Glavne dejavnosti

 • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
 • ravnanje s komunalnimi odpadki, odvoz in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov;
 • javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin;
 • urejanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste, urejanje in vzdrževanje javnih tržnic;
 • pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav;
 • urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem, pogrebne storitve;
 • oskrba s toplotno energijo iz daljinskega omrežja, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije;
 • urejanje javnih parkirišč in garažnih hiš, upravljanje, vzdrževanje in obnova kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav, namenjenih opravljanju javnih služb;
 • gradnje, rekonstrukcije, popravila in vzdrževanje komunalnih objektov in naprav;
 • prevozi, plakatiranje in izobešanje zastav;
 • strokovno tehnične in razvojne naloge javnih komunalnih služb;
 • projektiranje in tehnično svetovanje
 • določanje pogojev in izdajanje soglasij k dovoljenjem za poseg v prostor, če le-ti zadevajo komunalno infrastrukturo;
 • izdajanje soglasij oziroma dovoljenj za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, čistilno napravo, sistem daljinskega ogrevanja ter na druge komunalne objekte in naprave – infrastrukturne objekte v upravljanju.