Energetika

PROIZVOD - STORITEVMERSKA ENOTA CENA € brez DDV CENA € z 22% DDV
Variabilni del
dobavljena toplotaMWh
- gospodinjstva 54,523566,5187
- ostali odjem 67,518182,3721
Fiksni del
- priključna močMW/leto26.909,184932.829,2056
- priključna močMW/mesec 2.242,4321 2.735,7672

Cenik velja od 01.11.2014 dalje. S tem dnem preneha veljati Cenik storitev oskrbe s toploto, ki je bil veljaven od 01.10.2011 in korigiran s stopnjo DDV 01.07.2013.

V končno ceno je potrebno všteti še zakonsko predpisana prispevka, ki izhajata iz dveh uredb, in sicer:

  • Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 96/2014), ki določa višino prispevka za energetsko učinkovitost (krajše: prispevek URE), ki ga plačuje končni odjemalec električne energije, zemeljskega plina in toplote iz omrežja ter končni odjemalec trdnih, tekočih in plinastih goriv. Prispevek URE je za prejeto daljinsko toploto za leto 2017 določen v višini 0,080 €c/kWh brez DDV. Končni odjemalci sredstva v obliki prispevka k ceni energije plačujejo  dobavitelju energije, le ta pa jih nakazuje Eko skladu.
  • Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 36/2014, 46/2015), po kateri  so končni odjemalci električne energije in končni odjemalci trdnih, tekočih, plinastih fosilnih goriv ali daljinske toplote za končno rabo zavezanci za plačevanje prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom (prispevek OVE+SPTE). Za odjemalce daljinske toplote ta prispevek znaša 0,99045 EUR/MWh.