Čistilna naprava

Centralna čistilna naprava Kočevje deluje od leta 1981. Namenjena je prečiščevanju odpadnih voda mesta Kočevje in njegove bližnje okolice. Na prečiščevanje sprejemamo preko fekalne postaje tudi greznične mulje nastale na področju občin Kočevje, Kostel in Osilnica.

CČN iz leta 1981 je bila mehansko biološkega tipa in je čistila komunalne, tehnološke in padavinske vode (mešan sistem kanalizacije) mesta Kočevje in njegove bližnje okolice. CČN je imela kapaciteto 20.000 populacijskih ekvivalentov (PE), vendar le za izločanje ogljikove komponente. Do leta 2008 je bilo na CČN vezanih cca 9000 prebivalcev. Na CČN je poleg manjših obratov (obrt) priključena tudi večina večjih industrijskih objektov (kemična tovarna Melamin Kočevje, Ljubljanske mlekarne, NOLIK, Recinko Kočevje, Kolektor, Rotis,…).

V letu 2008 je potekala intenzivna gradnja oziroma razširitev in posodobitev centralne čistilne naprave v Kočevju. Projektirana velikost je 30.000 (PE), SBR tehnologija pa omogoča, poleg ozločanja ogljikovih komponent tudi izločanje dušikovih komponent in fosforja.  Med gradnjo je stara čistilna naprava normalno delovala, razen 13-tih dni zaradi prevezave odpadnih voda iz stare naprave na novo. Med izgradnjo nove naprave smo aktivno sodelovali v vlogi nadzora in koordinacije ter kot pomoč pri sami gradnji glede pridobivanja različnih podlag in podatkov.

Izgradnja naprave je potekala v dveh fazah.
Prva faza je zajemala naslednje objekte:
- upravni objekt z garažo,
- objekt predčiščenja,
- peskolov in lovilec maščob,
- razdelilni bazen,
- sekvenčne bazene,
- dezinfekcija iztoka in
- tehnološki vodi z opremo.

Druga faza je zajemala celotno zunanjo ureditev, rekonstrukcijo gnilišč , sprejem grezničnih odplak, deževni bazen (sedanji čistilni blok), črpališče, zgoščevalec blata, rekonstrukcijo bazena za blatenico (prejšnji oksidacijski bazen), plinska bakla, plinohram, kotlovnica in laboratorij. Vsa gradbena dela so bila dokončana v letu 2009. CČN Kočevje je uspešno zaključila poskusno obratovanje.

V letu 2010 je predala Občina Kočevje v najem in upravljanje CČN Komunali Kočevje, d.o.o.. Le ta je v februarju 2011 za novo CČN pridobila Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje.

171_nova_ccn 170_nova_ccn_kocevje 150_temeljni_kamen_za_novo_ccn 149_obstojeca_ccn