkinaročilnica 80/20142.450,00 € brez DDVleto 20141.464,005.5.2014storitev
Prokurator d.o.o.
Poslovna cona A 53
4208 Šenčur
14.6.2019Pogodba o pravnem, davčnem, ekonomskem svetovanju upravišt. 58/2019170,00 € brez DDV mesečno; zajema 3 svetovalne ure v mesečnem obdobju, dodatne svetovalne ure po 85 €po seznamustoritev
ODVJETNIK ŽELJKO MATIJEVIĆ
KORZO 4/III
51000 RIJEKA
TRR.ŠT.: HR 18236000-1101607997
15.9.2015ODVETNIŠKE STORITVE V LETU 2015
(VPIS NEPREMIČNINE - APARTMA V KLENOVICI, PARTIZANSKA 20, V ZEMLJIŠKO KNJIGO)
NAROČILNICA ŠT. 2015-2732.500,00 € BREZ DDVOD 15.9.2015 DO 31.12.2015po seznamustoritev
Komunala Novo mesto d.o.o.
Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto
16.5.2018Pogodba o izvedbi skupnega javnega naročilaPogodba št.: 72/2018900,00 € brez DDVstoritev
DINAMIC D.O.O.16.6.2016POGODBA O REVIDIRANJUPOGODBA ŠT. 1REV-GP-2/16; 60/2016
REVIDIRANJE 427,91 € BREZ DDV; CENA STORITVE, OBLIKOVANJA V SKLADU S SMERNICAMI ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV REVIZIJSKIH STORITEV 61,13 €/URO16.6.2016 - 31.3.2017storitev
MIRIAM RAVNIKAR ŠURK S.P.
CELOVŠKA CESTA 269
1000 LJUBLJANA
17.2.2017PRIPRAVA JN VOZILA (3x)NAROČILNICA ŠT.: 86/20171.250,00 € brez DDVstoritev
MIRIAM RAVNIKAR ŠURK S.P.
CELOVŠKA CESTA 269
1000 LJUBLJANA
17.2.2017PRIPRAVA JN MATERIAL - OKVIRNI SPORAZUMNAROČILNICA ŠT.: 83/20171.650,00 € brez DDVstoritev
MIRIAM RAVNIKAR ŠURK S.P.
CELOVŠKA CESTA 269
1000 LJUBLJANA
17.2.2017PRIPRAVA JN BENTONITNI TEPIHNAROČILNICA ŠT.: 84/20171.250,00 € brez DDVstoritev
MIRIAM RAVNIKAR ŠURK S.P.
CELOVŠKA CESTA 269
1000 LJUBLJANA
17.2.2017PRIPRAVA JN - KURILNO OLJENAROČILNICA ŠT.: 85/20171.250,00 € brez DDVstoritev
ODVETNIŠKA DRUŽBA ČEFERIN o.p.
Taborska 13
1290 Grosuplje
TRR SI56 30000-0006488172
18.11.2008Pogodba o poslovnem sodelovanjuv Grosuplju, dne 18.11.2008mesečni pavšal 1.400 € brez DDVod 18.11.2008 do 30.11.2009, podaljšanje z aneksompo seznamustoritev
MEDIOLABOR d.o.o., Kamnikarjeva ulica 19, 1291 Škofljica19.01.2021Izvajane zdravstevenega varstva pri delu po zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)Pog.št.:34-01/2021
9.000,00 € brez DDV01.01.2021 - 31.12.2022po seznamustoritev
INŠTITUT ZA JAVNE SLUŽBE,
SLOVENSKA CESTA 56
1000 LJUBLJANA
19.9.2017 3 delavnice - vključuje pre(oblikovanje) poslanstva, vizije,
vrednot in oblikovanje strateških usmeritev podjetja in
opredelitev prioritetnih ciljev po izboru udeležencev.
Sledi oblikovanje pomembnih vidikov in izbor kazalnikov za
trajnostno poročanje prilagojeno na podjetje.
NAROČILNICA ŠT.: 258/20174.000,00 € brez DDVstoritev
ALTUS CONSULTING d.o.o.
Zaloška cesta 69,
1000 Ljubljana
TRR SI56 30000-0009792671
20.5.2013Okvirni sporazum o svetovanju pri izvedbi postopkov javnih
naročil in ostalem svetovanju s področja poslovodenja javnega podjetja v letih 2013 in 2014
št. 2013-031svetovanje s področja poslovodenja po urni postavki 60,00 € za vsakih pol ure začetnega dela;
svetovanje s področja JN 60,00 €/uro;
svetovanje v revizijskih postopkih: 90,00 €/uro
od 1.1.2013 do 31.12.2014po seznamustoritev
Alenka Šubič
samozaposlena v kulturi in oblikovalka
Kolodvorska ulica 20
1330 Kočevje
21.11.2018Izdelava promocijsko-obvestilnih materialovNAROČILNICA št.: 376/2018510,00 € brez DDVstoritev
MEDIOLABOR D.O.O.21.12.2015POGODBA O IZVAJANJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA PRI DELU PO ZAKONU O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU (ZVZD-1)
POGODBA ŠT. 149.1; 119/2016
OBRAČUN PO VELJAVNEM CENIKUOD 1.1.2016 DO 31.12.2018po seznamustoritev
notar mag. Nina Češarek
trg Zbora odposlancev 66
1330 Kočevje
21.12.2018Notarske storitve v letu 2018NAROČILNICA št.: 410/201820,00 € brez DDVstoritev
A.P.A zavarovalniško zastopanje
Trg Leona Štuklja 005
2000 Maribor
22.1.2018Izračun rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnin ob upokojitvi za leto 2018NAROČILNICA št.: 54/2018240,00 € brez DDVstoritev
TEST IT23.2.2016UREDITEV PODROČJA VZPOSTAVITVE IN IZVAJANJE VIDEO NADZORA
NA LOKACIJI UPRAVE DRUŽBE + POTNI STROŠKI
NAROČILNICA ŠT.:96/2016605,00 € BREZ DDVMAREC 2016po seznamustoritev
UNIVERZA V NOVI GORICI
POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA
VIPAVSKA CESTA 013, 5000 NOVA GORICA
1000 LJUBLJANA
23.5.2017ANALIZA IN IZDELAVA IDEJNE REŠITVE PROBLEMATIKE
KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI KOČEVJE Z OCENO
POTENCIALA ZA JV REGIJO V KONTEKSTU IMPLEMENTACIJE KROŽNEGA GOSPODARSTVA
NAROČILNICA ŠT.: 170/201714.900,00 € brez DDVstoritev
RTV SERVIS, FOTO IN VIDEO STORITVE,
MARJAN KAPELE S.P.
KOČEVSKA CESTA 013, 1330 KOČEVJE
24.1.2018IZDELAVA YOUTUBE IN FB KANALA, PROMOCIJA NA FBNAROČILNICA ŠT.: 65/2018470,00 € brez DDVstoritev
BIRO PETKOVSKI D.O.O.24.4.2016POPIS IN DOLOČITEV PODROBNIH KARAKTERISTIK ELEMENTOV IN
TOPLOVODNEGA SISTEMA V KOČEVJU
NAROČILNICA ŠT.:161/201619.600 € BREZ DDVpo seznamustoritev
VZD o.p., d.o.o.
Trg OF 13, 1000 Ljubljana
TRR SI56 3300 0000 4223662
25.11.2014Svetovanje, pravno mnenje povečanja osnovnega kapitala iz bilančnega dobička, priprava pogodbe za poravnavo obveznosti do upnika Občine Kočevjenaročilnica 265/20148.000,00 € brez DDVleto 20147.679,6012.12.2014storitev
E-NET OKOLJE d.o.o.
Linhartova cesta 013
1000 Ljubljana
TRR SI56 30000-0000966932
25.11.2014Izdelava vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za zapiranje odlagališča Mozelj in za čas po njegovem zaprtjunaročilnica 261/20145.200,00 € brez DDVleto 20146.217,124.2.2015storitev
RTV SERVIS, FOTO IN VIDEO STORITVE,
MARJAN KAPELE S.P.
KOČEVSKA CESTA 013, 1330 KOČEVJE
26.2.2018OBJAVLJANJE FOTO VSEBIN TER TEKSTA NA FB ZA LETO 2018NAROČILNICA ŠT.: 91/20182.500,00 € brez DDVstoritev
NETS, D.O.O.
Mlaška cesta 105
4000 Kranj
26.2.2018Pogodba za projekt priprava vsebinskih rešitev za pokrivanje zahtev uredbe
GDPR in ZVOP-2 za dejavnosti podjetij v partnerstvu za projekt GDPR
Pogodba št.: 48/20182.000,00 € brez DDVstoritev
ALENKA ROVAN27.9.2016PRIPRAVA ČLANKA ZA LOKALNI ČASOPIS IN IZDELAVA A4
INFORMACIJSKEGA PLAKATA
NAROČILNICA ŠT.: 289/2016520,00 € BREZ DDVSEPTEMBER 2016storitev
NOTAR GREGOR MESAR
KOSOVELOVA 4B
6210 SEŽANA
28.9.2017OVERITEV PODPISA NA POGODBI O USTANOVITVI NEPRAVE STVARNE SLUŽNOSTI MDK D.O.O.NAROČILNICA ŠT.: 271/201728,00 € brez DDVpo seznamustoritev
ALENKA ŠUBIC SAMOZAPOSLENA V KULTURI
OBLIKOVALKA, Kolodvorska ulica 2A,
1330 Kočevje
29.03.2021Izdelava promocijskih materialov za projekt ena kapljica lahko reši svetN 145-01/2021
6.130,00 € brez DDVleto 2021storitev
A.P.A zavarovalniško zastopanje
Trg Leona Štuklja 005
2000 Maribor
29.11.2018Izračun rezervacij jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi za leto 2018NAROČILNICA št.: 384/2018120,00 € brez DDVstoritev
ALENKA ROVAN30.6.2016IZDELAVA PROMOCIJSKO-OBVESTILNIH MATERIALOVNAROČILNICA ŠT.: 212/20165.350,00 € BREZ DDVJULIJ - AVGUST 2016storitev
DATAOFFICER d.o.o., Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale31.03.2021Pogodba o sodelovanju pri izvajanju storitev svetovanja s področja varstva osebnih podatkov v skladu s splošno evropsko uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 2016/679 - uredba o varstvu podatkov – GDPRPog 77-01/2021

14.400,00 € brez DDV01.03.2021-31.03.2024po seznamustoritev
Albero, Klementina Hrast s.p.
Smledniška cesta 11
4000 Kranj
31.5.2019Izdelava poročila o izvedenih ukrepih za zaprtje odlagališča MozeljNAROČILNICA št.: 169/20191.700,00 € brez DDVstoritev

Seznam javnih naročil po 21. členu ZJN-3

PREDMET NAROČILA- OPIS PREDMETAIZBRANI PONUDNIK - GOSPODARSKI SUBJEKTVRSTA PREDMETAVREDNOST NAROČILA V EUR BREZ DDV
Izvedba strojnih del v MESTNEM LOGU.FRANJO BARIČ d.o.o., Gorenje 32 A, 1332 Stara Cerkevstoritev33.000,00
Izvedba strojnih del v FARI.FRANJO BARIČ d.o.o., Gorenje 32 A, 1332 Stara Cerkevstoritev25.000,00
Elektro in strojna dela (material+delo).PRO-VOLT D.O.O., Lončarska ulica storitev19.000,00
Izdelava, dobava in montaža protihrupne ograje v Podgorski ulici.CGP D.D., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mestoSTORITEV12.500,00
Vzdrževalna dela na kurišču kotlovnica Trata po ponudbi 20/2022 z dne 04.08.2022.BACO D.O.O., Motnica 11, 1236 TrzinBLAGO22.000,00
Flokulant ACEFLOC 80702Allied water solutions, Kardhegy u. 022, 1116 BudapestBLAGO14.670,00
Kotel in oprema po ponudbi P-OVE 209/22 z dne 18.07.2022.HERZ d.o.o., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
BLAGO20.100,00

Dobava in vgradnja oprema črpališča za ČN Fara po ponudbi 10-2022 z dne 30.06.2022.AK-T d.o.o.
Adergas 48
4207 Cerklje na Gorenjskem
STORITEV30.267,02
Dobava izdelkov (ogrevalna narava) po ponudbi številka P-OVE 206/22.HERZ d.o.o., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
BLAGO12.900,00
Storitve s TGM.TRGOGRAD d.o.o., Litija
Breg pri Litiji 56
1270 Litija
STORITEV20.000,00
Izvedba gradbenih in obrtniških del za objekt komunalno opremljanje 5 parcel v spodnjih Cvišlerjih.FRANJO BARIČ d.o.o.
Gorenje 32 A
1332 Stara Cerkev
GRADNJA39.000,00
Izvedba gradbenih in obrtniških del za objekt rekonstrukcija Rozmanove ulice.FRANJO BARIČ d.o.o., Gorenje 32 A, 1332 Stara Cerkev
GRADNJA39.000,00
Izdelava PZI sanacijskega načrta komplet z popisom del in statičnimi izračuni. AG-inženiring d.o.o.
Podjetniško naselje Kočevje1
1330 KOČEVJE
STORITEV12.000,00
Dobava betonske mešanice v letu 2022-2023.O-projekt d.o.o.
Trg svetega Jerneja 4
1330 Kočevje
BLAGO19.990,00
Pogodba o varovanju (izvajanju storitev VNC in varnosti interventni službi) in fizičnem varovanju na deponiji Mozelj .RIVAL-VTS d.o.o.
Ob železnici 18
1000 Ljubljana
STORITEV19.990,00
Servisiranje smetarskega vozila.VERTEKS TG D.O.O.,
Cesta na ostrožno 99

3000 Celje
STORITEV19.999,00
Dobava in premontaža talnih difuzorjev v 2 SBR bazenih.LARTING d.o.o., Bevke 173, 1358 Log pri Brezovici
STORITEV34.108,30
Prevzem MKO, kosovnih in azbesta.KOSTAK, d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 KrškoSTORITEV39.990,00
Strojno pometanje cest."ANTON OBERSTAR - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI,
Breg pri Kočevju 61, 1332 Stara Cerkev
STORITEV12.000,00
Dobava ekstra lahko kurilno olje v letu 2022.PETROL d.d., Dunajska cesta 50, 1000 LjubljanaSTORITEV39.900,00
Izdelava strategije ravnanja z odpadki v občini Kočevje.INŠTITUT ZA JAVNE SLUŽBE, Slovenska cesta 56, 1000 LjubljanaSTORITEV26.500,00
Tiskanje, kuvertiranje in pošiljanje računov.EPPS, d.o.o., Stegne 13a, 1000 LjubljanaSTORITEV39.900,00
"Izdelava projektne dokumentacije objekt: dozidava kotlovnice na lesno biomaso,
Trata Kočevje -gradnja toplotne postaje(II faza) po ponudbi številka 1/2022"
AG-inženiring d.o.o., Podjetniško naselje Kočevje 1, 1330 KočevjeSTORITEV15.600,00
Pogrebne storitve
ŽALE d.d., Med hmeljniki 2, LjubljanaSTORITEV40.000,00
Okvirni sporazum o izvedbi servisnih storitev na tovornih vozilih MAN v letu 2022.ŠTUPICA TRANSPORT d.o.o., Žlebič 20A, 1310 RibnicaSTORITEV39.990,00
Pogodba o poslovnem sodelovanju št. 139/R/2022MENINA PROIZVODNJA POGREBNE OPREME, D.D.,
Šmarca, Trg padlih borcev 003, 1241 Kamnik
STORITEV19.990,00
Gostovanje in vzdrževanje PIS Komunala KočevjeLjubljanski urbanistični zavod, Verovškova ulica 64, LjubljanaSTORITEV19.990,00
Okvirni sporazum o dobavi delovnih zaščitnih sredstev v letu 2022Eldamedo marketing d.o.o., Opekarska ulica 10,
1330 Kočevje
STORITEV19.500,00
Pogodba o dobavi računalniške opremeGV servis d.o.o., Reška cesta 21a, KočevjeBLAGO19.000,00
Okvirni sporazum o sukcesivni dobavi »vrtnega in gradbenega orodja, gnojila in drugega vrtnarskega materiala, škropiv ter drugega materiala iz prodajnega programa, za potrebe komunale kočevje d.o.o., v letu 2022KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA RIBNICA z.o.o., Škrabčev trg 019, 1310 RibnicaBLAGO15.000,00
Okvirni sporazum o izvedbi» vzdrževalnih dimnikarskih del na objektih sistema daljinskega ogrevanja s toploto« v letu 2022DIMNIKARČEK IRENA LAVRIČ KOTAR S.P., Podgorska ulica 11B, Kočevje STORITEV15.500,00
Pogrebna oprema 2022-2023Salamander Tadej Zrimšek s.p., Šmihel 7, PivlaBLAGO15.000,00
"Okvirni sporazum o izvedbi» vzdrževalnih računalniških sistemov za vodenje in regulacijo
sistema ogrevanja in kanalizacijskega sistema v Kočevju v letu 2022"
Miel inženiring d.o.o., Efenkova ulica 61, 3320 VelenjeSTORITEV12.000,00
Dobava komunalne opreme v letu 2022EKO LUX D.O.O., Medlog 015, 3000 CeljeBLAGO39.990,00
Dobava lesnih sekanceKOČEVSKI LES d.o.o., Trata XIV 6, 1330 Kočevje
STORITEV39.000,00
Izdelava idejne zasnove IZP za energetski objekt Trata, po ponudbi št. 32/2021TES d.o.o., Gregorčičeva 3, 2000 Maribor
STORITEV18.800,00
Usluge nalaganja lesne biomase (nakladač VOLVO, mletje lesa (mlin in gozdarsko vozilo)Lesoj d.o.o., Rakitnica 74, 1331 Dolenja vasSTORITEV19.900,00
Izdelava idejne zasnove
IZP za energetski objekt Trata, po ponudbi št. 32/2021
TES d.o.o., Gregorčičeva 3, 2000 MariborSTORITEV18.800,00
Okvirni sporazum o izvedbi vzdrževalnih del v kotlovnicah in na sistemu ogrevanja s toploto v letu 2021 in 2022MilN DEJAN MIHELIČ S.P., Remihova ulica 18, 1330 KočevjeSTORITEV19.990,00
Izvedba gradbenih del po ponudbi za Mlaka 2 (odvodnjavanje)FANJO BARIČ d.o.o., Gorenje 32, 1332 Stara CerkevSTORITEV13.000,00
Dobava osebne varovalne opremeELDAMEDO D.O.O., Podjetniško naselje 6, 1330 KočevjeSTORITEV18.700,00
Vklop regeneracije in ostala popravila MAN; MBŠTUPICA TRANSPORT d.o.o., Žlebič 20A, 1310 RibnicaSTORITEV19.000,00
Izdelava idejne zasnove IZP za energetski objekt TP Tomšičeva po ponudbi št.34/2021.TES d.o.o., Gregorčičeva 3, 2000 MariborSTORITEV19.400,00
Izdelava video almanaha občinskih cest, ureditev digitalne osi cest, evidence prometne signalizacije, obnova banke cestnih podatkov (BCP) in ocena poškodovanosti cest - po ponudbi 2109-0020-10000
DFG CONSULTING D.O.O., Pivovarniška 8, 1000 LjubljanaSTORITEV33.957,50
Prevzem nenevarnih odpadkovInterseroh d.o.o., Beograjska ulica 4, 1000 LjubljanaSTORITEV11.000,00
Novelacija programa monitoringa odlagališča Mozelj in izvedba ukrepa zaradi preseganja parametrov
podzemne vode.
NLZOH, Prvomajska 1, 2000 MariborSTORITEV11.008,35
Gradbena dela UHM-Roška faza II.FANJO BARIČ d.o.o., Gorenje 32, 1332 Stara CerkevSTORITEV12.000,00
Pogodba o revidiranju računovodskih izkazov št. 18/2021MAZARS d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 LjubljanaSTORITEV16.800,00
Prevzem kompostaALLBA d.o.o.; ulica Milana Majcna 12, 1000 LjubljanaSTORITEV19.990,00
Tiskanje, kuvertiranje in pošiljanje računov do zaključka JN.EPPS d.o.o., Stegne 13 A, 1000 LjubljanaSTORITEV19.900,00
Redni letni servis kotlovnice Trata, popravila in dobava kotlovske opreme.Razvoj d.o.o., Braslovče, Male Braslovče 013 A, 3314 BraslovčeSTORITEV19.800,00
Nakup CITROEN JUMPER FG 35 CLUB L2H2 2,2L BLUE HDI 140 BVM 6AVTOCENTER VIDIC d.o.o., Ljubljanska cesta 91, LjubljanaSTORITEV18.844,26
Varilska in montažna dela na delu vročevoda UHM - Roška cesta (delo po ponudbi 2105315 z dne 12.07.2021)SIMES d.o.o., Bežigrajska cesta 2C, LjubljanaSTORITEV15.000,00
Priprava strokovnih podlag za izgradnjo termičnega objekta za izrabo komunalnih odpadkov.ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O., Verovškova ulica 62, 1000 LjubljanaSTORITEV15.000,00
Nakup posipalca EPOKE AST SH3800 4m3RIKO RIBNICA, d.o.o., Lepovče 23, 1310 Ribnica

STORITEV23.500,00
Pogodba o sodelovanju pri izvajanju storitev svetovanja s področja varstva osebnih podatkov v skladu s splošno evropsko uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 2016/679 - uredba o varstvu podatkov – GDPRDATAOFFICER D.O.O., Ljubljanska cesta 68, 1230 DomžaleSTORITEV14.400,00
Okvirni sporazum o najemu strojne opreme (drobljenje, mešanje, obračanje, sejanje in izločanje
posameznih frakcij) za potrebe obratovanja kompostarne).
ROKS RECIKLIRANJE d.o.o., Kamnogoriška cesta 6, KočevjeSTORITEV19.990,00
Okvirni sporazum o izvedbi dimnikarskih del na objektih sistema daljinskega ogrevanja s toploto v letu 2021.Dimnikarček Irena Lavrič Kotar s.p.,Podgorska ulica 11 B, KočevjeSTORITEV15.600,00
Okvirni sporazum o nakupu in dobavi lesne biomaseKOČEVSKI LES d.o.o., Trata XIV 6, 1330 Kočevje
BLAGO400.000,00
Pogodba o varovanju (izvajanju storitev VNC in varnostni interventni službi) in fizičnem varovanju na deponiji Mozelj št. 4132-21
RIVAL-VTS d.o.o.,
Ob železnici 18,
1000 Ljubljana
STORITEV13.000,00
Rezkanje manjših, srednje velikih štorov; posek večjih, manjših smrek;
redčenje in čiščenje suhih vej – živa meja; pospravljanje debel in vej na pokopališču,
odvoz na deponijo
ARBORIKULTURA CONTA, Barbara Conta s.p.,
Velika Stara vas 44,
1290 Grosuplje
STORITEV10.635,00
Nakup goriva in ostalega materiala v okviru prodajnega asortimana dobavitelja v letu 2021Petrol d.d.
Dunajska cesta 50
1000 Ljubljana
BLAGO40.000,00
Pogodba o vzdrževanju informacijskega sistema IS213 TAV d.d.
Podbreznik 15
8000 Novo mesto
STORITEV14.300,00
Učinkovito upravljanje dela s pomočjo IKT
Medgeneracijsko sodelovanje in razumevnje
Učinskovito in kakovostno upravljanje dela preko sistema vodenja
Učinkovito komuniciranje in dobri odnosi s strankami in sodelavci
Projektna šola Gregor Hauc s.p.STORITEV13.860,00
Vzdrževanje računalniših sistemov za vodenje in reguacijo sistema ogrevanja in kanalizacijskega sistema v Kočevju v letu 2021Miel inženiring d.o.o.
Efenskova ulica 61
3220 Velenje
STORITEV13.520,00
Pogodba o opravljanju storitve pomoči pri izterjavi dolgov v sklopu opravljanja GJSObčina Kočevje
Ljubljanska 26
1330 Kočevje
STORITEV12.000,00
Usluge nalaganja biomase (Nakladač Volvo), mletje lesa (mlin in gozdarsko vozilo)Lesoj d.o.o.
Rakitnica 74
1331 Dolnje vas
STORITEV19.900,00
Dobava komunalne opreme v letu 2021EKO LUX d.o.o.
Medlog 15
3000 Celje
BLAGO39.999,00
Nabava pogrebnega materiala (krste, zabojniki, pločevinasti vložki, nagrobni znali, plastične vreče, črke,...)Menina proizvodnja pogrebne opreme, d.d.
Šmarca, trg padlih borcev 3
1241 Kamnik
BLAGO19.999,00
Okvirni sporazum o izvedbi elektro vzdrževalnih in obratovalnih del na napravah in objektih infrastrukture za odvajanje in čiščenje voda v letu 2021Elektromehanika Novak
David Novak s.p.
Reška cesta 13a
1330 Kočevje
STORITEV19.990,00
Pogodba o vzdrževanju in servisiranju gospodarskih vozil št. 1Avtostoritve Rogelj d.o.o.
podpeč 9
1352 Preserje
STORITEV19.990,00
Dobava prometne signalizacije in prometne opreme v letu 2021 - GJSMIT Grnjak signalizacija d.o.o.
Pameče 167a
2380 Slovenj Gradec
BLAGO19.990,00
Okvirni sporazum o izvedbi vzdrževalnih in obratovlanih del na kotlovnicah in na sistemu daljinskega ogrevanja s toploto v letu 2021Varilstvo Škaper, Škaper Milan s.p.
Kočevska cesta 35
1330 Kočevje
STORITEV19.250,00
Dobava računalniške opreme 02/2021GV servis d.o.o.
Reška cesta 21a
1330 Kočevje
BLAGO19.000,00
Okvirni sporazum o sukcesivni dobavi vrtnega in gradbenega orodja, gnojila in dugega vrtnarskega materiala, škropiv ter drugega materiala iz prodajnega programa za potrebe Komunale Kočevje, d.o.o. v letu 2021Kmetisjko gozdarska zadruga Ribnica z.o.o.
Škrabčev trg 19
1310 Ribnica
BLAGO17.320,00
Projektanska dela po ponudbi 42A/2020 z dne 28.10.2020Tes d.o.o.
Gregorčičeva ulica 3
2000 Maribor
STORITEV16.200,00
Združevanje obstoječe SCADE Kotlovnica Trata, TP Melamin, Kotlovnica Turjaško naselje,
Izdelava nove enote SCADE, optimiziranje povezav, priprava podatkov za zapis na server, testiranje sistema, odstranitev nepotrebnih stvari, sinhronizacija podatkov, testiranje sistema, zapis podatkov na glavni server
Miel inženiring d.o.o
Efenkova ulica 61
3320 Velenje
STORITEV19.900,00
Izdelava gradbeno obrtniških del za podaljšanje kanala na TrdnjaviBAR KAPCA Roman Kapš s.p.
Deskova vas 25
8342 Stari trg ob Kolpi
GRADNJA11.000,00
Elektro in programska oprema za ČRPALIŠČE MORIS po ponudbi OFFER 1-27/18-TR (opomba
- naročilnica velja samo za drugo točko ponudbe: kompletno, nabava, dobava in vgraditev
telemetrijske opreme za daljinski nadzor in krmiljenje)
Miel inženiring d.o.o
Efenkova ulica 61
3320 Velenje
GRADNJA13.000,00
Pogodba o poslovnem sodelovanju - prevzem blata iz čiščenja komunalnih odpadnih vodaAllba d.o.o.
Ulica Milana Majcna 12
1000 Ljubljana
STORITEV21.000,00
Izgradnja elektrokabelskega omrežja v Bračičevi ulici (projekt št. 3)Splošno zidarstvo Martin Pelc s.p.
Griček pri Željnah 9
1330 Kočevje
STORITEV19.000,00
Gradbena dela na projektu Obnova toplovodnega omrežja Turjaško naselje (projekt št. 3)MiIN Dejan Mihelič s.p.
Remihova ulica 18
1330 Kočevje
STORITEV12.000,00
Najem strojne opreme za potrebe obratovanja kompostarneROKS recikliranje d.o.o.
Kamnogoriška cesta 3
1000 Ljubljana
STORITEV19.990,00
Prevzem nekomunalnih odpadkovKostak d.d.
Leskovškova cesta 2a
8270 Krško
STORITEV39.990,00
Prevzem nenevarnih odpadkovKostak d.d.
Leskovškova cesta 2a
8270 Krško
STORITEV15.000,00
Opravljanje storitev iz varstva pri delu in varstva pred požariGasilnik d.o.o.
Jevnica 041
1281 Kresnice
STORITEV14.400,00
Dobava računalniške opremeGV servis d.o.o.
Reška cesta 21a
1330 Kočevje
BLAGO19.990,00
Nabava pogrebnega materialaMenina proizvodnja pogrebne opreme, d.d.
Šmarca, Trg padlih borcev 3
1241 Kamnik
BLAGO19.990,00
Pogodba o gostovanju in vzdrževanju PIS Komunala KočevjeLjubljanski urbanistični zavod d.d.
Verovškova ulica 64
1000 Ljubljana
STORITEV19.990,00
Pogodba o vzdrževanju in servisiranju gospodarskih vozilAvtostoritve Rogelj d.o.o.
Podpeč 9
1352 Preserje
STORITEV19.990,00
Okvirni sporazum o dobavi flokulanta v letu 2018;
v letu 2020 - aneks
Allied water solutions, Kardhegy u. 022
1116 Budapest
BLAGO12.950,00
Okvirni sporazum o sukcesivni dobavi vrtnega in gradbenega
orodja, gnojila in drugega vrtnarskega materiala, škropiv
ter drugega materiala iz prodajnega programa,
za potrebe Komunale Kočevje d.o.o. v letu 2020
Kmetijsko gozdarska zadruga
Ribnica z.o.o.
Škrabčev trg 19
1310 Ribnica
BLAGO15.000,00
Okvirni sporazum o izvedbi vzdrževalnih del na objektih sistema daljinskega ogrevanja s toploto v letu 2020Dimnikarček Irena Lavrič Kotar s.p.
Podgorska ulica 11 b
1330 Kočevje
STORITEV15.300,00
Okvirni sporazum o izvedbi vzdrževalnih in obratovalnih del v kotlovnicah in na sistemu daljinskega ogrevanja s toploto v letu 202Varilstvo Škaper, Škaper Milan s.p.
Kočevska cesta 35
1330 Kočevje
STORITEV19.200,00
Okvirni sporazum o izvedbi elektro vzdrževalnih
in obratovalnih del na napravah in objektih
infrastrukture za odvajanje in čiščenje voda v letu 2020
Elektromehanika Novak David Novak s.p.
Reška cesta 13 a
1330 Kočevje
STORITEV19.990,00
Dobava zaščitnih sredstev Eldamedo marketing d.o.o. Opekarska ulica 10
1330 Kočevje
BLAGO14.000,00
Usluge nalaganja lesne biomase (nakladač VOLVO), mletje lesa (mlin in gozdarsko vozilo)Lesoj d.o.o.
Rakitnica 74
1331 Dolenja vas
STORITEV19.000,00
Redni letni servis kotlovnice Trata, popravilo in dobava
kotlovske opreme (za javno službo)
Razvoj d.o.o., Braslovče
Male Braslovče 13 a
3314 Braslovče
STORITEV19.800,00
Servis KSB črpalk, dobava rezervnih delov za črpalke KSB,
dobava KSB črpalk (za javno službo)
KSI servis, d.o.o.
Dragomelj 136
1230 Domžale
STORITEV19.990,00
Prometna signalizacija za tržno dejavnost MIT Grnjak signalizacija d.o.o.
Pamče 167 a
2380 Slovenj Gradec
BLAGO19.990,00
Dobava komunalne opreme v letu 2020Eko lux d.o.o.
Medlog 15
3000 elje
BLAGO19.990,00
Dela po ponudbi 240/19 (posodobitev modela DOLB Kočevje v programu Termis, umestitev novih uporabnikov zalogovnikov toplote, proizvodnja virov v sistem ogrevanja)Biro 5 d.o.o.
Brnčičeva ulica 25
1231 Ljubljana - Črnuče
STORITEV19.800,00
Tiskanje, pakiranje, pošiljanje za obdobje 1.6.2019 do odločitveEPPS, d.o.o.
Stegne 13a
1000 Ljubljana
STORITEV19.990,00
Novelacija programa monitoringa odlagališča Mozelj in izvedba ukrepa zaradi preseganja parametrov podzemne vodeNLZOH
Prvomajska 1
2000 Maribor
STORITEV11.350,00
Gradbena pogodba - odkop kamenine v Macesnovi goriciFranjo Barič d.o.o.
Gorenje 32a
1332 Stara Cerkev
STORITEV56.066,00
Okvirni sporazum o najemu strojne opreme (drobljenje, mešanje, obračanje)Roks d.o.o.
Kamnogoriška cesta 6
1000 Ljubljana
STORITEV19.990,00
Strojno pometanje cestG.P. David Pelc s.p.
Trdnjava 2
1330 Kočevje
STORITEV10.169,23
Aneks 1 k servisni in vzdrževalni pogodbi št. 25/2018Hach Lange d.o.o.
Fajfarjeva ulica 15
1230 Domžale
STORITEV11.297,99
Okvirni sporazum o izvedbi vzdrževalnih in obratovalnih del v kotlovnicah in na sistemu daljinskega ogrevanja s toploto v letu 2018Varilstvo Škaper, Škaper Milan s.p.
Kočevska cesta 035
1330 Kočevje
STORITEV15.000,00
Tiskanje, pakiranje, pošiljanje za obdobje 21.01.2019 do 31.05.2019EPPS, d.o.o.
Stegne 13a
1000 Ljubljana
STORITEV19.990,00
Pogodba o poslovnem sodelovanju za leto 2019Menina proizvodnja pogrebne opreme, d.d.
Šmarca, Trg padlih borcev 3
1241 Kamnik
BLAGO19.990,00
Okvirni sporazum o sukcesivni dobavi vrtnega in gradbenega
orodja, gnojila in drugega vrtnarskega materiala, škropiv
ter drugega materiala iz prodajnega programa,
za potrebe Komunale Kočevje d.o.o. v letu 2019
Kmetijsko - gozdarska zadruga Ribnica z.o.o.
Škrabčev trg 19
1310 Ribnica
STORITEV13.500,00
Okvirni sporazum o izvedbi elektro vzdrževalni in obratovalnih del na napravah in objektih infrastukture za odvajanje in čiščenje voda v letu 2019Elektromehanika Novak
Novak David s.p.
Reška cesta 13a
1330 Kočevje
STORITEV19.990,00
Dobava komunalne opreme v letu 2019Eko lux d.o.o.
Medlog 15
3000 Celje
BLAGO19.990,00
Pogodba o vzdrževanju in servisiranju gospodarskih vozilAvtostoritve Rogelj d.o.o.
Podpeč 9
1352 Preserje
STORITEV19.990,00
Pogodba o obnovi mestne ploščadi - prenova stopnic na spodnji ploščadiFranjo Barič d.o.o.
Gorenje 32
1332 Stara Cerkev
GRADNJA13.222,32
Dobava pralnih plošč za veliko in malo ploščad ter granitnih kockSBS TRGOVINA d.o.o.
Dolenjska cesta 320
1291 Škofljica
BLAGO12.250,00
Izdelava in montaža stopnic po ponudbi št.:117/2018BELEC BRANKO s.p.
Podgrajska cesta 013 D
1260 Ljubljana-Polje
STORITEV12.848,00
Pogodba o rekonstrukciji vročevodnega Omrežja UHM-ROŠKA CESTA FAZA BSimes, d.o.o.
Bežigrajska cesta 2c
3000 Celje
GRADNJA45.467,23
Pogodba o obnovi mestne ploščadiFranjo Barič d.o.o.
Gorenje 32
1332 Stara Cerkev
GRADNJA26.309,91
Redni letni servis kotlovnice na lesno biomaso Trata (kurišče, kotel, transport goriva, odvod pepela in
žlindre) in obnova dnevnega zalogovnika lesne biomase.
Razvoj d.o.o., Braslovče
Male Braslovče 013 A
3314 Braslovče
STORITEV20.000,00
Dobava kovinskih zabojnikov v letu 2018Eko lux d.o.o.
Medlog 15
3000 Celje
BLAGO19.990,00
Prevzem 180 ton odpadne embalaže po ceni 110€/tKostak d.d.
Leskovška cesta 002
8270 Krško
STORITEV19.990,00
Material po ponudbi 18-PP-0964 + vgradnja ceviCT-CEVNA TEHNIKA, D.O.O.
Partizanska cesta 30
2000 Maribor
STORITEV15.000,00
Dobava in menjava vpihovalnih elementov prezračevalnega sistema SBR bazenov na CCČ KočevjeHIDROINŽENIRING d.o.o.,
Slovenčeva ulica 95
1000 Ljubljana
STORITEV31.434,10
Polaganje bentonita XP5/390, vključno z izvedbo varjenih preklopovHIS D.O.O.
Vodovodna cesta 097
1000 Ljubljana
GRADNJA17.850,00
Gradbena pogodba o dobavi in vgradnji črpališča Trata v KočevjuAK-T d.o.o.
Adergas 48
4207 Cerklje na Gorenjskem
GRADNJA12.355,48
Ureditev peščene bankine od pokopališča v Stari Cerkvi do GorenjaBarič Franjo d.o.o.
Gorenje 032 A
1332 Stara Cerkev
GRADNJA15.000,00
Izvajanje obratovalnih monitoringov in ostalih analiz za potrebe
Komunale Kočevje
NLZOH
Prvomajska ulica 1
2000 Maribor
STORITEV19.900,00
Elektro in programska oprema za črpališče Trata po ponudbi Offer 1-27/18-TR (opomba: naročilnica velja sama za drugo točko ponudbe: kompletno, nabava, dobava in vgraditev telemetrijske opreme za daljinski nadzor in krmiljenje)Miel inženiring d.o.o.
Efenskova ulica 61
3320 Velenje
GRADNJA11.700,00
Dobava 4.000 m3 zemljine (humusa) iz lokacije tovarne Yaskawa v Kočevju (cena 2,60 €/m3 pripeljane zemlje)Avtoprevozništvo Grandovec Anton s.p.
Cesta 15
1312 Videm - Dobrepolje
STORITEV10.204,00
Pogodba o vzdrževanju programske opremeRing d.o.o.
Logatec, IOC Zapolje III/5
1270 Logatec
STORITEV12.204,00
Okvirni sporazum o izvedbi vzdrževalnih del na objektih daljinskega ogrevanja s toploto v letu 2018Dimnikarček Irena Lavrič Kotar s.p.
Podgorska ulica 11b
1330 Kočevje
STORITEV13.000,00
Okvirni sporazum o izvedbi elektro vzdrževalnih in obratovalnih del na napravah daljinskega ogrevanja s toploto v letih 2018 in 2019Venma, Albert Mrak s.p.
Konca vas 8
1332 Stara Cerkev
STORITEV15.000,00
Okvirni sporazum o sukcesivni dobavi prometne signalizacije v letu 2018MIT Grnjak signalizacija d.o.o.
Pamče 167 a
2380 Slovenj Gradec
BLAGO19.990,00
Okvirni sporazum o sukcesivni dobavi strojnih in elektromaterialov, drobnih materialov, orodja, čistil za potrebe Komunale Kočevje v letu 2018Kovinar trgovina d.o.o.
Reška cesta 23
1330 Kočevje
BLAGO19.990,00
Okvirni sporazum o izvedbi vzdrževalnih in obratovalnih del v kotlovnicah in na sistemu daljinskega ogrevanja v letu 2018Škaper Milan s.p.
Kočevska cesta 35
1330 Kočevje
STORITEV15.000,00
Okvirni sporazum o dobavi flokulanta v letu 2018Allied water solutions
Kardhegy u. 22
1116 Budapest
BLAGO19.990,00
Pogodba o vzdrževanju in servisiranju ter dobava nadomestnih delov in potrošnega materiala za merilno opremo Hach na čistilni napravi KočevjeHach Lange d.o.o.
Fajfarjeva ulica 15
1230 Domžale
STORITEV10.846,53
Prevzem nenevarnih odpadkov v letu 2018Kostak d.d.
Leskovška cesta 2
8270 Krško
STORITEV19.990,00
Okvirni sporazum o izvedbi elektro vzrževalnih in obratovalnih del na napravah, objektih in črpališčih naročnika in infrastrukture za odvajanje in čiščenje voda v letu 2018Elektromehanika Novak David Novak s.p.
Reška 13a
1330 Kočevje
STORITEV19.990,00
Okvirni sporazum o najemu strojne opreme za potrebe obratovanja kompostarneRoks recikliranje d.o.o.
Kamnogoriška 6
1000 Ljubljana
STORITEV19.990,00
Okvirni sporazum o sukcesivni dobavi vrtnega in gradbenega
orodja, gnojila in drugega vrtnarskega materiala, škropiv
ter drugega materiala iz prodajnega programa,
za potrebe Komunale Kočevje, d.o.o. v letu 2018
Kmetijsko gozdarska zadruga Ribnica z.o.o.
Škrabčev trg 19
1310 Ribnica
BLAGO15.500,00
Šasija z dvojno kabino in kesonom 35 L3 BLUS 120 KW 1+6Avtocenter Vidic d.o.o.
Ljubljanska cesta 91
8000 Novo mesto
BLAGO19.990,00
Dobava komunalne opreme v letu 2018Ekolux d.o.o.
Mdlog 15
3000 Celje
BLAGO19.990,00
Pogodba o vzdrževanju in servisiranju gospodarskih vozil št. 2Avtostoritve Rogelj d.o.o.
Podpeč 9
1352 Preserje
STORITEV19.990,00
Pogodba o poslovnem sodelovanju za leto 2018Menina, proizvodnja pogrebne opreme, d.d., Šmarca
Trg padlih borcev 3
1241 Kamnik
BLAGO19.990,00
Tiskarske storitve v letu 2017 (rokovnik - 7800 kos)IZI PRINT d.o.o.
Čebelarska ulica 18b
1000 Ljubljana
STORITEV10.508,00
Vozilo po ponudbi 671/2017
Šasija z dvojno kabino in keson 35 L3 HDI blue 163 BVM M6 1+6
Avtocenter Vidic d.o.o.
Ljubljanska cesta 91
8000 Novo mesto
BLAGO19.990,00
Črpalke po predračunu 289 z dne 28.09.2017SE-KU d.o.o.
Lava 7
3000 CELJE
BLAGO10.203,05
Naročilnica: asfalterska dela na območju občine Kočevje - jesen 2017CGP, d.d.
Ljubljanska cesta 36
8000 Nobo mesto
STORITEV19.990,00
Naročilnica: asfalterska dela meteorna kanalizacija Črnomeljska - PrešernovaCGP, d.d.
Ljubljanska cesta 36
8000 Nobo mesto
STORITEV12.000,00
Pogodba o plačilu odvetniških storitevOdvetniška družba Vesel, Zupančič in Divjak
Trg osvobodilne fronte 13
1000 Ljubljana
STORITEV15.600,00
Material po ponudbi 17-PP-0834 z dne 01.06.2017 in ostali material za projekt vročevoda Železniška postaja KočevjeCV-cevna tehnika. d.o.o.
Partizanska cesta 30
2000 Maribor
BLAGO13.225,44
Analiza in izdelava idejne rešitve problematike komunalnih odpadkov v občini Kočevje in oceno potenciala za JV regijo v kontekstu implementacije krožnega gospodarstvaUniverza v Novi Gorici
Poslovno-tehniška fakulteta
Vipavska cesta 13
5000 Nova Gorica
STORITEV14.900,00
Pogodba o izvedbi geodetskih storitev Terraplan d.o.o.
Šalka vas 148 a
1330 Kočevje
1330 KOČEVJE
STORITEV10.414,03
Okvrni sporazum o izvedbi vzdrževalnih dimnikarskih del na objektih sistema daljinskega ogrevanja s toploto v letu 2017Dimnikarstvo Lavrič, d.o.o.
Podgorska ulica 35
1330 Kočevje
STORITEV15.000,00
Okvirni sporazum o izvedbi menjave in popravila toplotne izolacije na zunanjih cevovodih na sistemu daljinskega ogrevanja v letu 2017GPS d.o.o.
Omerzova ulica 27
1330 Kočevje
STORITEV16.000,00
Pogodba o dobavi in odjemu toploteMelamin d.d.
Tomšičeva cesta 9
1330 Kočevje
STORITEV38.000,00
Okvirni sporazum o sukcesivni dobavi prometne signalizacije v letu 2017MIT Grnjak signalizacija d.o.o.
Pameče 167a
2380 Slovenj Gradec
BLAGO19.990,00
Okvirni sporazum o izvedbi elektro vzdrževalnih del na objektih Komunale Kočevje letu 2017PRO-VOLT, Neven Đolo s.p.
Lončarska ulica 26
1331 Dolenja vas
STORITEV19.990,00
Okvirni sporazum o izvedbi računalniškega sistema za vodenje in regulacijo sistema ogrevanja in vodenje kanalizacijskega sistema v Kočevju v letu 2017Miel inženiring d.o.o.
Efenkova 61
3320 Kočevje
STORITEV19.990,00
Okvirni sporazum o izvedbi elektro vzdrževalnih in obratovalnih del na napravah in objektih infrastrukture za odvajanje in čiščenje voda v letu 2017Avtomehanika Novak David s.p.
Reška cesta 13a
1330 Kočevje
STORITEV19.990,00
Okvirni sporazum o dobavi flokulanta v letu 2017Allies Water Solutions
Kardhegy 022, 1116 Budapest
BLAGO19.990,00
Okvirni sporazum o sukcesivni dobavi strojnih in elektro materialov, drobnega materiala, orodja, čistil za potrebe Komunale Kočevje v letu 2017KOVINAR TRGOVINA, d.o.o,
REŠKA CESTA 023,
1330 KOČEVJE
BLAGO19.990,00
Okvirni sporazum o izvedbi vzdrževalnih in obratovalnih del v kotlovnicah in na sistemu daljinskega ogrevanja s toploto v letu 2017VARILSTVO ŠKAPER, MILAN ŠKAPER S.P.KOČEVSKA CESTA 35, 1330 KOČEVJESTORITEV15.000,00
Aneks k pogodbi o poslovnem svetovanjuODVETNIŠKA DRUŽBA ČEFERIN IN
PARTNERJI O.P. D.O.O., TABORSKA CESTA 13, 1290 GROSUPLJE
STORITEV16.800,00
Okvirni sporazum o sodelovanju na področju javnih naročil in ostalem svetovanju s področja poslovodenja javnega podjetja v letih 2017 in 2018Altus consulting d.o.o., Šmartinska
cesta 130, 1000 Ljubljana
STORITEV19.990,00
Pogodba za opravljanje storitev iz varnosti pri delu in varstva pred požari za podjetje Komunala Kočevje, d.o.o.Gasilnik d.o.o.,
Jevnica 41, 1281 Kresnice
STORITEV12.780,00
Pogodba o vzdrževanju in servisiranju gospodarskih vozil št. 2Avtostoritve Rogelj d.o.o.,
Podpeč 9, 1352 Preserje
STORITEV19.990,00
Pogodba o poslovnem sodelovanju za leto 2017Menina proizvodnja pogrebne opreme, d.d.,
Šmarca, Trg padlih borcev 3, 1241 Kamnim
BLAGO19.990,00
Okvirni sporazum o sukcesivni dobavi vrtnega in gradbenega
orodja, gnojila in drugega vrtnarskega materiala, škropiv
ter drugega materiala iz prodajnega programa,
za potrebe Komunale Kočevje, d.o.o. v letu 2016 in 2017
KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA
RIBNICA Z.O.O., Škrabčev trg 019, 1310 Ribnica
BLAGO19.990,00
OKVIRNI SPORAZUM O IZVEDBI VZDRŽEVALNIH IN
OBRATOVALNIH DEL V KOTLOVNICAH IN NA SISTEMU
DALJINSKEGA OGREVANJA S TOPLOTO V LETU 2016
ŠKAPER MILAN s.p. VARILSTVO, KOČEVSKA CESTA 035,
1330 KOČEVJE
STORITEV39.990,00
POGODBA O POSLOVNEM SODELOVANJU ZA LETO 2016MENINA PROIZVODNJA POGREBNE OPREME, D.D.,
ŠMARCA, TRG PADLIH BORCEV 003, 1241 KAMNIK
BLAGO19.990,00
POGODBA O VZDRŽEVANJU IN SERVISIRANJU
GOSPODARSKIH VOZIL ŠT. 1
AVTOSTORITVE ROGELJ D.O.O. PE KOČEVJE,
KIDRIČEVA ULICA 006 A, 1330 KOČEVJE
STORITEV19.990,00
OKVIRNI SPORAZUM O IZVEDBI VZDRŽEVALNIH DIMNIKARSKIH
DEL NA OBJEKTIH SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA
S TOPLOTO V LETU 2016
DIMNIKARSTVO LAVRIČ, D.O.O.
PODGORSKA ULICA 35
1330 KOČEVJE
STORITEV19.990,00
OKVIRNI SPORAZUM O IZVEDBI ELEKTRO VZDRŽEVALNIH
IN OBRATOVALNIH DEL NA NAPRAVAH IN OBJEKTIH
INFRASTRUKTURE ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE VODA V LETU 2016
ELEKTROMEHANIKA NOVAK DAVID NOVAK S.P.
REŠKA CESTA 13 A
1330 KOČEVJE
STORITEV19.990,00
OKVIRNI SPORAZUM O SUKCESIVNI DOBAVI STROJNIH IN
ELEKTRO MATERIALOV, DROBNEGA MATERIALA, ORODJA,
ČISTIL ZA POTREBE KOMUNALE KOČEVJE V LETU 2016
KOVINAR TRGOVINA, d.o.o,
REŠKA CESTA 023,
1330 KOČEVJE
BLAGO19.990,00
KUPOPRODAJNA POGODBA ŠT. 617/2016SBS TRGOVINA d.o.o. DOLENJSKA CESTA 320,
1291 ŠKOFLJICA
BLAGO19.990,00
GOSTOVANJE IN VZDRŽEVANJE PIS KOMUNALA KOČEVJE
NA SVOJIH STREŽNIKIH
LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD D.D.
VEROVŠKOVA ULICA 064, 1001 LJUBLJANA
STORITEV16.800,00
OKVIRNI SPORAZUM O SUKCESIVNI DOBAVI PROMETNE
SIGNALIZACIJE V LETU 2016
MIT GRNJAK SIGNALIZACIJA D.O.O, PAMEČE 167 A,
2380 SLOVENJ GRADEC
BLAGO19.990,00
OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI FLOKULANTA V LETU 2016ALLIED WATER SOLUTIONS
KARDHEGY 022, 1116 BUDAPEST
BLAGO19.990,00
OKVIRNI SPORAZUM O IZVEDBI ELEKTRO VZDRŽEVALNIH
IN OBRATOVALNIH DEL NA NAPRAVAH DALJINSKEGA OGREVANJA S TOPLOTO V LETU 2016 IN 2017
VENMA ALBERT MRAK S.P., KONCA VAS 008,
1332 STARA CERKEV
STORITEV19.990,00
OKVIRNI SPORAZUMA O IZVEDBI MENJAVE IN POPRAVILA TOPLOTNE IZOLACIJE
NA ZUNANJIH CEVOVODIH NA SISTEMU DALJINSKEGA
OGREVANJA V LETU 2016
GPS d.o.o., OMERZOVA ULICA 027, 1330 KOČEVJESTORITEV19.990,00
OKVIRNI SPORAZUM O NAJEMU STROJNE OPREME (DROBLJENJE, MEŠANJE, OBRAČANJE, SEJANJE IN IZLOČANJE POSAMEZNIH FRAKCIJ) ZA POTREBE OBRATOVANJA KOMPOSTARNEROKS RECIKLIRANJE d.o.o. KAMNOGORIŠKA CESTA 006, 1000 LJUBLJANASTORITEV19.990,00
OKVIRNI SPORAZUM O SUKCESIVNI DOBAVI BETONSKE MEŠANICE ZA POTREBE IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB V LETU 2016 IN 2017O-PROJEKT d.o.o., KOČEVJE
TRG SVETEGA JERNEJA 004, 1330 KOČEVJE
BLAGO19.990,00
OKVIRNI SPORAZUM O IZVEDBI ELEKTRO VZDRŽEVALNIH DEL
NA OBJEKTIH KOMUNALE KOČEVJE V LETU 2016
PRO-VOLT, NEVEN ĐOLO S.P.
LONČARSKA ULICA 026, 1331 DOLENJA VAS
STORITEV19.990,00
OKVIRNI SPORAZUM O SUKCESIVNI IZVEDBI GEODETSKIH
STORITEV IN DELIH NA KATASTRU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA POTREBE IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB V LETU 2016.
TERRAPLAN d.o.o. ŠALKA VAS 148 A, 1330 KOČEVJESTORITEV19.990,00
MENJAVA ŽARNICE NA U.V. DEZINFEKTORJU ODPADNIH VODA.SAW D.O.O. KOPER, FERRARSKA ULICA 014,
6000 KOPER
STORITEV17.000,00
DELA PO PONUDBI 158/16 (POPIS IN DOLOČITEV PODROBNIH
KARAKTERISTIK ELEMENTOV IN KOMPONENT TOPLOVODNEGA SISTEMA V KOČEVJU)
BIRO PETKOVSKI D.O.O., BRNČIČEVA 025,
1231 LJUBLJANA - ČRNUČE
STORITEV19,600,00
DOBAVA TOPLOTNE ENERGIJE V LETU 2016 PO PONUDBI Z DNE 31.05.2016MELAMIN D.D. KOČEVJE,
TOMŠIČEVA CESTA 009,
1330 KOČEVJE
STORITEV19.900,00
INVESTICIJSKA POGODBA - SANACIJA VROČEVODNEGA KOTLA BHH 4500RAZVOJ D.O.O., BRASLOVČE
MALE BRASLOVČE 013A,
3314 BRASLOVČE
STORITEV38.353,00
REDNI LETNI SERVIS KOTLOVNICE NA BIOMASO TRATA (KURIŠČE, KOTEL, TRANSPORT GORIVA, ODVOD PEPELA IN ŽLINDRE,...)RAZVOJ D.O.O., BRASLOVČE
MALE BRASLOVČE 013A,
3314 BRASLOVČE
STORITEV17.000,00
DOBAVA TOPLOTNE ENERGIJE V LETU 2016 PO PONUDBI Z DNE 31.05.2016MELAMIN D.D. KOČEVJE,
TOMŠIČEVA CESTA 009,
1330 KOČEVJE
STORITEV19.900,00
DOBAVA SNEŽNIH KOLOVMUR LES UROŠ MURN S.P.BLAGO19.900,00
DOBAVA SEKANCEV IGLAVCEVLESOJ D.O.O.BLAGO25.500,00
DOBAVA VOZILA BERLINGO MULTISPACE SHINEAVTOCENTER VIDIC D.O.O., LJUBLJANSKA CESTA 91, NOVO MESTOBLAGO14.360,35

DONACIJE PODJETJA: v letu 2014 0 €, v letu 2015 0 €, v letu 2016 0 €, v letu 2017 200 EUR, v letu 2018 1.469,69 EUR, v letu 2019 1.466,10 €

Vrsta poslaDatum sklenitvePogodbeni partnerPogodbena vrednostVrednost posameznih izplačilDatum nakazilaVrednost materiala/opravljene storitve v € z DDVDatum opravljene storitveTrajanje posla
Donatorstvo16.02.2022Športno društvo Sibor, Šolska ulica 1, 1310 Ribnica; TRR: 02320-0256422027 pog. št. 48-01/2022100 €100 €17.02.2022Enkratni dogodek
Donatorstvo23.12.2021Ustanova Županov sklad, Ljubljanska cesta 10, 1330 Kočevje;
TRR: SI56 0232 0025 9199 040 Pog.št. 240-01/2021

250 €250 €29.12.2021Enkratni dogodek
Donatorstvo10.12.2021Šahovsko društvo Kočevje, Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje TRR: 0232 0001 9131 121 Pog. št. 235-01/2021
100 €100 €17.12.2021Enkratni dogodek
Donatorstvo13.12.2021Prostovoljno gasilsko društvo Dolga vas, Kočevska cesta 30, 1330 Kočevje TRR: 03113-1001552496 Pog. št. 236-01/2021
200 €200 €17.12.2021Enkratni dogodek
Donatorstvo09.08.2021Športno društvo Mozelj, Štalcerji 40, 1338 Kočevska Reka; TRR: 10100-0039459110 pog. št. 213-01/2021
150 €150 €11.08.2021Enkratni dogodek
Donatorstvo21.12.2020Osnovna šola Ljubo Šercer, Reška cesta 6, 1330 Kočevje; TRR:SI56 0124 8603 0689 488, pog. 219-01/2020100 €100 €28.12.2020Enkratni dogodek
Donatorstvo21.12.2020Ustanova Županov sklad, Ljubljanska cesta 10, 1330 Kočevje;
TRR: SI56 0232 0025 9199 040
200 €200 €28.12.2020Enkratni dogodek
Donatorstvo26.02.2020Rotary klub Kočevje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje; TRR: 02320-0089611418, pog. št. 90-01/2020pog. št. 124/2019100 €100 €06.03.2020Enkratni dogodek
Donatorstvo13.12.2019Vrtec Kočevje, Cesta na stadion 3, 1330 Kočevje;
TRR: 012486030635653, pog. št. 124/2019
100 €100 €20.12.2019Enkratni dogodek
Donatorstvo13.12.2019Prostovoljno gasilsko društvo Dolga vas, Kočevska cesta 30, 1330 Kočevje; TRR 031131001552496, pog. št. 125/2019100 €100 €20.12.2019Enkratni dogodek
Donatorstvo06.12.2019Osnovna šola Zbora odposlancev, Trg Zbora odposlancev 28, 1330 Kočevje;
TRR: 012486030655635, pog. št. 119/2019
100 €100 €12.12.2019Enkratni dogodek
Donatorstvo06.12.2019Osnovna šola Ljubo Šercer, Reška cesta 6, 1330 Kočevje;
TRR: 012486030689488, pog. št. 118/2019
100 €100 €12.12.2019Enkratni dogodek
Donatorstvo06.12.2019Kulturno društvo koncavaški Spev, Konca vas 23, 1332 Stara Cerkev;
TRR 192005014202671, pog. št. 120/2019
50 €50 €12.12.2019Enkratni dogodek
Donatorstvo06.12.2019Kulturno društvo Fara, Fara 10, 1336 Kostel;
TRR:023200018933144, pog. št. 121/2019
141,21 €141,20 €od 15.11.2019 do 23.11.2019Enkratni dogodek
Donatorstvo11.09.2019HERBS - društvo zeliščarjev in umetnikov, Rožna ulica 6, 1330 Kočevje;
TRR: 610000015394247, pog. št. 96/2019
100 €100 €16.10.2019Enkratni dogodek
Donatorstvo11.09.2019Območna obrtno-podjetniška zbornica Kočevje, Roška cesta 9, 1330 Kočevje;
TRR: 023200012408827, pog. št. 94/2019
100 €100 €30.09.2019Enkratni dogodek
Donatorstvo11.09.2019Čebelarsko društvo Kočevje, Cankarjeva ulica 7a, 1330 Kočevje
TRR:SI56 023200020041563, pog. št. 95/2019
100 €100 €25.09.2019Enkratni dogodek
Donatorstvo31.07.2019Planinsko društvo Kočevje, Trg zbora odposlancev 16A, 1330 Kočevje;
TRR: SI56 0232000015767840, pogodba št. 70/2019 z dne 30.7.2019
70 €70 €05.08.2019Enkratni dogodek
Donatorstvo30.05.2019Kulturno društvo moški pevski zbor Svoboda Kočevje, Klinja vas 19b, 1330 Kočevje;
pod. št. 56/2019
54,90 €54,90 €od 6.6.2019 do 13.6.2019Enkratni dogodek
Donatorstvo08.05.2019Klub kočevskih študentov (KLUKŠ), Tomšičeva cesta 13 Kočevje; TRR: 10100-00056450891;
pog. št. 47/2019
100,00 €100,00 €09.05.2019--Enkratni dogodek
Donatorstvo06.03.2019Rotary klub Kočevje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje; TRR: 02320-0089611418;
pog. št. 34/2019
100,00 €100,00 €24.04.2019--Enkratni dogodek
Donatorstvo06.03.2019Društvo upokojencev Kočevje, Reška cesta 5, 1330 Kočevje;
TRR: 02320-0010927346;
pog. št. 35/2019
100,00 €100,00 €10.04.2019--Enkratni dogodek
Donatorstvo01.02.2019Športno društvo Sibor, Šolska ulica 1, 1310 Ribnica;
TRR: 02320-0256422027 pog. št. 24/2019
50,00 €50,00 €12.02.2019--Enkratni dogodek
Donatorstvo14.12.2018Društvo vokalna skupina VOCABELLA, Mestni log I/1, 1330 Kočevje; TRR: 192005007289772;
pog. št. 163/2018
50,00 €50,00 €19.12.2018--Enkratni dogodek
Donatorstvo13.12.2018Vrtec Kočevje, Cesta na stadion 3, 1330 Kočevje; TRR: 012486030635653, pog. št. 162/2018 z dne 13.12.2018100,00 €100,00 €18.12.2018--Enkratni dogodek
Donatorstvo09.11.2018Ribiška družina Kočevje, Reška cesta 5A, 1330 Kočevje; TRR 023200010197906, pog. št. 154/2018 z dne 9.11.201850,00 €50,00 €20.11.2018--Enkratni dogodek
Donatorstvo09.11.2018Osnovna šola Ljubo Šercer, Reška cesta 6, 1330 Kočevje;
TRR: 012486030689488, pog. št. 155/2018 z dne 9.11.2018
100,00 €100,00 €15.11.2018--Enkratni dogodek
Donatorstvo23.10.2018Prostovoljno gasilsko društvo Mozelj, Mozelj 4a, 1330 Kočevje; TRR 3113-1000000690, pog.št. 149/2018 z dne 23.10.2018
TRR: SI56 023200001576784, pogodba št. 114/2018 z dne 27.7.2018
50,00 €50,00 €8.11.2018--Enkratni dogodek
Donatorstvo27.7.2018Planinsko društvo Kočevje, Trg zbora odposlancev 16A, 1330 Kočevje;
TRR: SI56 0232000015767840, pogodba št. 114/2018 z dne 27.7.2018
70,00 €70,00 €27.7.2018--Enkratni dogodek
Donatorstvo24.7.2018Prostovoljno gasilsko društvo Šalka vas, Šalka vas 50 B, 1330 Kočevje;
TRR: SI56 101000034714355, pogodba št. 108/2018
130,00 €130,00 €24.7.2018--Enkratni dogodek
Donatorstvo11.6.2018Društvo TRRR, Šeškova ulica 1, 1330 Kočevje;
TRR: SI56 192005009148195, pogodba št. 118/2018
312,45 €--312,45do 30.6.2018Enkratni dogodek
Donatorstvo12.4.2018OSNOVNA ŠOLA FARA, Fara 3, 1336 Kostel;
TRR: SI56 013656030657371
100,00 €100 €25.5.2018Enkratni dogodek
Donatorstvo24.4.2018Prostovoljno gasilsko društvo Kočevje, Ljubljanska cesta 12, 1330 Kočevje;
TRR: SI56 031131000001175
91,50 €--91,50do 5.5.2018Enkratni dogodek
Donatorstvo12.4.2018Zbor DEORINA, Rozmanova ulica 18, 1330 Kočevje;
TRR: SI56 023200090644177
85,64 €--85,64do 19.5.2018Enkratni dogodek
Donatorstvo12.4.2018Turistično športno društvo po medvedovih stopinjah, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje;
TRR: SI56 023200262605389
330,10 €--330,10do 21.4.2018Enkratni dogodek
Donatorstvo22.2.2017Ustanova Županov sklad, Ljubljanska
cesta 10, 1330 Kočevje;
TRR: SI56 0232 0025 9199 040
200,00 €200,00 €28.2.2018--Enkratni dogodek

Avtorski honorarji: v letu 2014 0 €, v letu 2015 0 €, v letu 2016 0 €, v letu 2017 0 €, v letu 2018  0 €

Seznam izplačil Prokurator d.o.o.-ju

datumznesek v €
30.09.2022207,40
02.08.2022207,40
30.06.2022207,40
02.06.2022207,40
29.04.2022207,40
30.03.2022207,40
02.03.2022207,40
01.02.2022207,40
31.12.2021207,40
29.10.2021207,40
30.09.2021207,40
31.08.2021207,40
30.07.2021207,40
01.06.2021207,40
30.4.2021207,40
30.3.2021207,40
3.3.2021207,40
3.2.2021207,40
30.12.2020207,40
3.12.2020207,40
30.10.2020207,40
1.10.2020207,40
2.9.2020207,40
30.7.2020207,40
30.6.2020207,40
5.6.2020207,40
4.5.2020207,40
2.4.2020207,40
6.2.2020207,40
3.1.2020207,40
3.12.2019207,40
4.11.2019207,40
3.10.2019207,40
30.8.2019207,40
1.8.2019207,40
4.2.2019250,00
3.1.2019250,00
5.12.2018250,00
2.11.2018250,00
3.10.2018250,00
31.8.2018250,00
2.8.2018250,00
4.7.2018250,00
4.6.2018250,00
3.5.2018250,00
29.3.2018250,00
5.3.2018250,00
2.2.2018250,00
28.12.2017250,00
1.12.2017250,00
2.11.2017250,00
4.10.2017250,00
1.9.2017250,00
3.8.2017250,00
30.6.2017250,00
2.6.2017250,00
4.5.2017250,00
31.3.2017250,00
2.3.2017250,00
3.2.2017250,00
3.1.2017250,00
5.12.2016250,00
3.11.2016250,00
3.10.2016250,00
1.9.2016250,00
2.8.2016250,00
1.7.2016250,00
6.6.2016250,00
4.5.2016250,00
1.4.2016250,00
2.3.2016250,00
4.2.2016250,00
31.12.2015250,00
3.12.2015250,00
30.10.215250,00
1.10.2015250,00
2.9.2015250,00
31.7.2015250,00
2.7.2015250,00
3.6.2015250,00
4.5.2015250,00
2.4.2015250,00
2.3.2015250,00
4.2.2015250,00
2.1.2015250,00
4.12.2014250,00
3.11.2014250,00
1.10.2014250,00
29.8.2014250,00
31.7.2014250,00
2.7.2014250,00
4.6.2014250,00
30.4.2014250,00
1.4.2014250,00
3.3.2014250,00
31.1.2014250,00
2.1.2014250,00

Seznam izplačil Odvetniški družbi Čeferin

datumznesek v €
28.4.20171.708,00
31.3.20171.708,00
2.3.20171.708,00
29.1.20171.708,00
29.12.20161.708,00
25.11.20161.708,00
28.10.20161.809,11
30.9.20161.708,00
26.8.20161.708,00
29.7.20161.708,00
30.6.20161.708,00
27.5.20161.708,00
29.4.20161.708,00
30.3.20161.708,00
28.2.20161.708,00
30.1.20161.708,00
30.12.20151.708,00
27.11.20151.708,00
30.10.20151.708,00
30.9.20151.708,00
30.8.20151.708,00
30.7.20151.708,00
26.6.20151.708,00
29.5.20151.708,00
30.4.20151.708,00
27.3.20151.708,00
27.2.20151.708,00
30.1.20151.708,00
31.12.20141.708,00
28.11.20141.708,00
30.10.20141.708,00
26.9.20141.708,00
29.8.20141.708,00
30.7.20141.708,00
27.6.20141.708,00
30.5.20141.708,00
30.4.20141.708,00
28.3.20141.708,00
28.2.20141.708,00
30.1.20141.708,00

Seznam izplačil Altus Consulting d.o.o.-ju

datumznesek v €
12.05.20211317,60
25.4.2018980,51
5.12.20171.168,45
5.12.2017836,21
30.6.2017938,79
25.5.2017649,04
7.4.2017649,04
2.3.2017938,79
5.1.2017693,94
4.1.2017695,40
15.12.2016370,88
25.11.2016370,88
14.10.2016695,40
20.7.2016939,79
21.6.2016915,32
18.1.20162.359,46
30.12.2015136,87
27.10.20152.052,76
21.8.20151.932,24
10.7.20151.964,41
3.6.20151.997,16
2.1.20151.279,44
29.12.20141.901,10
5.12.20141.982,63
30.10.20142.982,63
3.10.20142.217,67
26.9.2014362,52
29.8.20141.537,20
30.1.20143.145,89

Seznam izplačil VZD o.p., d.o.o. -ju

datumznesek v €
05.10.2022402,60
09.09.2022402,60
28.07.2022402,60
24.06.2022402,60
07.06.2022402,60
04.05.2022402,60
30.03.2022402,60
09.03.2022402,60
28.01.2022402,60
28.12.2021402,60
08.12.2021402,60
27.10.2021402,60
30.09.2021402,60
25.08.2021402,60
26.7.2021402,60
8.7.2021402,60
28.05.2021402,60
04.05.2021402,60
24.3.2021402,60
26.2.2021402,60
26.1.2021402,60
12.1.2021402,60
15.12.2020402,60
30.10.2020402,60
27.10.2020402,60
3.9.2020402,60
2.7.2020402,60
22.5.2020402,60
24.4.2020402,60
28.3.2020402,60
11.3.2020402,60
30.1.2020402,60
31.12.2019402,60
4.12.2019402,60
29.10.2019402,60
9.10.2019402,60
23.8.2019402,60
25.7.2019402,60
5.7.2019402,60
19.6.2019366,00
3.5.2019366,00
26.3.2019366,00
8.3.20192.285,98
25.1.20192.694,76
3.1.20192.369,97
30.11.20182.347,57
25.10.20181.994,79
5.10.20182.179,58
29.8.20182.442,77
29.8.2018598,61
27.7.20182.101,18
29.6.20181.748,39
29.6.20181.197,21
29.5.20181.966,79
8.5.20181.795,82
3.5.20181.692,40
27.3.20181.787,59
28.2.20182.347,57
2.2.20182.308,37
28.12.20171.893,99
1.12.20171.730,67
27.10.20171.647,60
6.10.20171.586,00
24.8.20171.636,40
28.7.20171.642,00
30.6.20171.680,73
26.5.20171.792,73
26.8.2016384,30
20.7.2016725,17
22.9.2015488,00
14.4.2015653,77
[table “32” not found /]

Seznam izplačil odvetniku Željku Matijeviću

datumznesek v €
1.10.2015985,97
17.9.2015747,20

Seznam izplačil Gradbenemu inštitutu ZRMK

datumznesek v €
12.2.20163.416,00

Seznam izplačil E-NET okolju

datumznesek v €
24.5.20194.148,00
13.7.20181.830,00
24.3.20163.733,20

Seznam izplačil Inštitutu za javno upravo

datumznesek v €
29.4.20161.000,00

Seznam izplačil Notar Blaž Hrovatin

datumznesek v €
2.11.201759,73
19.5.2017509,96
25.11.2016520,94
17.6.20161.370,67

Seznam izplačil Inštitutu za daljinsko ogrevanje

datumznesek v €
11.8.20166.954,00

Seznam izplačil notarki mag. Nini Češarek

datumznesek v €
28.03.202254,90
16.11.2021636,39
07.10.2021-10,58
07.10.202110,58
23.04.2021104,14
23.12.2020141,53
9.12.2020617,33
18.6.201974,66
22.5.2019125,90
21.12.201817,08
27.2.201763,12
25.1.201773,20
13.1.201756,12
22.12.2016146,40
14.10.201697,28
10.8.201690,28

Seznam izplačil Mediolabor d.o.o. - ju

datumznesek v €
18.10.202281,96
30.09.202281,96
16.09.2022174,92
12.08.2022866,38
22.07.2022157,92
30.06.2022870,42
14.06.202299,46
03.06.2022250,88
03.05.2022180,92
14.04.2022243,38
18.03.2022157,92
15.02.2022164,29
02.07.2021186,72
03.11.2021167,92
04.01.2022157,92
1.2.2018518,22
1.7.2019155,92
1.9.201784,75
2.2.2017467,91
2.3.201886,37
2.7.2019145,49
3.1.2020237,22
3.3.2020166,68
3.5.201682,56
3.5.2017175,02
3.5.2018265,11
3.11.2017169,50
4.10.2019161,89
4.10.201979,94
4.11.201686,37
4.12.2019183,47
5.1.201884,75
6.1.2017180,97
7.2.201943,39
7.9.2018339,01
7.11.2018169,51
8.11.2016273,77
9.6.201784,75
9.12.202010,00
10.4.2019167,09
10.6.2016189,12
10.6.2020437,10
10.7.2020242,83
11.6.201980,94
12.7.201723,00
13.1.202091,74
14.09.2021185,92
14.4.2017163,50
14.8.2020226,43
14.9.2018180,97
14.12.2021107,76
15.06.202182,15
15.3.2016172,74
15.3.201973,20
15.4.2016333,00
15.10.2021237,92

16.02.2021402,88
16.4.2019512,21
16.9.201686,37
16.10.2020159,29
16.11.2021171,92

16.12.2020164,29
17.08.2021583,88
17.2.201790,00
17.3.202080,94
17.4.2020169,51
18.05.202178,96
18.1.201884,75
18.2.201691,20
18.2.201982,56
18.4.2018180,51
19.10.201884,75
19.11.201979,94
20.04.2021388,80
21.6.2016501,36
21.8.20203.221,00
22.3.201923,00
22.5.2018259,11
22.8.2019210,49
23.09.202176,00
23.3.2017642,00
23.7.201941,66
24.3.2016182,97
24.3.201790,00
24.6.202096,00
24.6.20203.175,00
25.2.2020200,00
27.07.202178,96
27.12.2018190,37
28.05.20212.995,00
29.1.2020103,44
29.3.2016525,36
30.03.2021178,42
30.04.2021286,88
30.3.2018163,51
30.4.2019330,78
30.8.2016172,74
30.8.201686,37
30.12.2020402,88
30.12.2020344,00
30.12.2020178,29
31.08.202123,00
31.3.2017253,77
31.5.2019155,86
31.7.202080,94

Seznam izplačil Dinamic d.o.o. - ju

datumznesek v €
16.6.2017522,05
18.4.2017993,32
10.3.20172.648,86
19.10.20161.986,65
5.8.2016993,32
22.4.2016993,32
(REV-71/2015)
10.3.20162.648,86
REV-71/2015
12.5.2016522,05
REV-GP-22/16

Seznam izplačil Alenki Rovan

datumznesek v €
11.1.2018515,00
10.5.20174.830,00
15.11.20161.100,00
11.10.2016520,00
9.8.20165.329,32

Seznam izplačil Test it -tu

datumznesek v €
14.12.2016877,16

Seznam izplačil Alenki Krkovič s.p.

datumznesek v €
23.12.2016750

Seznam izplačil Biro-ju Petkovski

datumznesek v €
20.1.201723.912,00

Seznam izplačil Miriam Ravnikar Šurk

datumznesek v €
14.6.20191.220,00
13.3.20191.525,00
22.11.20181.525,00
11.7.20181.525,00
22.3.20181.525,00
15.12.20171.525,00
18.8.20172.013,00
7.7.20171.525,00

Seznam izplačil APR, d.o.o. - ju

datumznesek v €
1.9.2017854,00

Seznam izplačil notarju Gregorju Mesarju

datumznesek v €
29.9.201734,16

Seznam izplačil Baker Tilly evidas d.o.o. - ju

datumznesek v €
16.11.20181.560,00
28.3.20184.440,80
28.3.2018854,00
29.11.20171.903,20

Seznam izplačil Univerzi v Novi Gorici

datumznesek v €
19.1.201818.178,00 €

Seznam izplačil Projektni šoli Gregor Hauc

datumznesek v €
20.04.2021-16.909,20
12.03.202116.909,20
26.10.20186.466,00
15.10.20183.050,00
11.10.2018- 1.830,00
6.8.20181.830,00
31.1.201811.895,00

Seznam izplačil RTV servis, foto in video storitve Marjan Kapele s.p.

datumznesek v €
27.12.2018213,5
23.11.2018333,50
26.10.2018333,50
28.9.2018213,50
31.8.2018213,50
27.7.2018213,50
27.6.2018228,50
23.5.2018213,50
4.5.2018213,50
23.3.2018573,40
23.3.2018213,50

Seznam izplačil Inštitutu za javne službe

datumznesek v €
5.7.20183.660,00

Seznam izplačil Nets d.o.o. - ju

datumznesek v €
18.10.2018546,38
18.10.20181.030,9
30.4.2018481,90

Seznam izplačil Komunali Novo mesto

datumznesek v €
24.10.2022247,26
23.7.2020189,99
19.11.20181.098,00

Seznam izplačil Šubic Alenki

datumznesek v €
31.01.20226954,00
29.12.2021750,00
11.10.20212268,39
18.12.2020510,00
14.12.2019510,00

Seznam izplačil Mazars d.o.o.

datumznesek v €
16.08.20222.476,60
12.07.20221.061,40
25.03.20225.758,40
26.11.2021
2.049,60
26.03.2021
5.294,80
16.10.20201.903,20
29.3.20205.294,80
25.10.20191.903,20
26.7.2019854,00
29.3.20194.440,80

Seznam izplačil Petri Šolar s.p.

datumznesek v €
29.11.2019350,00
25.10.2019175,00
27.9.2019175,00
22.8.2019175,00
26.7.2019175,00
3.7.2019175,00
7.6.2019175,00
3.5.2019175,00
18.4.2019175,00
20.3.2019175,00

Seznam izplačil A.P.A. zavarovalništvu

datumznesek v €
20.04.2022146,40
22.03.2021146,40
30.4.2020146,40
15.2.2019146,40

Seznam izplačil Albero, Klementina Hrast s.p.

datumznesek v €
31.7.20191.700,00

Seznam izplačil Dataofficer d.o.o.

datumznesek v €
18.03.2022683,20
18.02.2022488,00
18.01.2022488,00
10.12.20211.171,20
17.11.2021488,00
20.10.2021488,00
17.09.2021488,00
17.08.2021488,00
19.7.2021488,00
21.06.2021488,00
18.05.2021488,00
06.05.2021555,71

Seznam izplačil Duaviz Miha Janež s.p.

datumznesek v €
9.7.2021300,00

Seznam izplačil Medicointerna d.o.o.

datumznesek v €
11.07.2022224,40
12.10.202121,50
14.09.2021145,60

Seznam izplačil, VIREO, Nevenka Adlešič

datum:znesek v €:
29.10.20212.248,50

Seznam izplačil, PIN d.o.o.

datum:znesek v €:
03.11.20218.386,28

Seznam izplačil PRVA BONITETNA AGENCIJA

datum:znesek v €:
06.07.2022305,00
30.06.2022585,60